DZIAŁANOŚĆ WTZ

Zgodnie z Poleceniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 kwietnia 2020r. znak: PS-IV.0520.10.2020 czasowe zawieszenie działalności m.in. warsztatów terapii zajęciowej na terenie województwa zostaje przedłużone od 11 kwietnia 2020r. do 24 kwietnia 2020r.

WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ I KART PARKINGOWYCH

Działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie w okresie stanu epidemii w Polsce spowodowanego COVID - 19.

 

WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I KART PARKINGOWYCH WYDŁUŻONA

            31 marca 2020r. weszła w życie ustawa, która określa, o ile i w jakich przypadkach przedłużone zostaną orzeczenia oraz karty parkingowe, których ważność skończyła się lub dobiega końca. Zgodnie z przepisami tej ustawy:

            Orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, których ważność:

1) Upłynęła w okresie od 09 grudnia 2019r. do 07 marca 2020r. i w tym okresie został złożony kolejny wniosek o wydanie orzeczenia,

2) upłynęła w terminie od dnia 08 marca 2020r. zachowując ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

            W związku z zachowaniem ważności orzeczeń na powyższych warunkach, także karty parkingowe zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

            Jeśli od kończącego się orzeczenia uzależniona byłą wydana wcześniej decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, to okres wskazany w decyzji także ulega przedłużeniu tak jak orzeczenie i nie wymaga to wywiadu środowiskowego.

BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ ORZECZNICZA W PZON W MRĄGOWIE

BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ ORZECZNICZA W POWIATOWYM ZESPOLE DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W MRĄGOWIE

1. Przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz o wydanie kart parkingowych i legitymacji odbywa się na bieżąco. Wnioski te (podpisane i z wymaganymi załącznikami) należy składać listownie lub elektronicznie a tylko wyjątkowo – osobiście.

2. Rozpatrywanie wniosków:

Jeśli dołączona do wniosku dokumentacja medyczna jest wystarczająca do wydania oceny, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, może być wydane bez badań a więc bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego.

Tylko w przypadku, gdy dokumentacja medyczna nie pozwala na zaoczną ocenę, wnioski będą rozpoznane po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Wnioski o wydanie kart parkingowych i legitymacji rozpatrywane są na bieżąco.

W okresie od 16 marca 2020r. prawie 100 orzeczeń zostało wydanych w trybie „zaocznym”.

3. Doręczanie orzeczeń, kart parkingowych i legitymacji:

Orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz karty parkingowe
i legitymacje osób niepełnosprawnych doręczane są za pośrednictwem poczty, a więc
z wyłączeniem ich osobistego odbioru w siedzibie Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny