SZKOLENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą szkoleniową Pracowni Badań Społecznych SONDA

 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem 888 553 173 lub (12) 417 38 78.

 

Pracownia Badań Społecznych SONDA

ul. Szenwalda 18, 31-571 Kraków

 

 

Szkolenie dla Rodzin Zastępczych

 

 Prawa i obowiązki dziecka przebywającego w pieczy zastępczej.


 Potrzeby dziecka oraz rodzica w pieczy zastępczej.


 Zasady i formy pracy z dziećmi z zespołem FAS oraz ADHD. - zaburzenia dotyczące dziecka z zespołem FAS - różnice pomiędzy zespołem FAS a ADHD


 Problemy, które pojawiają się gdy dziecko trafia do rodziny zastępczej – praca na konkretnych przypadkach.


 Komunikowanie się z dzieckiem doznającym przemocy: - jak ważny jest pierwszy kontakt-czy ktoś wie ? - kto powinien to robić? - słuchanie – bariery - ekspresja werbalna – zasady - mówienie „NIE”


 Najnowsze zagrożenia dla młodzieży: - omówienie zasad gry - „Wieloryb”


 Kieszonkowe dla dziecka jako nauka zarządzania własnym budżetem.


 Dlaczego dzieci kłamią? - przyczyny kłamstw dzieci w różnym wieku - jak rozpoznać kiedy dziecko kłamie - jak reagować na kłamstwo - kłamstwo „eksperymentalne”

 

Koszt każdego szkolenia wyceniany jest indywidualnie.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - PSYCHOLOG

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PSYCHOLOGA

1. Nazwa i adres jednostki rekrutującej:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

2. Stanowisko: psycholog

3. Rodzaj umowy: umowa zlecenie

4. Wymiar czasu pracy:

Praca w wymiarze 5 godzin tygodniowo w okresie od 14.04.2017r. do 31.12.2017r.

5.Zadania wykonywane na stanowisku:

1) opieka psychologiczna nad dziećmi i rodzicami zastępczymi funkcjonującymi             na terenie powiatu mrągowskiego,

2) wspomaganie rodzin zastępczych w zakresie występujących trudności opiekuńczo – wychowawczych,

3) przeprowadzanie diagnoz psychologicznych dzieci umieszczonych i przebywających w pieczy zastępczej,

4) przeprowadzanie badań psychologicznych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i sporządzanie stosownych opinii,

5)   uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu ds. pieczy zastępczej, konsultacje przy ocenie sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej i przy ocenie rodzin zastępczych,

6) przygotowywanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

7) opiniowanie w sprawach z zakresu pieczy zastępczej wymagających stanowiska psychologa,

8) prowadzenie dokumentacji pracy.

6. Wymagania formalne niezbędne:

1) wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,

2)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. Wymagania dodatkowe:

 

1) znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

2) 2 - letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym lub pracy z dzieckiem i rodziną,

3) umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy własnej, samodzielność, komunikatywność

8. Wymagane dokumenty:

1) CV

2) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

3) oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności       za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych     do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz własnoręcznym podpisem,

9. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w terminie do dnia 12.04.2017r. do godz. 15:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Psycholog”.

(decyduje data wpływu dokumentów do PCPR w Mrągowie).

 

Mrągowo, 30.03.2017r.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

OŚWIADCZENIE -DANE OSOBOWE

OŚWIADCZENIE 

FORMULARZ OFERTOWY

STYPENDIA DLA DZIECI W CIĘŻKIM STANIE KLINICZNYM

Program Pomocy Dzieciom

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES oferuje pomoc w formie stypendium, które skierowane jest do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i opiekują się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, które wymagają wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora lub koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego bądź pozajelitowego oraz innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają wniosek drogą elektroniczną https://www.spes.org.pl/stypendium-wniosek (bez żadnych dokumentów). Dopiero po analizie wniosków Stowarzyszenie kontaktuje się ze wstępnie zakwalifikowanymi do programu rodzinami, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają do weryfikacji.

Wysokość stypendium ustalana jest indywidualnie dla każdej rodziny. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane stypendium nie wymaga rozliczania oraz dokumentowania wydatków.

Wnioski przyjmowane są do dnia 9.04.2017 roku.

Wszelkie informacje są dostępne na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

Szanowni Państwo


Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w partnerstwie z Działdowską Agencją Rozwoju S.A. realizuje projekt pn:

"Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie"

 którego celem jest kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw społecznych na terenie powiatów: Lidzbarskiego, Bartoszyckiego, Mrągowskiego, Kętrzyńskiego, Olsztyńskiego oraz Miasta Olsztyna.

Naszym zadaniem jest kompleksowe wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w postaci usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych skierowanych do osób zainteresowanych założeniem spółdzielni socjalnej bądź ekonomizacją podmiotu ekonomii społecznej.

W związku z realizowanymi zadaniami, oferujemy różne rodzaje form wsparcia, w tym między innymi wsparcie finansowe, w postaci bezzwrotnych dotacji w wysokości do 24 000 zł na osobę oraz wsparcia pomostowego w wysokości do 1850 zł miesięcznie na nowo zatrudnianą Osobę zagrożoną wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych - tj. Stowarzyszeniach i Fundacjach prowadzących działalność gospodarczą przez okres do 12 miesięcy prowadzenia działalności.

Nasi Pracownicy to doświadczeni fachowcy w zakresie tworzenia miejsc pracy dla Osób, które są zainteresowane podjęciem zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym.

Udzielimy Państwu szczegółowych informacji na temat możliwości rozwoju zawodowego i uzyskania konkretnych narzędzi do działania w ramach przedsiębiorstwa społecznego.

W przypadku zainteresowania szczegółami, zachęcam do kontaktu
- zorganizujemy spotkanie, podczas którego z chęcią przekaże Państwu wszelkie istotne szczegóły oraz warunki udziału w projekcie.

Zachęcam do kontaktu.

Mateusz Dobkowski
Kierownik Inkubatorów Przedsiębiorczości Społecznej
 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej 
WAMA-COOP
 
10-508 Olsztyn ul. A. Mickiewicza 21/23 
tel./fax. 89 526 43 66 kom. 509 395 175
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
www.wamacoop.pl

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny