składanie ofert na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

 

Rozeznanie cenowe

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert na realizację programu
korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

 

1.Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla
sprawców przemocy w rodzinie.

 

2.Opis przedmiotu zamówienia:
1) program korekcyjno-edukacyjny należy przeprowadzić zgodnie z:
a) ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz.U. Z 2016r. poz. 922)
b) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r.
w sprawie szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji
osób prowadzących oddziaływanie korekcyjno-edukacyjne (Dz.U. Nr 50, poz.259),
c) wytycznymi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącymi realizacji przez powiat
zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na opracowaniu i realizacji
programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjcnych dla osób stosujących przemoc w
rodzinie,
d) powiatowym programem korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w
rodzinie.
2) wymagania, które muszą spełnić Wykonawcy:
Osoby prowadzące Program muszą spełniać następujące wymagania:
a) ukończenie studiów II stopnia na jednym z kierunków: psychologia,pedagogika,
pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w
zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej albo na
innym kierunku uzupełniającym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii,
pedagogiki, resocjalizacji,
b) zaświadczenia (zaświadczeń) o ukończeniu szkoleń w zakresie
przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin
w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc,
c) udokumentowanie co najmniej 3-letniego stażu pracy w (?) zrealizujących zadania na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Dowodem na spełnienie powyższych kryteriów są kserokopie dyplomów, świadectw
zaświadczeń oraz oświadczenie dot. realizacji programów z zakresu przemocy w rodzinie
(zał.nr 2).
Programem korekcyjno-edukacyjnym przewiduje się objąć grupę do 12 uczestników.
3) zakres podstawowych zadań Wykonawcy:
a) prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, w tym:
- spotkań indywidulanych z uczestnikami,
- zajęć grupowych (edukacyjnych i korekcyjnych), w wymiarze 62 godzin
(zegarowych),
b) prowadzenie dokumentacji realizacji Programu,
c) przeprowadzenie ewaluacji Programu,
d) opracowanie sprawozdania końcowego i raportu z ewaluacji Programu,
e) współdziałanie z Zamawiającym w sprawach dotyczących uczestników Programu,
jego realizacji i harmonogramu zajęć,
f) wydanie zaświadczeń o uczestnictwie w Programie.
4) obowiązki Zamawiającego obejmują w szczególności:
a) nabór uczestników do Programu,
b) zapewnienie pomieszczeń do prowadzenia zajęć,
c) zapewnienie uczestnikom materiałów piśmienniczych oraz serwisu kawowego.

 

2. Termin realizacji Programu:
7 pażdziernika - 15 grudnia 2016r.

 

3. Miejsce realizacji Programu:
Mrągowo, pomieszczenia wskazane przez Zamawiającego.

 

4. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty (na załączonym formularzu) należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Mrągowie, ul. Warszawska 53 (osobiście lub pocztą) w terminie do dnia 3 pażdziernika 2016r.

 

5. Kryteria wyboru:
Cena: 60%
Realizacja Programu przez parę wykonawców: 20%
Doświadczenie Wykonawcy / Wykonawców : 20%

 

6. Dodatkowe informacje:
Forma zlecenia realizacji zamówienia: umowa cywilno-prawna.
Płatność: po wykonaniu usługi i przedłożeniu dokumentów określonych w punkcie 3 oraz
faktury z terminem płatności nie krótszym niż 7 dni.
Dodatkowych informacji dot. zamówienia można uzyskać pod numerem
telefonu 89 743 33 61.
Załączniki:
1) formularz oferty,
2) oświadczenie oferenta/ wykonawcy.
OFERTA

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Seminarium szkoleniowe dla ojców zastępczych

„Seminarium szkoleniowe dla ojców zastępczych”

           

         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza na wyjątkowe seminarium szkoleniowe dla ojców zastępczych.

Zastępczy ojciec obdarowuje dziecko bezinteresowną miłością, z której rodzi się poczucie bezpieczeństwa. Na to nigdy nie jest za późno.

Mężczyzna daje szansę nie tylko dziecku. Daje ją także samemu siebie. (magazyn familia.pl)

Główne tematy poruszane na wykładach i dyskusjach panelowych:

 • O tym jak być odważnym w obdarowywaniu, jak odważyć się i otwierać na szansę nie tylko dla dziecka ale także dla samego siebie;
 • W obecnym czasie, bycie ojcem nie zawsze kojarzy się wszystkim jednoznacznie, z kimś dobrym. Tym bardziej jeśli chodzi o ojcostwo zastępcze;
 • Jak szukać odwagi w relacjach z żoną, by podjąć i kontynuować pieczę zastępczą. Jak być rozważnym w codziennym wychowaniu dziecka.
  • Otrzymają komplet materiałów warsztatowych, które pozwolą na dokładną analizę swojej ojcowskiej roli i wyznaczenia planu poprawy jakości relacji w rodzinie;
  • Będą umiejętnie wykorzystywać wiedzę, która pomoże im zwiększyć odpowiedzialność rodzicielską w rodzinie zastępczej;
  • Ojcowie zastępczy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podnoszącego kompetencje w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej – budowanie relacji z dzieckiem powierzonym.

Miejsce: Mazurkas MCC, Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 177

Data: 1 października 2016r. godz. 10:00 – 18:00

Opłata: 150,00 zł. Szczegółowe informacje: www.forum.tato.net

Uczestnicy tego spotkania:

 • Otrzymają komplet materiałów warsztatowych, które pozwolą na dokładną analizę swojej ojcowskiej roli i wyznaczenia planu poprawy jakości relacji w rodzinie;
 • Będą umiejętnie wykorzystywać wiedzę, która pomoże im zwiększyć odpowiedzialność rodzicielską w rodzinie zastępczej;
 • Ojcowie zastępczy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podnoszącego kompetencje w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej – budowanie relacji z dzieckiem powierzonym.

Spotkanie z rodzinami zastępczymi

„Spotkanie z rodzinami zastępczymi”

           

W środę 14 września 2016r. spotkały się rodziny zastępcze z powiatu mrągowskiego. Spotkanie poświęcone było bieżącym sprawom funkcjonowania rodzin zastępczych i miało charakter informacyjno – szkoleniowy.

Na terenie powiatu Mrągowskiego funkcjonują 62 rodziny zastępcze, pod których opieką jest 94 dzieci. Wśród rodzin zastępczych jest 8 zawodowych, 10 niezawodowych i 44 spokrewnionych. Jedna z zawodowych rodzin zastępczych pełni funkcje pogotowia rodzinnego.

            Od początku 2016r. pod opiekę rodzin zastępczych trafiło 6 dzieci, w tym 3 z nich to rodzeństwo, którym zaopiekowało się pogotowie rodzinne w Pieckach. Najmłodsze z dzieci były

w wieku 1 roku. Zostały odebrane rodzicom biologicznym z powodu niewydolności wychowawczej i nadużywania przez nich alkoholu.

            W 2016r. powstały nowe niezawodowe rodziny zastępcze. Dwie z nich w najbliższym czasie zaopiekują się dziećmi.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny