9 EDYCJA KONKURSU GRANTOWEGO "Na dobry początek!" - do wygrania aż 450 tys. zł !

 

BGK

 

Fundacja BGK zaprasza do składania wniosków w 9 edycji konkursu grantowego "Na dobry początek!" - do wygrania aż 450 tys. zł na projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2 - 8 lat. Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno - ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej.

 

O dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne oraz ośrodki kultury, sportu i rekreacji z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Dofinansowanie w wysokości od 3 do 10 tys. zł można przeznaczyć na przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 2 - 8 lat, porady specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla rodziców. Fundacja BGK zachęca do sięgania po nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, sprzyjające interakcjom między dziećmi oraz aktywności ruchowej, rozwijające umiejetność komunikacji i współpracy w grupie, kreatywność, inicjatywność, empatię i odpowiedzialność. Autorzy nagrodzonych projektów wezmą udział w warsztatach nt. integracyjnych metod pracy w grupie, które odbędą się w grudniu 2016r. w Warszawie.

Organizacje zainteresowane udziałem w programie grantowym "Na dobry początek" powinny złożyć wniosek do 12 września za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie www.fundacjabgk.pl Projekty będą oceniane przez komisję konkursową z udziałem ekspertów w dziedzinie edukacji.

Dodatkowe punkty będą przyznawane dla instytucji mających siedzibę w gminach o niskich dochodach na jednego mieszkańca.
Wyniki konkursu zostana ogłoszone do 31 października 2016r., a realizacja nagrodzonych w konkursie projektów nastąpi od stycznia do czerwca 2017r.

Informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel.: (22) 522 93 75 od poniedziałku do piątku w godz. 8.oo - 16.oo lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z A P R A S Z A M Y  do udziału w konkursie!

bgk kon 800 600

"ZAPOBIEGANIE PRZESTĘPSTWOM PRZECIW OSOBOM STARSZYM" - Konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA)

eucpn network  

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) informuje
o organizacji corocznego konkursu na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Słowacja, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2016r. 

Tematem tegorocznego konkursu oraz konferencji dobrych praktyk (EUCPN), która odbędzie się na Słowacji w dniach 14 - 15 grudnia 2016r. jest "Zapobieganie przestępstwom przeciw osobom starszym". Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas ww. konferencji. Nagrodę główną w konkursie stanowi 10.000,- Euro, ponadto regulamin konkursu przewiduje przyznanie 2 nagród po 5.000,- Euro dla 2 wyróżnionych projektów.
Informacje dotyczące konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji.

Projekty do konkursu należy składać do Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 216r.
Urząd Wojewódzki dokona maksymalnie 3 najlepszych projektów z województwa.

KONKURS - OTWARTE DRZWI - XIII EDYCJA !

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  OGŁASZA KONKURS
na najlepsze prace magisterskie i doktorskie OTWARTE DRZWI - XIII edycja.
Tematem badawczym prac magisterskich i doktorskich jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.
Termin składania prac określa się do 25 lipca 2016 r. Miejsce składania prac:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
z dopiskiem ,,OTWARTE DRZWI”
Prace można przesyłać pocztą lub składać osobiście w kancelarii PFRON.

Do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie, prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej, konkursem objęte są prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do konkursu.

Kategorie prac:
·        rehabilitacja  społeczna,
·        rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
·        rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).

Osoby odpowiedzialne za organizację Konkursu w Biurze PFRON:
Tomasz Wojakowski – tel. (22) 50 55 448
Danuta Zawilińska – tel. (22) 50 55 214
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe zasady dotyczące udziału w konkursie  zostały opisane na stronie internetowej Funduszu – www.pfron.org.pl – w zakładce Konkursy/Statuetki.

PILOTAŻOWY PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD" - OGŁOSZENIE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż od dnia 1 czerwca 2016 roku do dnia 30 sierpnia 2016 roku przyjmowane są wnioski osób niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach realizacji przez powiat mrągowski pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd”.

W 2016 roku dofinansowanie w ramach Modułu I można uzyskać do:

Obszar A Zadanie 1 - zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanegosamochodu,

Obszar A Zadanie 2kosztów uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B Zadanie 1 -zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Obszar B Zadanie 2- szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C Zadanie 2kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Obszar C Zadanie 3 -zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Obszar C Zadanie 4kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne  (co najmniej na III poziomie jakości)

Obszar Dutrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy – osoby niepełnosprawnej, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego)

  • każdy złożony wniosek podlega ocenie punktowej

  • ocenione wnioski szeregowane będą na liście rankingowej, według kolejności wynikającej z uzyskanej oceny punktowej. Minimalna ilość punktów umożliwiająca przyznanie dofinansowania wynosi 25 punktów.

  • wnioski z największą ilością punktów dofinansowywane będą w pierwszej kolejności.

  • od dnia 1 września 2016r. będą zawierane umowy i wypłacane dofinansowania.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu „ Aktywny Samorząd” w powiecie mrągowskim tel: (89) 743 33 63, 743 33 64, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w PCPR, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo, pok. nr 3.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny