Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Aktywny Samorząd" 2023

1 marca 2023 roku ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd”

Program „Aktywny Samorząd” skierowany do osób niepełnosprawnych, dzieli się na dwa moduły:

 1. Moduł I - w module I przewidziane są następujące formy wsparcia:
  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej – obejmuje pomoc w zakup i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy. Tego typu wsparcie mogą otrzymać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności  i dysfunkcją narządu ruchu jak również osoby głuche.
  2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym – obejmuje pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania a także pomoc w sfinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego  i oprogramowania.
  3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się – obejmuje dofinasowanie do zakupu wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego czy skutera. Oprócz tego dla osób po amputacjach kończyn możliwe jest dofinansowanie zakupu nowoczesnych, wysokospecjalistycznych protez kończyn i utrzymanie sprawności technicznej posiadanych protez kończyn.
  4. Obszar D – dotyczy utrzymania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie do opłat za pobyt dziecka lub podopiecznego osoby niepełnosprawnej w żłobku, przedszkolu lub pod inną tego typu opieką. Wsparcie to kierowane jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.
 2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (termin końcowy składania wniosków na semestr letni 2022/2023 do 31 marca 2023).

Pomoc mogą otrzymać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczące się w:

 • szkole policealnej,
 • kolegium,
 • szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie, w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznie, w tym również za pośrednictwem internetu),
 • a także osoby, które otworzyły przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Wnioski można składać bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie,  ul. Warszawska 53, lub przez System Obsługi Wsparcia (SOW). Dostęp do SOW jest nieodpłatny.

Więcej informacji o programie na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl

Telefon do kontaktu w sprawie programu – 89 743 33 62

Linia Pomocy Pokrzywdzonym

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony?
Szukasz pomocy?
ZADZWOŃ
+ 48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw oraz osób im najbliższych (także dla osób dotkniętych przemocą domową, próbami samobójczymi, dla dzieci potrzebujących wsparcia) oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest sfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia następujące funkcje:

Odwiedź również nasze strony:

S-A-M Mobilność osób z niepełnosprawnością

 

S-A-M

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pakietu programów „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” uruchamia moduł „Mobilność osób z niepełnosprawnością”, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie części kosztów zakupu nowego lub używanego dostosowanego samochodu osobowego, tj. pojazdu, w którym dokonano technicznych dostosowań pod kątem indywidualnych potrzeb kierowcy lub pasażera z niepełnosprawnością wymagającą poruszania się na wózku inwalidzkim.

Dofinansowanie może uzyskać osoba z niepełnosprawnością, która nie może poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego i posiada ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo  orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć wyłącznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

Nabór wniosków prowadzony będzie w czterech turach, ale nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

Pierwsza tura przypada na termin 01.03.2023 r. – 31.03.2023 r.

Więcej szczegółów dostępnych na stronie: www.pfron.org.pl.

 

Ulotka S-A-M Mobilność osób z niepełnosprawnością

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny