NABÓR WNIOSKÓW W MODULE II PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD"

 
 
Uwaga studenci!
Przypominamy o trwającym naborze wniosków
w Module II programu „Aktywny Samorząd”

 

indeks

 

Termin składania wniosków :
do 10.10.2019
(dotyczy semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020)

     Wszyscy zainteresowani udziałem w Module II programu „Aktywny Samorząd” mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym.

Informujemy, że ta część programu dedykowana jest osobom, które mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i pobierają naukę w szkole wyższej lub policealnej lub kolegium. Mogą też mieć otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu można uzyskać:

 • osobiście w PCPR w Mrągowie ul. Warszawska 53 w pokoju nr 3, 
 • poniedziałki w godzinach 8.00-16.00
 • od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30
 • bądź mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
 • lub telefonicznie pod numerem telefonu 89 743-33-63 bądź 89 743-33-64

 

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU "WYPRACOWANIE I PILOTAŻOWE WDROŻENIE MODELU KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI UMOŻLIWIAJĄCEJ PODJĘCIE LUB POWRÓT DO PRACY".

Ruszyła rekrutacja do projektu "Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy".

Wsparcie skierowane jest do osób które z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie mogą wykonywać dotychczasowej pracy a chcą być nadal aktywne zawodowo. Udział
w rehabilitacji kompleksowej - zawodowej, psychospołecznej i medycznej jest bezpłatny.

Kontakt do PFRON: Tel (22) 50 55 600, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona www: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl


 

ZOPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKTACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ EY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do udziału w projektach organizowanych przez Fundację EY

 1. Turnus Terapeutyczny MNRI®
 2. Akademia Świadomego Rodzica

Turnus Terapeutyczny metodą MNRI® w Instytucie dr S. Masgutovej, dla 40 dzieci w wieku 1- 13 lat) przebywającymi w rodzinnych formach opieki zastępczej.

Projekt jest dedykowany dzieciom z zaburzeniami neurorozwojowymi w tym: z FASD, z ADHD, opóźnionym rozwojem psychomotorycznym i umysłowym, autyzmem, spektrum autyzmu lub z zespołem Aspergera lub specyficznymi trudnościami w nauce.

Turnus terapeutyczny MNRI® ma charakter stacjonarny i odbywa się w siedzibach Instytutu dr S. Masgutovej w Warszawie i Wrocławiu.

 TERMIN i MIEJSCE:

Planujemy rozłożenie turnusów terapeutycznych na miesiące od listopada 2019 do grudnia 2020. Dokładny termin zostanie ustalony indywidualnie z rodzicami po przejściu całego procesu kwalifikującego dziecko do projektu.

Informacje o projekcie dostępne są na stronie

https://www.ey.com/pl/pl/about-us/corporate-responsibility/fundacja--pomoc-psychologiczna--akademia-swiadomego-rodzica---rekrutacja  

Celem projektu jest wsparcie rodzin i opiekunów zastępczych tak, aby byli przygotowywani do wychowywania dzieci z dużym bagażem życiowych doświadczeń.

Projekt ma na celu zapobieganie wypaleniu zawodowemu rodziców zastępczych m.in. poprzez wskazywanie ich mocnych stron, czy przećwiczyć nowo poznane umiejętności wychowawcze.

Projekt Akademii Świadomego Rodzica składa się z trzech elementów:

 • Treningi (trzy razy po pięć dni, w tym trening interpersonalny i intrapsychiczny).
  • 23-27.10.2019 – I trening
  • 11-15.12.3019 – II trening
  • 12-16.02.2020 – III trening
 • Zjazdy tematyczne (weekendowe spotkania szkoleniowe, tematy poznaj na stronie www.ey.com.pl/fundacja)
  • 13-15.03.2020 - I zjazd
  • 24-26.04.2020 – II zjazd
  • 15-17.05.2020 – III zjazd
  • 19-21.06.2020 – IV zjazd

Kolejne terminy zjazdów podamy na wiosnę 2020.

 • Superwizja (oferta dla rodziców, którzy chcą kontynuować edukację)

Koszty:

Projekt jest niemal w całości finansowany ze środków Fundacji EY (koszty organizacyjne, wynajęcie lokali, materiały szkoleniowe, wynagrodzenia wykładowców ok. 15.000zł/ osobę.)

Uczestnicy pokrywają jedynie koszty wyżywienia w czasie trwania treningów (500 zł/os za 5 dni płacone bezpośrednio do hotelu) oraz noclegi w czasie zjazdów weekendowych (zazwyczaj uczestnicy wynajmują wspólnie pokoje lub się umawiają prywatnie na noclegi).

Rekrutacja trwa do 30.09.2019

Informacje o projekcie dostępne są na stronie

https://www.ey.com/pl/pl/about-us/corporate-responsibility/fundacja--pomoc-psychologiczna-turnus-terapeutyczny-mnri-2019


500+ DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

500

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje o prawie skorzystania ze świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Jest to dodatkowe wsparcie dla osób, które ponoszą stałe koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną. Celem świadczenia uzupełniającego jest dodatkowe wsparcie dochodowe osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało osobie, która ukończyła 18 lat i spełni łącznie następujące warunki:

 • jest niezdolna do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona odpowiednim orzeczeniem, 
 • nie jest uprawniona do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub też łączna wysokość „brutto” tych świadczeń, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych, po dokonaniu ustawowych wyłączeń, nie przekroczy kwoty 1600 zł, 
 • zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma obywatelstwo polskie lub posiada prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli jest obywatelem UE, EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub legalnie przebywa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Co będą musiały zrobić osoby, które nie mają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji:

Osoby te będą musiały do wniosku o świadczenie uzupełniające dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku) oraz jeśli posiadają dokumentację medyczną i inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia, np. kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnoprawności powinny także dołączyć je do wniosku.

Od jakiej daty przyznaje się świadczenie uzupełniające:

ZUS przyzna świadczenie od 1 października 2019r. Jeśli jednak którykolwiek z warunków zostałby spełniony później niż w październiku (np. w listopadzie), świadczenie zostanie przyznane od miesiąca spełnienia ostatniego z wymaganych warunków.

Wniosek trzeba złożyć w placówce ZUS. Druk wniosku ESUN można pobrać
ze strony www.zus.pl, z zakładki świadczenia, otrzymać i wypełnić w dziale obsługi klienta lub wydrukować z poniższego linku:

Wniosek do samodzielnego pobrania

Szczegółowe informacje dotyczące informacji o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji można uzyskać w siedzibie ZUS w Mrągowie
na ul. Bohaterów Warszawy 5, 11-700 Mrągowo

w poniedziałki w godzinach 8.00–18.00
oraz od wtorku do piątku w godzinach 8.00 –15.00


 

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny