Mieszkanie Plus

mieszkanie-plus-001

 

Mieszkanie Plus to nowa propozycja rządu dla Polaków, którzy marzą o własnych czterech kątach. Deficyt mieszkaniowy w Polsce jest ogromny, dlatego też głównym celem Mieszkania Plus jest zwiększenie liczby tanich lokali na wynajem.

Dla kogo program Mieszkanie +?

Z programu Mieszkanie Plus, według założeń ustawy o Narodowym Programie Mieszkaniowym, może skorzystać każda osoba fizyczna. Nie ma ustalonej górnej granicy wiekowej.

M+ to propozycja dla tych, których nie stać na zakup własnego mieszkania, a równocześnie wysokość ich zarobków jest zbyt duża, by mogli ubiegać się o lokum np. od gminy.

Mieszkanie Plus ma być dostępne dla wszystkich, jednak z powodu dużego zainteresowania mają być tworzone listy rankingowe. W pierwszej kolejności szansę na Mieszkanie Plus mają:

  • rodziny wielodzietne,
  • osoby o stałych dochodach, zbyt niskich na uzyskanie kredytu hipotecznego, a zarazem zbyt wysokich, by otrzymać mieszkanie socjalne lub komunalne,
  • osoby płacące podatek dochodowy na obszarze danej gminy,
  • osoby szczególnie pożądane na terenie danej gminy (o określonym wykształceniu, pracujące w określonym sektorze itp.),
  • osoby w trudnej sytuacji życiowej. 

Więcej na temat programu znajdziesz tu: Mieszkanie+ . 

Na tej samej stronie możesz również zadać pytania dotyczące programu.


KARTA DUŻEJ RODZINY ZMIANY

Informacja

W dniu 01.01.2019 r. wejdzie w życie zmiana w ustawie z dnia 5.12.2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r., poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty dużej rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

karta dużej rodziny

W związku z powyższym zmianie ulegną wzory oświadczeń i formularzy. Nowe formularze dostępne są tu: Karta dużej rodziny 2019 - nowe formularze


 

PROGRAM STYPENDIALNY

Informacja

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza Program Stypendialny skierowany do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnionych wychowanków.

Adresaci konkursu: dzieci i młodzież przebywająca w:

• rodzinnej formie opieki zastępczej: spokrewnionej rodzinie zastępczej, niezawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej specjalistycznej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
• placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego
• usamodzielniona młodzież z pieczy zastępczej do lat 24.

Czas składania wniosków:

17 grudnia – 18 stycznia 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Wyniki konkursu:

4 lutego 2019r – wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej www.towarzystwonaszdom.pl

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny