ŚWIADCZENIE "DOBRY START" DLA DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ

Świadczenie „Dobry Start” dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż w związku z realizacją rządowego programu „Dobry Start”, w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. prowadzić będzie nabór wniosków o świadczenie „Dobry Start” (tylko w wersji papierowej). Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku, w związku
z rozpoczęciem roku szkolnego. Uprawnione do jego otrzymania są zamieszkujące na terenie Powiatu Mrągowskiego rodziny zastępcze oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych na dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20. roku życia;
w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 24. roku życia
osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi do ukończenia 20. roku życia, bądź legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 24.roku życia, w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani
w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Program obejmuje także uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Szczegółowe informacje oraz formalne wnioski dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53 oraz na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

Formularz wniosku o przyznanie świadczenia „Dobry Start” – pobierz

Załącznik do wniosku o przyznanie świadczenia „Dobry Start” – pobierz (składany
w przypadku ubiegania się o świadczenie na więcej niż 5 dzieci).

KOMUNIKAT W SPRAWIE DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+)

Komunikat w sprawie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (500+).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż od 1 lipca 2019 r. w związku z nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dzieciom do 18 roku życia umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, placówkach opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, placówkach  opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych przysługuje prawo
do dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego tj. 500 zł miesięcznie.

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie. Wniosku o dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci przebywając w pieczy zastępczej nie składa się w formie elektronicznej.

Przyznanie dodatku wychowawczego oraz odmowa jego przyznania następuje na podstawie decyzji administracyjnej. Stroną postępowania administracyjnego jest dyrektor placówki. Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian
w sytuacji dziecka w placówce mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

Dodatek wychowawczy przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka
w placówce  do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko, placówki nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. W przypadku gdy dodatek wychowawczy przysługuje
za niepełny miesiąc kalendarzowy wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu kalendarzowym.

Dodatek ten, w szczególności, powinien być przeznaczony na rozwój zainteresowań wychowanków placówki oraz zwiększanie ich szans edukacyjnych i rozwojowych.

Od dnia 01.04.2016r. dodatek wychowawczy przysługuje dzieciom do 18 r.ż. przebywającym
w rodzinnej pieczy zastepczej.

Ankieta na temat programu współpracy województwa warmińsko - mazurskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku

Ankieta na temat programu współpracy województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku. Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza Państwa do wyrażenia swojej opinii i zgłaszania uwag do Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok jeszcze przed opracowaniem programu. W tym celu należy wypełnić załączoną ankietę i przesłać ją na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 31 lipca br. 

 

ANKIETA

 

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny