24 listopada dniem wolnym w PCPR

INFORMACJA

     Zgodnie z Zarządzeniem Nr 27/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie z dnia 10.10.2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2023 roku w zamian za święto przypadające w sobotę informuję, że dzień 24 listopada 2023 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy za dzień 11 listopada 2023 r.

   W dniu 24 listopada 2023 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie będą nieczynne.

Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

Informacja o dniu wolnym 2023

Dofinansowanie Sportu, Kultury, Rekreacji i Turystyki Osób Niepełnosprawnych

O dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki na rzecz osób niepełnosprawnych, mogą ubiegać się dwie kategorie podmiotów:

 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Warunki uzyskania dofinansowania:

Warunki pozytywne:

 • prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • udokumentowanie zapewnienia odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalnych do realizacji zadania,
 • udokumentowanie posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione, brak choćby jednego wyklucza wnioskodawcę z możliwości ubiegania się o uzyskanie dofinansowania.

Warunki negatywne:

 • podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległość wobec Funduszu,
 • podmiot ten nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę zawartą z Funduszem.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Rozporządzenie wykonawcze Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25-go czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1835 z późniejszymi zmianami) nie wprowadza limitu w zakresie możliwości skorzystania z dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji, turystyki. Oznacza to, że podmioty zamierzające realizować to zadanie mogą składać w danym roku nieokreśloną liczbę wniosków.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Do wniosku należy dołączyć:

 • aktualny odpis lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z odpowiedniego rejestru KRS, wydruk lub zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP (ważne 3 miesiące od daty wystawienia),
 • statut,
 • pełnomocnictwo,
 • informację o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku (opis działań zrealizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych),
 • oświadczenie o zapewnieniu odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalnych do realizacji zadania,
 • oświadczenie o posiadaniu środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu,
 • oświadczenie o braku zaległości w obowiązkowych wpłatach wobec PFRON,
 • oświadczenie że w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku, podmiot nie był stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie.
 • zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis,
 • informację o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką Wnioskodawca otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis,
 • potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu ZPCHR, (w przypadku Zakładów Pracy Chronionej)
 • informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, (w przypadku Zakładów Pracy Chronionej)
 • zanonimizowaną listę uczestników projektu z wyszczególnieniem stopnia niepełnosprawności.

Wniosek o dofinansowanie składa się w systemie SOW lub do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Wniosek o dofinansowanie z PFRON Sportu Kultury Rekreacja i Turystyki

Dofinansowanie Bieżącej Działalności Domów Pomocy Społecznej 2023 r.

Dof DPS 2023

Na podstawie Umowy nr PS-I.946.42.10.2023 zawartej w dniu 28.10.2023 r. pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Powiatem Mrągowskim, Powiat Mrągowski otrzymał dotację celową z rezerwy budżetu państwa w wysokości 713 700,00 zł, z tego:

 • Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie – 377 100,00 zł,
 • DPS Ewangelicki Dom Opieki „ARKA” w Mikołajkach – 336 600,00 zł

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w domach pomocy społecznej. Kwota dotacji na jeden etat to 600 zł miesięcznie za okres od 01.04.2023 r. - 31.12.2023 r.

Sporządził:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

Logo Wypożyczalnia sprzętu

Już od 4 września działa wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością.

Można składać wnioski o wypożyczenie takich technologii jak urządzenia do sterowania komputerem za pomocą wzroku, oprogramowania wspierające komunikację alternatywną, powiększalniki, aparaty słuchowe, drukarki brajlowskie, notesy dla osób niewidomych,atakżepodnośniki,wózki,skutery.

Kto może złożyć wniosek?

Każdy, kto:

 • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
 • w ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

 • W celu złożenia elektronicznego wniosku kliknij w link: https://sow.pfron.org.pl/
 • W celu uzyskania pomocy przy złożeniu wniosku lub otrzymania szerszych informacji skontaktuj się z najbliższym oddziałem CIDON

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny