KOMUNIKAT W SPRAWIE DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+)

Komunikat w sprawie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (500+).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż od 1 lipca 2019 r. w związku z nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dzieciom do 18 roku życia umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, placówkach opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, placówkach  opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych przysługuje prawo
do dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego tj. 500 zł miesięcznie.

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie. Wniosku o dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci przebywając w pieczy zastępczej nie składa się w formie elektronicznej.

Przyznanie dodatku wychowawczego oraz odmowa jego przyznania następuje na podstawie decyzji administracyjnej. Stroną postępowania administracyjnego jest dyrektor placówki. Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian
w sytuacji dziecka w placówce mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

Dodatek wychowawczy przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka
w placówce  do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko, placówki nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. W przypadku gdy dodatek wychowawczy przysługuje
za niepełny miesiąc kalendarzowy wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu kalendarzowym.

Dodatek ten, w szczególności, powinien być przeznaczony na rozwój zainteresowań wychowanków placówki oraz zwiększanie ich szans edukacyjnych i rozwojowych.

Od dnia 01.04.2016r. dodatek wychowawczy przysługuje dzieciom do 18 r.ż. przebywającym
w rodzinnej pieczy zastepczej.