ŚWIADCZENIE "DOBRY START" DLA DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ

Świadczenie „Dobry Start” dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż w związku z realizacją rządowego programu „Dobry Start”, w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. prowadzić będzie nabór wniosków o świadczenie „Dobry Start” (tylko w wersji papierowej). Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku, w związku
z rozpoczęciem roku szkolnego. Uprawnione do jego otrzymania są zamieszkujące na terenie Powiatu Mrągowskiego rodziny zastępcze oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych na dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20. roku życia;
w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 24. roku życia
osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi do ukończenia 20. roku życia, bądź legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 24.roku życia, w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani
w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Program obejmuje także uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Szczegółowe informacje oraz formalne wnioski dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53 oraz na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

Formularz wniosku o przyznanie świadczenia „Dobry Start” – pobierz

Załącznik do wniosku o przyznanie świadczenia „Dobry Start” – pobierz (składany
w przypadku ubiegania się o świadczenie na więcej niż 5 dzieci).