500+ DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

500

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje o prawie skorzystania ze świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Jest to dodatkowe wsparcie dla osób, które ponoszą stałe koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną. Celem świadczenia uzupełniającego jest dodatkowe wsparcie dochodowe osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało osobie, która ukończyła 18 lat i spełni łącznie następujące warunki:

  • jest niezdolna do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona odpowiednim orzeczeniem, 
  • nie jest uprawniona do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub też łączna wysokość „brutto” tych świadczeń, wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych, po dokonaniu ustawowych wyłączeń, nie przekroczy kwoty 1600 zł, 
  • zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma obywatelstwo polskie lub posiada prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli jest obywatelem UE, EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub legalnie przebywa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Co będą musiały zrobić osoby, które nie mają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji:

Osoby te będą musiały do wniosku o świadczenie uzupełniające dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku) oraz jeśli posiadają dokumentację medyczną i inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia, np. kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnoprawności powinny także dołączyć je do wniosku.

Od jakiej daty przyznaje się świadczenie uzupełniające:

ZUS przyzna świadczenie od 1 października 2019r. Jeśli jednak którykolwiek z warunków zostałby spełniony później niż w październiku (np. w listopadzie), świadczenie zostanie przyznane od miesiąca spełnienia ostatniego z wymaganych warunków.

Wniosek trzeba złożyć w placówce ZUS. Druk wniosku ESUN można pobrać
ze strony www.zus.pl, z zakładki świadczenia, otrzymać i wypełnić w dziale obsługi klienta lub wydrukować z poniższego linku:

Wniosek do samodzielnego pobrania

Szczegółowe informacje dotyczące informacji o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji można uzyskać w siedzibie ZUS w Mrągowie
na ul. Bohaterów Warszawy 5, 11-700 Mrągowo

w poniedziałki w godzinach 8.00–18.00
oraz od wtorku do piątku w godzinach 8.00 –15.00