13 EDYCJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO "MOJA PRZYSZŁOŚĆ"

13. EDYCJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO „MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

Towarzystwo „Nasz Dom” ogłasza Program Stypendialny. Adresatami konkursu są dzieci
i młodzież przebywająca w:

- spokrewnionej rodzinie zastępczej, niezawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej specjalistycznej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej
o charakterze pogotowia opiekuńczego, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego;

- placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego;

- usamodzielniona młodzież z pieczy zastępczej do lat 24.

Szczegóły Programu dostępne są na stronie internetowej:

http://towarzystwonaszdom.pl/program-stypendialny-moja-przyszlosc/

Wnioski należy składać do dnia 17 stycznia 2020 roku.