nabór na koordynatora projektu

Zmiana ogłoszenia Nabór na koordynatora projektu - pilotażu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż"

  

Dyrektor PCPR w Mrągowie informuje, iż w związku z decyzją Instytucji Pośredniczacej i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich powodującą zmianę w realizacji (w tym w wydatkach) pilotażu.

Zmodyfikowaniu ulega treść ogłoszenia o naborze na stanowisko koordynatora projektu "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż"

  

Punkt 4 Ogłoszenia otrzymuje nastepujące brzmienie:

"Forma i okres zatrudnienia:

- umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godz. tygodniowo)

- okres: 12.11.2013r. - 31.12.2014r."

 

Wobec powyższej zmiany przedłuża się termin składania ofert do dnia 5 listopada 2013r. do godziny 15 30.

 

Pozostałe zasady i warunki zawarte w Ogłoszeniu pozostają bez zmian.

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie ogłasza nabór na koordynatora projektu – pilotażu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej
i instytucji rynku pracy – pilotaż „

 

realizowanego w ramach Działania 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Niezbędne wymagania :

• wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja, pedagogika ),

• posiadanie minimum 1–rocznego stażu pracy (preferowany staż pracy w jednostkach
administracji samorządowej lub ich jednostkach organizacyjnych oraz organizacjach
pozarządowych),
• pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw obywatelskich,

• niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwa skarbowe.

Preferowani będą kandydaci posiadający status osoby bezrobotnej.

2. Wymagania dodatkowe :

• bardzo dobra znajomość obsługi komputera (praca w środowisku WORD i EXCEL)

• wiedza ogólna o samorządzie terytorialnym i wiedza dotycząca zagadnień związanych
z pracą na stanowisku objętym naborem,

• posiadanie cech osobowościowych: samodzielność, komunikatywność, sumienność,
zdolności organizacyjne.

3. Zakres obowiązków :

• organizowanie pracy Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę oraz
Mobilnych Grup Interdyscyplinarnych,
• koordynowanie rekrutacji i doboru rodzin do uczestnictwa w projekcie,

• koordynowanie procesów wypracowywania:

- lokalnego programu interdyscyplinarnej współpracy,

- rodzinnych programów aktywizacji,

• prowadzenie postępowań (w oparciu o prawo zamówień publicznych) dotyczących
wyłaniania wykonawców działań,

•opracowywanie projektów regulaminów, zarządzeń, formatów dokumentów
koniecznych w projekcie,

• opracowywanie raportów i informacji dot. realizacji zaplanowanych działań,

• organizowanie współpracy personelu i wykonawców działań,

• prowadzenie sprawozdawczości merytorycznej,

• prowadzenie spraw z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych uczestników,

• organizowanie, we współdziałaniu z wykonawcami, realizacji poszczególnych działań,

• prowadzenie dokumentacji pilotażu,

• współpraca z ewaluatorem projektu i podmiotem dokonującym badania narzędzi

wyznaczonych w pilotażu.

4. Forma i okres zatrudnienia :
• umowa o pracę w wymiarze ½ etatu ( 20 godzin tygodniowo)

• okres : 04.11.2013r. – 31.12.2014r.

5.Wymagane dokumenty :

a) list motywacyjny,

b) CV (z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przepisu pracy
zawodowej)
c) kwestionariusz osobowy,

d) dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz staż pracy (kserokopie dyplomów,
świadectw, świadectw pracy itp.),

e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
z pełni praw publicznych,

f) oświadczenie o niekaralności.

Wszystkie dokumenty (poza wymienionymi w punkcie d) winny być opatrzone
własnoręcznym podpisem oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Dokumenty w kopercie opatrzonej dopiskiem „ Nabór na koordynatora projektu – pilotażu” należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
ul. Warszawska 53 do dnia 28 października 2013r. do godz. 15 30.

 

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny