INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAKUP I DOSTAWĘ TELEWIZORÓW

                                                                                                                                     

 

loga

 

 Mrągowo, dnia 28.10.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert cenowych na zakup i dostawę telewizorów z dnia21.10.2020r. w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
w okresie epidemii COVID – 19”

Zamawiający, tj.:

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w formie zaproszenia do składania ofert cenowych na zakup i dostawę telewizorów w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Sklep AUDIO – VIDEO Dariusz Kopka

ul. Moniuszki 14B

11 – 700 Mrągowo

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty. Wybrana oferta została uznana
za najkorzystniejszą w oparciu o kryterium: cena brutto - 100%.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

                  

loga

 

                                                                                                                

Mrągowo, 29.10.2020r.

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”.

Działając na podstawie pkt. 9 ppkt. 4 zapytania ofertowego Nr PZ.242.8.2020 z dnia 21.10.2020r. o udzielenie zamówienia na zakup sprzętu komputerowego, z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego prowadzonego we wskazanym Zapytaniu ofertowym.

Jednocześnie informuje się, że niezwłocznie zostanie ogłoszone postępowanie w sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego.

loga

 

 

PZ.242.8.2020                                                                                                                                        Mrągowo, 21.10.2020r.

                                                                                    

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i dostawę sprzętu komputerowego

                                                                                        

Zamawiający:                                                                        

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:                      

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

NIP 742-18-86-312

REGON 510907573

Tel. 89 743 33 60, fax. 89 743 33 70

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zaprasza do złożenia ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej z przeznaczeniem do wyrównywania braków szkolnych, podnoszenia kompetencji i organizacji czasu wolnego w czasie nauczania zdalnego, w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”.

1. Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.).

2. Opis Przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 8 komputerów przenośnych typu laptop z oprogramowaniem dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z przeznaczeniem do wyrównywania braków szkolnych, podnoszenia kompetencji i organizacji czasu wolnego w czasie nauczania zdalnego.

2) Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużytkowany, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych oraz przydatny do wykorzystania bez jakichkolwiek dodatkowych inwestycji i zakupów.

3) Wykonawca zobowiązany jest do dostawy (obejmującej transport i rozładunek) przedmiotu zamówienia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo.

4) Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt 24-miesięcznej gwarancji.

5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

3. Termin realizacji zamówienia:

1) Dostawa przedmiotu zamówienia musi nastąpić w terminie do 02.11.2020 r.

2) Wykonawca związany jest ofertą 30 dni kalendarzowych, których bieg rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

4. Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin składania ofert:

1) Ofertę (czytelnie wypełnioną i podpisaną) na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej:

„Oferta na zakup i dostawę sprzętu komputerowego”

w siedzibie Zamawiającego, tj.

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

w terminie do dnia 26.10.2020r. do godziny 10:00.

2) Oferty można też złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail pcpr@powiat.mragowo,pl,

3) O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby/skrzynki odbiorczej Zamawiającego.

 

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

PROJEKT UMOWY

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I AUDIOWIZUALNEGO Z DNIA 27.08.2020

 

 

 

loga

 

                                                                                                                                                           Mrągowo, dnia 02.09.2020r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczącej zapytania ofertowego nr PZ.242.3a.2020 z dnia 27.08.2020r. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
w okresie epidemii COVID – 19”

 

Zamawiający, tj.:

 

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

 

informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego
na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374 z późn. zm.), obejmującego zakup i dostawę sprzętu komputerowego
i audiowizualnego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

NetSecure Sp. z o.o.

 

ul. Świętokrzyska 30/63

 

00 – 116 Warszawa

 

Wybrana oferta została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o kryterium: cena brutto - 100%. Wybrany Wykonawca zaproponował zrealizowanie przedmiotowego zamówienia za 207.274,68zł.

 

            W postepowaniu zostały złożone następujące oferty:

 

L.p.

Nazwa, adres Wykonawcy

Cena ofertowa (brutto)

1.

NetSecure Sp. z o.o.

ul Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa

207.274,68 zł

2.

IT erka 24 POGOTOWIE INFORMATYCZNE

ul. Generała Grota – Roweckiego 64/10

14-500 Braniewo

219.997,80 zł

3.

KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp.k

ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań

250.259,49 zł

4.

Ogólnopolska Grupa IT

Danuta Walczak

ul. Armii Krajowej 3/161, 10-072 Olsztyn

252.366,48 zł

5.

Wilanka Sp. z o. o.

ul. Lindleya 16

02-013 Warszawa

265.203,99 zł

6.

AKTIN Sp. z o.o

ul. Grota – Roweckiego 38, 41-214 Sosnowiec

278.690,31 zł

7.

Firma Handlowo – Usługowa YATECH

Janusz Bartniczak, ul. F. Chopina 2A

11-700 Mrągowo

309.117,00 zł

 

 

Mrągowo, 27.08.2020r.

PZ.242.3a.2020                                                                                                      

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

                   na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego                                                              

Zamawiający:

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

NIP 742-18-86-312

REGON 510907573

Tel. 89 743 33 60, fax. 89 743 33 70

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

zaprasza do złożenia ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z przeznaczeniem do wyrównywania braków szkolnych, podnoszenia kompetencji i organizacji czasu wolnego w czasie nauczania zdalnego,

w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”.

 

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I AUDIOWIZUALNEGO

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 27.08.2020R.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 27.08.2020R.

 

PROJEKT UMOWY

 

PZ.242.3a.2020                                                                                       Mrągowo, 31.08.2020

 

Odpowiedzi na pytania

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach programu: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Pytanie 1

„W minimalnych wymaganiach technicznych są zapisy:

Ad2 Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe

poz.3 - Rozdzielczość

       Czy akceptowalna jest rozdzielczość 600x600 dpi

        (domniemywam że chodzi o rozdzielczość główną druku która jest stosowana w większości urządzeń z przeznaczeniem do małego biura - cenowo ok 1200 - 1500zł lub do1200x1200 dpi poprzez optymalizację druku cenowo ok 2000zł i powyżej)”

Odpowiedź: nie – określnie w załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego PZ.2424.3a.2020 parametry odnoszące się do urządzenia wielofunkcyjnego pozostają bez zmian

Pytanie 2

„Ad3 Telewizor 43"

poz.9 Częstotliwość odświeżania

- Czy akceptowalna jest częstotliwość 50Hz lub 60HZ

  (Obecnie dla telewizorów przy wielkości ekranu matrycy 43" częstotliwość odświeżania ma 50Hz lub 60Hz, 100Hz matryce występują głównie w telewizorach powyżej 50"-55” z przeznaczeniem np do grania na konsolach)”   

Odpowiedź: nie - określnie w załączniku Nr 1 do Zapytania ofertowego PZ.2424.3a.2020 parametry odnoszące się do telewizorów pozostają bez zmian.       

Pytanie 3

„Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawcy w formularzu ofertowym podali producentów i modele oferowanego sprzętu wraz z podaniem dołączonego oprogramowania (laptopy) ?

W naszej opinii znacząco pomoże to Zamawiającemu w weryfikacji ofert Wykonawców pod względem ich zgodności z wymogami postawionymi w zapytaniu.

Bez wskazania przez Wykonawców np. producenta i modelu oferowanego laptopa niemożliwa będzie rzetelna weryfikacja jego parametrów  np. typu procesora i jego wydajności, ilości i rodzaju wbudowanych portów, pojemności i typu pamięci i dysku twardego, rodzaju matrycy oraz wersji oferowanego oprogramowania (system operacyjny, oprogramowanie biurowe oraz antywirusowe)

Uwzględniając powyższe czy Zamawiający wprowadzi wymóg podania przez Wykonawców w formularzu ofertowym producentów i modeli oferowanego sprzętu i wersji oprogramowania ?”

Odpowiedź: nie - Zamawiający wymaga, aby w ofercie były podane informacje zawarte w formularzu będącym załącznikiem Nr 2 do Zapytania ofertowego PZ.242.3a.2020.

Pytanie 4

„Ostatnio mamy do czynienia  z nasileniem się procederu oferowania przez niektórych nieuczciwych Wykonawców w przetargach publicznych/zapytaniach komputerów  z zainstalowanymi systemami operacyjnymi Windows kupionymi w cenie 20-30 zł na portalu aukcyjnym Allegro (lub instalowania na nowych komputerach licencji Microsoft Authorized Refurbisher MAR dedykowanych dla sprzętu poleasingowego, recertyfikowanego, odnowionego)

Prokuratura prowadzi już wobec tych Wykonawców dochodzenia.

Pozornie system operacyjny jest aktywowany i działa prawidłowo. Po czasie okazuje się że producent systemu operacyjnego-firma Microsoft zdalnie blokuje ten system użytkowany na laptopie. Okazuje się najczęściej że była to licencja grupowa dedykowana dla szkolnictwa wyższego lub deweloperów oprogramowania. Gminy i szkoły a tym bardziej uczniowie nie są uprawnieni do użytkowania tego typu licencji.

Uniemożliwieniu takiego procederu zapobiega "wpisanie"  klucza licencyjnego systemu operacyjnego w BIOS komputera. Takie uprawnienia posiadają producenci komputerów ,których narzędzia pozwalają na nieusuwalne "wpisanie" kluczy licencyjnych systemu Windows w BIOS. Zapobiega to instalacji oprogramowania systemowego niewiadomego pochodzenia przez nieuczciwych Wykonawców.

W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga aby wymagany system operacyjny był fabrycznie preinstalowany przez producenta laptopa i posiadał klucz licencyjny "zapisany" w BIOS ?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby system operacyjny był fabrycznie preinstalowany przez producenta laptopa i posiadał klucz licencyjny „zapisany” w BIOS. Zgodnie z wymaganiami minimalnymi dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za prawidłowe działanie systemu i wykazanie legalności zainstalowanego systemu odpowiadającego celowi prowadzonego postępowania tj. „Wsparcia dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny