ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ


 

 loga

 

                                                                                                                                       Mrągowo, dnia 14.08.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 06.08.2020r. na zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
w okresie epidemii COVID – 19”

Zamawiający, tj.:

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374 z późn. zm.), obejmującego zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAT”

Marzena Tkaczuk

Ul. Zgodna 4b

27-200 Starachowice

W przedmiotowym postępowaniu złożono 10 ofert. Wybrana oferta została wybrana za najkorzystniejszą w oparciu o kryterium: cena brutto - 100%.

 

PZ.242.2.2020                                                                                                                                        Mrągowo, 06.08.2020r.

                                                      

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej

 

Zamawiający:

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

Ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

NIP 742-18-86-312

REGON 510907573

Tel. 89 743 33 60, fax. 89 743 33 70

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 – 2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej
i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zamawiający planuje zakupić następujące ilości środków ochrony indywidualnej:

 

  1. maseczki jednorazowe – 4 370 sztuk

(przeznaczone dla osób, które nie wykonują zawodów medycznych oraz nie potwierdzono u nich aktywnego zakażenia COVID-19)

 

2. rękawiczki jednorazowe – 12 850 sztuk

(wykonane z nitrylu, bez środka pudrującego, kształt uniwersalny, pasujący na lewą i prawą dłoń,
w rozmiarach S, M i L, opakowania po 100 lub 200 sztuk)

 

3.  płyn dezynfekcyjny do rąk – 350 litrów

(dostawa w pojemnikach 5 litrowych, termin ważności płynu minimum do 30.06.2021r.)

 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

 

Pełna treść zapytania ofertowego:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

 

ZAŁĄCZNIK DO OFERTY

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REMONT KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REMONT KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. WARSZAWSKIEJ NR 53 W MRĄGOWIE

Zamawiający - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do złożenia ofert na remont klatki schodowej w budynku użyteczności publicznej zlokalizowanym przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie, który jest wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie.

 

Budynek składa się z 4 kondygnacji nadziemnych (tj. parter, I piętro, III piętro, poddasze). Do remontu przeznacza się klatkę schodową, do której prowadzi wejście od strony szczytowej budynku o łącznej powierzchni 43,2 m², zlokalizowaną na 4 kondygnacjach budynku, w którym nie ma windy. Ruch pieszy i materiałów budowlanych będzie odbywał się wewnętrzną klatką schodową. Przed budynkiem od strony podwórza znajduje się parking samochodowy, z którego Wykonawca będzie mógł bezpłatnie korzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

 

                                                                                           

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 1) i przedmiar robót (załącznik nr 3)

 

Miejsce wykonania roboty budowlanej: 11-700 Mrągowo, Ul. Warszawska 53 (wejście od strony szczytowej budynku).

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 

PRZEDMIAR 1

PRZEDMIAR 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aaaaaalogo pcpr

„Opieka wytchnieniowa” 2019

fotolia 115223039 s 5

Nabór specjalistów

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zatrudni na podstawie umowy cywilnoprawnej specjalistów z zakresu:

  • psychologii
  • dietetyki
  • rehabilitacji
  • pielęgnacji
  • dziećmi niepełnosprawnymi

do prowadzenia specjalistycznego poradnictwa oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki dla członków rodzin i opiekunów sprawującą bezpośrednią opiekę nad:

w ramach usług opieki wytchnieniowej realizowanej w Programie Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019.

Okres świadczenia usług: od zawarcia umowy do 31.12.2019r.

Liczba godzin świadczenia usług: wymiar czasu świadczenia usług będzie indywidualnie ustalany
z każdym specjalistą w zależności od zgłoszonych potrzeb.

Oferty (załączony formularz) wraz z dokumentami poświadczającymi posiadanie uprawnień, należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie osobiście,
za pośrednictwem poczty lub elektronicznie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie
do 01 października 2019r.

Informacje o programie udzielane są pod numerami telefonów: 89 743 33-61 i 603-820-444.

 

OFERTA

Wyniki naboru na stanowisko pedagoga

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zawiadamia, że w postępowaniu rekrutacyjnym    na stanowisko pedagoga w PCPR w Mrągowie dokonano oceny i wyboru ofert. Wybrano ofertę nr 1, złożoną przez Panią Grażynę Chmielewską. Wybrana oferta była jedyną złożoną ofertą, ponadto spełniła ona wszystkie wymagania ogłoszenia.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny