KONKURS OFERT NA PROWADZENIE CAŁODOBOWYCH PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

 

Zarząd Powiatu Mrągowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego z przeznaczeniem dla 40 dzieci i młodzieży oraz zespołu administracyjnego do obsługi tych Placówek.

 

KONKURS OFERT NA PROWADZENIE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

ZAPYTANIE O CENĘ

 

 

 

 

OGŁOSZENIE 

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

 

informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania o cenę z dnia  02 maja 2017r. na usługę polegająca na weryfikacji kosztorysów inwestorskich oraz odbiorze prac budowlanych w mieszkaniach osób niepełnosprawnych, w związku z realizacją indywidualnych wniosków osób niepełnosprawnych z zadania likwidacji barier architektonicznych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

 

Pana Wiesława Silinowicz , ul. Widok 12, 11-700 Mrągowo, oferującą wykonanie weryfikacji jednego kosztorysu i jednego odbioru prac budowlanych za kwotę 234 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru:

 

W przedmiotowym postępowaniu złożona została tylko jedna oferta. Wykonawca ten nie został wykluczony, a złożona przez niego oferta cenowa mieściła się kwocie przeznaczonej przez PCPR w Mrągowie na realizację zadania.

 

 

 

 

 

Zapytanie o cenę

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, w związku z realizacją indywidualnych wniosków osób niepełnosprawnych z zadania likwidacji barier architektonicznych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

       zwraca się z zapytaniem o cenę jednostkową wykonania usługi polegającej na:

     - dokonaniu weryfikacji przedłożonych dokumentów określających zakres i koszt
            likwidacji barier architektonicznych w budynkach i mieszkaniach osób
             niepełnosprawnych w związku ze składanymi wnioskami o dofinansowanie
             ze środków PFRON,

       - dokonaniu odbioru robót budowlano-remontowych i montażowych w budynkach
           i mieszkaniach osób niepełnosprawnych które otrzymały dofinansowanie
           ze środków PFRON.

Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty realizacji zadania (w tym należności publiczno-prawne). Zadanie może być powierzone wyłącznie osobom posiadającym uprawnienia budowlane.

Oferty sporządzone na załączniku nr 1 do zapytania o cenę należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo, osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną do dnia 30 maja 2017 r. do godziny 15.30 liczy się data wpływu oferty do PCPR.

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowych informacji udziela Julita Siemierkowska, tel. (089) 743 33 63/64

 

FORMULARZ OFERTY

NABÓR NA STANOWISKO KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

UNIEWAŻNIENIE NABORU

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 53

11-700 Mrągowo

Stanowisko pracy – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie unieważnia nabór     na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej ogłoszony w dniu 02.05.2017r.  na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie.

Uzasadnienie


W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze zgłosiło się 3 kandydatów, którzy nie spełnili wymogów formalnych.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MRĄGOWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie ogłasza nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – umowa o pracę na zastępstwo, w systemie zadaniowego czasu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy.

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie:

a) wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia,
                 praca socjalna, nauki o rodzinie

lub

b) wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie
               psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym
               z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne
               doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie
               jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,

3) brak pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej
               zawieszona ani ograniczona,

4) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego w przypadku gdy taki obowiązek wynika
               z tytułu egzekucyjnego,

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

   przestępstwo skarbowe,

6) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
               publicznych

7) prawo jazdy kat. B i dysponowanie samochodem

2. Wymagania dodatkowe:

            1) znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, organizacji pomocy
               społecznej i zasad funkcjonowania systemu pieczy zastępczej oraz procedur
               administracyjnych

            2) znajomość metod i form pracy z dzieckiem i rodziną,

            3) samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,

            4) umiejętność obsługi komputera w środowisku NS, Windows oraz pakiet Office,

            5) umiejętność pracy w zespole,

Preferowane będzie co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną.

3. Zakres podstawowych zadań:

1) Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka
     w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

2) Przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;

3) Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka
w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;

4) Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej
i rehabilitacyjnej;

5) Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

6) Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;

7) Przygotowywanie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

4. Informacje o warunkach pracy:

Praca na stanowisku koordynatora jest pracą głównie w terenie, bezpośrednio z rodziną zastępczą. Praca wiąże się z koniecznością przemieszczania się miedzy miejscowościami na terenie powiatu mrągowskiego.

5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,

c) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, świadectw pracy,

d) zaświadczenie o zatrudnieniu - w przypadku trwania stosunku pracy,

e) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

f) kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach potwierdzających spełnienie warunków dodatkowych,

g) kserokopia prawa jazdy,

h) wypełniony kwestionariusz osobowy,

i) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

j) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 53 do dnia 15.05.2017 r. (decyduje data wpływu dokumentów). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Nabór składa się z 2 etapów:

1) selekcja wstępna – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym,

2) selekcja merytoryczna – test i rozmowa kwalifikacyjna

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej PCPR (www.pcpr.powiat.mragowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej PCPR.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)” zwłasnoręcznym podpisem.

 

Mrągowo, dnia 26.04.2017 r.

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

OŚWIADCZENIE

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny