ZAPYTANIE O CENĘ

 

 

 

 

OGŁOSZENIE 

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

 

informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania o cenę z dnia  02 maja 2017r. na usługę polegająca na weryfikacji kosztorysów inwestorskich oraz odbiorze prac budowlanych w mieszkaniach osób niepełnosprawnych, w związku z realizacją indywidualnych wniosków osób niepełnosprawnych z zadania likwidacji barier architektonicznych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

 

Pana Wiesława Silinowicz , ul. Widok 12, 11-700 Mrągowo, oferującą wykonanie weryfikacji jednego kosztorysu i jednego odbioru prac budowlanych za kwotę 234 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru:

 

W przedmiotowym postępowaniu złożona została tylko jedna oferta. Wykonawca ten nie został wykluczony, a złożona przez niego oferta cenowa mieściła się kwocie przeznaczonej przez PCPR w Mrągowie na realizację zadania.

 

 

 

 

 

Zapytanie o cenę

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, w związku z realizacją indywidualnych wniosków osób niepełnosprawnych z zadania likwidacji barier architektonicznych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

       zwraca się z zapytaniem o cenę jednostkową wykonania usługi polegającej na:

     - dokonaniu weryfikacji przedłożonych dokumentów określających zakres i koszt
            likwidacji barier architektonicznych w budynkach i mieszkaniach osób
             niepełnosprawnych w związku ze składanymi wnioskami o dofinansowanie
             ze środków PFRON,

       - dokonaniu odbioru robót budowlano-remontowych i montażowych w budynkach
           i mieszkaniach osób niepełnosprawnych które otrzymały dofinansowanie
           ze środków PFRON.

Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty realizacji zadania (w tym należności publiczno-prawne). Zadanie może być powierzone wyłącznie osobom posiadającym uprawnienia budowlane.

Oferty sporządzone na załączniku nr 1 do zapytania o cenę należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo, osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną do dnia 30 maja 2017 r. do godziny 15.30 liczy się data wpływu oferty do PCPR.

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowych informacji udziela Julita Siemierkowska, tel. (089) 743 33 63/64

 

FORMULARZ OFERTY

NABÓR NA STANOWISKO KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

UNIEWAŻNIENIE NABORU

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 53

11-700 Mrągowo

Stanowisko pracy – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie unieważnia nabór     na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej ogłoszony w dniu 02.05.2017r.  na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie.

Uzasadnienie


W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze zgłosiło się 3 kandydatów, którzy nie spełnili wymogów formalnych.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MRĄGOWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie ogłasza nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – umowa o pracę na zastępstwo, w systemie zadaniowego czasu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy.

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie:

a) wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia,
                 praca socjalna, nauki o rodzinie

lub

b) wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie
               psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym
               z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne
               doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie
               jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,

3) brak pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej
               zawieszona ani ograniczona,

4) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego w przypadku gdy taki obowiązek wynika
               z tytułu egzekucyjnego,

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

   przestępstwo skarbowe,

6) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
               publicznych

7) prawo jazdy kat. B i dysponowanie samochodem

2. Wymagania dodatkowe:

            1) znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, organizacji pomocy
               społecznej i zasad funkcjonowania systemu pieczy zastępczej oraz procedur
               administracyjnych

            2) znajomość metod i form pracy z dzieckiem i rodziną,

            3) samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,

            4) umiejętność obsługi komputera w środowisku NS, Windows oraz pakiet Office,

            5) umiejętność pracy w zespole,

Preferowane będzie co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną.

3. Zakres podstawowych zadań:

1) Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka
     w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

2) Przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;

3) Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka
w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;

4) Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej
i rehabilitacyjnej;

5) Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

6) Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;

7) Przygotowywanie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

4. Informacje o warunkach pracy:

Praca na stanowisku koordynatora jest pracą głównie w terenie, bezpośrednio z rodziną zastępczą. Praca wiąże się z koniecznością przemieszczania się miedzy miejscowościami na terenie powiatu mrągowskiego.

5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys (CV) z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,

c) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, świadectw pracy,

d) zaświadczenie o zatrudnieniu - w przypadku trwania stosunku pracy,

e) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

f) kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach potwierdzających spełnienie warunków dodatkowych,

g) kserokopia prawa jazdy,

h) wypełniony kwestionariusz osobowy,

i) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

j) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 53 do dnia 15.05.2017 r. (decyduje data wpływu dokumentów). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Nabór składa się z 2 etapów:

1) selekcja wstępna – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym,

2) selekcja merytoryczna – test i rozmowa kwalifikacyjna

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej PCPR (www.pcpr.powiat.mragowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej PCPR.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)” zwłasnoręcznym podpisem.

 

Mrągowo, dnia 26.04.2017 r.

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

OŚWIADCZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE - PSYCHOLOG

Mrągowo, 30.03.2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PSYCHOLOGA

1. Nazwa i adres jednostki rekrutującej:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

2. Stanowisko: psycholog

3. Rodzaj umowy: umowa zlecenie

4. Wymiar czasu pracy:

Praca w wymiarze 5 godzin tygodniowo w okresie od 14.04.2017r. do 31.12.2017r.

5.Zadania wykonywane na stanowisku:

1) opieka psychologiczna nad dziećmi i rodzicami zastępczymi funkcjonującymi             na terenie powiatu mrągowskiego,

2) wspomaganie rodzin zastępczych w zakresie występujących trudności opiekuńczo – wychowawczych,

3) przeprowadzanie diagnoz psychologicznych dzieci umieszczonych i przebywających w pieczy zastępczej,

4) przeprowadzanie badań psychologicznych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i sporządzanie stosownych opinii,

5)   uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu ds. pieczy zastępczej, konsultacje przy ocenie sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej i przy ocenie rodzin zastępczych,

6) przygotowywanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

7) opiniowanie w sprawach z zakresu pieczy zastępczej wymagających stanowiska psychologa,

8) prowadzenie dokumentacji pracy.

6. Wymagania formalne niezbędne:

1) wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,

2)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. Wymagania dodatkowe:

 

1) znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

2) 2 - letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym lub pracy z dzieckiem i rodziną,

3) umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy własnej, samodzielność, komunikatywność

8. Wymagane dokumenty:

1) CV

2) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

3) oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności       za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych     do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz własnoręcznym podpisem,

9. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w terminie do dnia 12.04.2017r. do godz. 15:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Psycholog”.

(decyduje data wpływu dokumentów do PCPR w Mrągowie).

 

 

 FORMULARZ OFERTOWY 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

 

OŚWIADCZENIE

 

OSWIADCZENIE - DANE OSOBOWE

 

 

 

 

 

 

Mrągowo, 02 września 2015r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

 

informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego z dnia 17 sierpnia 2015r. na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie

w roku 2015

 

dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

Bernadetta Wojtuń, zam. Nowe Bagienice 24a, 11-700 Mrągowo

 

Wojciech Kuc, ul. Mrongowiusza 24/1, 11-700 Mrągowo

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Wykonawca spełnił kryteria udziału w postępowaniu ofertowym oraz wymagania Zamawiającego zawarte w Zapytaniu ofertowym. Jego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 91,6 w ocenie merytorycznej.

 

Umowa na realizację przedmiotu zamówienia z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie w terminie 10 dni od dnia wyboru oferty.

 

Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za złożone oferty.

 

 

 

 

PCPR.SOI.4255.34.2015                                                                                           Mrągowo, 17.08.2015r.    

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do składania ofert na realizację

             Programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie,w roku 2015.  

1.Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo,  tel.: (89) 743 33 60,   fax (89) 743 33 70, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień (Dz. U. 2013r., poz.907 z późn. zm.) oraz Regulamin udzielania zamówień w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie ze względu na wartość zamówienia oszacowanego poniżej 30.000 euro.

3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy   w rodzinie zwanego dalej „Programem”.

   Opis przedmiotu zamówienia

1) liczba uczestników - do 12

2) liczba godzin: 80 godzin zegarowych

 • sesje indywidualne po 1 godzinie na uczestnika - łącznie 12 godzin zegarowych
 • sesje grupowe - łącznie 68 godzin zegarowych ( przerwy pomiędzy sesjami grupowymi nie powinny być dłuższe niż tydzień)
 • 3) Zakres merytoryczny Programu

zgodnie z powiatowym programem korekcyjno – edukacyjnym na lata 2012 – 2015 oraz wytycznymi do tworzenia modelowych programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – załącznik do KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE, przyjętego uchwałą nr 76/2014 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014r.

 

 4. Obowiązki Wykonawcy:

a) opracowanie założeń merytorycznych Programu z uwzględnieniem następujących informacji:

-  łączny czas trwania programu, ze wskazaniem liczby godzin do zrealizowania z podziałem na sesje indywidualne (minimum 1 godzina spotkania indywidualnego z każdym uczestnikiem Programu) i sesje grupowe,

-  częstotliwość spotkań (przerwy pomiędzy sesjami grupowymi nie powinny być dłuższe niż tydzień)

-  harmonogram realizacji Programu zawierający tematy do zrealizowania ze wskazaniem liczby godzin,

-  formy i metody pracy

b) sporządzenie we wstępnej fazie uczestnictwa w Programie odrębnie dla każdego uczestnika Programu rozpoznania diagnostycznego, obejmującego w szczególności: okoliczności skierowania do Programu, określenie czy uczestnik Programu aktualnie stosuje przemoc, najgroźniejsze oraz typowe formy i okoliczności przemocowych zachowań, aktualna sytuacja zawodowa i rodzinna, cechy osobiste istotne dla pracy korekcyjnej, informacje o uzależnieniach uczestnika,
c) opracowanie i sporządzenie reguł uczestnictwa w Programie podpisane przez uczestników ( np. w formie kontraktu indywidualnego lub grupowego),
d) prowadzenie list uczestnictwa w zajęciach, zarówno grupowych jak i indywidualnych zawierających: datę spotkania, formę, czas trwania spotkania (liczba godzin), temat spotkania,
e) współdziałanie z Zamawiającym w sprawach dotyczących uczestników Programu, sposobu realizacji oraz harmonogramu zajęć,
f) sporządzenie indywidualnych ocen kwalifikacyjnych uczestników Programu,
g) opracowanie końcowego sprawozdania z realizacji Programu,
h) przeprowadzenie ewaluacji Programu i przedstawienie Zamawiającemu raportu z ewaluacji.

 

5.Zadania Zamawiającego:

 1. wyznaczenie sali na zajęcia i ponoszenie kosztu jej wynajmu,
 2. prowadzenie naboru uczestników Programu,
 3. zapewnienie dla uczestników Programu materiałów piśmienniczych ( długopisy, notesy) oraz napojów zimnych i gorących,
 4. wystawienie dla uczestników Programu zaświadczenia o jego ukończeniu.    

 

6. Termin realizacji: od 01. października 2015r. do 15 grudnia 2015r.

 

7.Miejsce realizacji zamówienia:

Mrągowo – sale wyznaczone przez Zamawiającego

 

8.Warunki, które powinni spełnić Wykonawcy:

1) posiadanie wykształcenia wyzszego na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, nauki o rodzinie, politologia albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji

-dowodem na spełnienie tego warunku jest kserokopia/kserokopie dyplomu ukończenia studiów.

2) posiadanie uprawnienia do prowadzenia programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie zgodnie z wymogami dotyczącymi kwalifikacji, wskazanymi w § 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011r. ( wymagany wymiar szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 100 godzin, w tym pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie 50 godzin )                                  

- dowodem na spełnienie tego warunku są kserokopie dokumentów poświadczających odbycie  szkoleń w wymaganej ilości godzin.

3)posiadanie doświadczenia w prowadzeniu programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie lub w pracy terapeutycznej ze sprawcą przemocy

  - dowodem na spełnienie tego warunku jest oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego

4) posiadanie co najmniej 3 – letniego stażu pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- dowodem na spełnienie tego warunku jest zaświadczenie potwierdzające staż pracy lub świadectwo pracy        

   Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

 

9.Kryteria oceny ofert:

1) Oferty, które uzyskały pozytywna ocenę formalną podlegaja ocenie merytorycznej wg. kryteriów:

 • cena – 60%

cena zamówienia brutto oferty z najniższą ceną / cena zamówienia brutto oferty badanej  x 60 pkt.

- podczas oceny ofert maksymalną ilość punktów tj. 60 pkt. otrzyma oferta z najniższą ceną.

 • zawartość merytoryczna programu ( założenia programu) - 20% -ocena punktowa od 1 do 20 - ( za każdy punkt założeń 5 pkt)
 • doświadczenie Wykonawcy – 10% - ocena punktowa od 1 do 10 - (za każdy zrealizowany przez wykonawcę program 2 pkt, maksymalnie 10 pkt) 
 • oferta złozona przez parę Wykonawców 10% - ( 10 pkt. )

 

Program oceniany będzie punktami od 1 do 40

 2) za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

3) jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ilość punktów, Zamawiający weźmie pod uwagę doświadczenie Wykonawcy w realizacji programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

10. Sposób przygotowania oferty:

1) ofertę należy sporządzić na formularzu OFERTY (załącznik Nr 1 do "Zapytania ofertowego"), w formie pisemnej, w języku polskim,

2) oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę/ Wykonawców

3) do oferty powinny być dołączone dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie 8 oraz ramowy program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie i wstępny harmonogram zajęć.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

1) miejsce składania ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo   w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie w 2015r.”

2) termin składania ofert: do 31.08.2015r. do godz. 15:30.

3) termin otwarcia ofert: 01.09.2015r. do godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego.

12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana niezwłocznie po dokonaniu wyboru nie później niż dnia 02.09.2015r. – do godz. 15:30 na stronie internetowej Zamawiającego.

13. Zawarcie umowy:

Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zawarta zostanie umowa   w ciągu 10 dni od dnia wyboru oferty. Na etapie zawarcia umowy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przedstawia ostateczny program i harmonogram jego realizacji.

14. Informacje dodatkowe do warunków:

1) Zamawiający preferuje realizację przedmiotu zamówienia przez parę Wykonawców ( kobieta i mężczyzna). W szczególnych i uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych przez jedną osobę. 

2) Jeżeli cena brutto najkorzystniejszej oferty bedzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą lub unieważnienie postępowania.

15. Załączniki:

 

formularz Oferty – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

 

 

 

 

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny