ZAPYTANIE OFERTOWE - PSYCHOLOG

Mrągowo, 30.03.2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PSYCHOLOGA

1. Nazwa i adres jednostki rekrutującej:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

2. Stanowisko: psycholog

3. Rodzaj umowy: umowa zlecenie

4. Wymiar czasu pracy:

Praca w wymiarze 5 godzin tygodniowo w okresie od 14.04.2017r. do 31.12.2017r.

5.Zadania wykonywane na stanowisku:

1) opieka psychologiczna nad dziećmi i rodzicami zastępczymi funkcjonującymi             na terenie powiatu mrągowskiego,

2) wspomaganie rodzin zastępczych w zakresie występujących trudności opiekuńczo – wychowawczych,

3) przeprowadzanie diagnoz psychologicznych dzieci umieszczonych i przebywających w pieczy zastępczej,

4) przeprowadzanie badań psychologicznych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i sporządzanie stosownych opinii,

5)   uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu ds. pieczy zastępczej, konsultacje przy ocenie sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej i przy ocenie rodzin zastępczych,

6) przygotowywanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

7) opiniowanie w sprawach z zakresu pieczy zastępczej wymagających stanowiska psychologa,

8) prowadzenie dokumentacji pracy.

6. Wymagania formalne niezbędne:

1) wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,

2)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. Wymagania dodatkowe:

 

1) znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

2) 2 - letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym lub pracy z dzieckiem i rodziną,

3) umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy własnej, samodzielność, komunikatywność

8. Wymagane dokumenty:

1) CV

2) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

3) oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności       za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych     do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz własnoręcznym podpisem,

9. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w terminie do dnia 12.04.2017r. do godz. 15:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Psycholog”.

(decyduje data wpływu dokumentów do PCPR w Mrągowie).

 

 

 FORMULARZ OFERTOWY 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

 

OŚWIADCZENIE

 

OSWIADCZENIE - DANE OSOBOWE

 

 

 

 

 

 

Mrągowo, 02 września 2015r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

 

informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego z dnia 17 sierpnia 2015r. na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie

w roku 2015

 

dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

Bernadetta Wojtuń, zam. Nowe Bagienice 24a, 11-700 Mrągowo

 

Wojciech Kuc, ul. Mrongowiusza 24/1, 11-700 Mrągowo

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Wykonawca spełnił kryteria udziału w postępowaniu ofertowym oraz wymagania Zamawiającego zawarte w Zapytaniu ofertowym. Jego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 91,6 w ocenie merytorycznej.

 

Umowa na realizację przedmiotu zamówienia z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie w terminie 10 dni od dnia wyboru oferty.

 

Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za złożone oferty.

 

 

 

 

PCPR.SOI.4255.34.2015                                                                                           Mrągowo, 17.08.2015r.    

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do składania ofert na realizację

             Programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie,w roku 2015.  

1.Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo,  tel.: (89) 743 33 60,   fax (89) 743 33 70, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień (Dz. U. 2013r., poz.907 z późn. zm.) oraz Regulamin udzielania zamówień w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie ze względu na wartość zamówienia oszacowanego poniżej 30.000 euro.

3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy   w rodzinie zwanego dalej „Programem”.

   Opis przedmiotu zamówienia

1) liczba uczestników - do 12

2) liczba godzin: 80 godzin zegarowych

 • sesje indywidualne po 1 godzinie na uczestnika - łącznie 12 godzin zegarowych
 • sesje grupowe - łącznie 68 godzin zegarowych ( przerwy pomiędzy sesjami grupowymi nie powinny być dłuższe niż tydzień)
 • 3) Zakres merytoryczny Programu

zgodnie z powiatowym programem korekcyjno – edukacyjnym na lata 2012 – 2015 oraz wytycznymi do tworzenia modelowych programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – załącznik do KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE, przyjętego uchwałą nr 76/2014 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014r.

 

 4. Obowiązki Wykonawcy:

a) opracowanie założeń merytorycznych Programu z uwzględnieniem następujących informacji:

-  łączny czas trwania programu, ze wskazaniem liczby godzin do zrealizowania z podziałem na sesje indywidualne (minimum 1 godzina spotkania indywidualnego z każdym uczestnikiem Programu) i sesje grupowe,

-  częstotliwość spotkań (przerwy pomiędzy sesjami grupowymi nie powinny być dłuższe niż tydzień)

-  harmonogram realizacji Programu zawierający tematy do zrealizowania ze wskazaniem liczby godzin,

-  formy i metody pracy

b) sporządzenie we wstępnej fazie uczestnictwa w Programie odrębnie dla każdego uczestnika Programu rozpoznania diagnostycznego, obejmującego w szczególności: okoliczności skierowania do Programu, określenie czy uczestnik Programu aktualnie stosuje przemoc, najgroźniejsze oraz typowe formy i okoliczności przemocowych zachowań, aktualna sytuacja zawodowa i rodzinna, cechy osobiste istotne dla pracy korekcyjnej, informacje o uzależnieniach uczestnika,
c) opracowanie i sporządzenie reguł uczestnictwa w Programie podpisane przez uczestników ( np. w formie kontraktu indywidualnego lub grupowego),
d) prowadzenie list uczestnictwa w zajęciach, zarówno grupowych jak i indywidualnych zawierających: datę spotkania, formę, czas trwania spotkania (liczba godzin), temat spotkania,
e) współdziałanie z Zamawiającym w sprawach dotyczących uczestników Programu, sposobu realizacji oraz harmonogramu zajęć,
f) sporządzenie indywidualnych ocen kwalifikacyjnych uczestników Programu,
g) opracowanie końcowego sprawozdania z realizacji Programu,
h) przeprowadzenie ewaluacji Programu i przedstawienie Zamawiającemu raportu z ewaluacji.

 

5.Zadania Zamawiającego:

 1. wyznaczenie sali na zajęcia i ponoszenie kosztu jej wynajmu,
 2. prowadzenie naboru uczestników Programu,
 3. zapewnienie dla uczestników Programu materiałów piśmienniczych ( długopisy, notesy) oraz napojów zimnych i gorących,
 4. wystawienie dla uczestników Programu zaświadczenia o jego ukończeniu.    

 

6. Termin realizacji: od 01. października 2015r. do 15 grudnia 2015r.

 

7.Miejsce realizacji zamówienia:

Mrągowo – sale wyznaczone przez Zamawiającego

 

8.Warunki, które powinni spełnić Wykonawcy:

1) posiadanie wykształcenia wyzszego na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, nauki o rodzinie, politologia albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji

-dowodem na spełnienie tego warunku jest kserokopia/kserokopie dyplomu ukończenia studiów.

2) posiadanie uprawnienia do prowadzenia programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie zgodnie z wymogami dotyczącymi kwalifikacji, wskazanymi w § 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011r. ( wymagany wymiar szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 100 godzin, w tym pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie 50 godzin )                                  

- dowodem na spełnienie tego warunku są kserokopie dokumentów poświadczających odbycie  szkoleń w wymaganej ilości godzin.

3)posiadanie doświadczenia w prowadzeniu programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie lub w pracy terapeutycznej ze sprawcą przemocy

  - dowodem na spełnienie tego warunku jest oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego

4) posiadanie co najmniej 3 – letniego stażu pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- dowodem na spełnienie tego warunku jest zaświadczenie potwierdzające staż pracy lub świadectwo pracy        

   Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

 

9.Kryteria oceny ofert:

1) Oferty, które uzyskały pozytywna ocenę formalną podlegaja ocenie merytorycznej wg. kryteriów:

 • cena – 60%

cena zamówienia brutto oferty z najniższą ceną / cena zamówienia brutto oferty badanej  x 60 pkt.

- podczas oceny ofert maksymalną ilość punktów tj. 60 pkt. otrzyma oferta z najniższą ceną.

 • zawartość merytoryczna programu ( założenia programu) - 20% -ocena punktowa od 1 do 20 - ( za każdy punkt założeń 5 pkt)
 • doświadczenie Wykonawcy – 10% - ocena punktowa od 1 do 10 - (za każdy zrealizowany przez wykonawcę program 2 pkt, maksymalnie 10 pkt) 
 • oferta złozona przez parę Wykonawców 10% - ( 10 pkt. )

 

Program oceniany będzie punktami od 1 do 40

 2) za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

3) jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ilość punktów, Zamawiający weźmie pod uwagę doświadczenie Wykonawcy w realizacji programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

10. Sposób przygotowania oferty:

1) ofertę należy sporządzić na formularzu OFERTY (załącznik Nr 1 do "Zapytania ofertowego"), w formie pisemnej, w języku polskim,

2) oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę/ Wykonawców

3) do oferty powinny być dołączone dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie 8 oraz ramowy program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie i wstępny harmonogram zajęć.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

1) miejsce składania ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo   w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie w 2015r.”

2) termin składania ofert: do 31.08.2015r. do godz. 15:30.

3) termin otwarcia ofert: 01.09.2015r. do godz. 15:30 w siedzibie Zamawiającego.

12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana niezwłocznie po dokonaniu wyboru nie później niż dnia 02.09.2015r. – do godz. 15:30 na stronie internetowej Zamawiającego.

13. Zawarcie umowy:

Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zawarta zostanie umowa   w ciągu 10 dni od dnia wyboru oferty. Na etapie zawarcia umowy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przedstawia ostateczny program i harmonogram jego realizacji.

14. Informacje dodatkowe do warunków:

1) Zamawiający preferuje realizację przedmiotu zamówienia przez parę Wykonawców ( kobieta i mężczyzna). W szczególnych i uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych przez jedną osobę. 

2) Jeżeli cena brutto najkorzystniejszej oferty bedzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą lub unieważnienie postępowania.

15. Załączniki:

 

formularz Oferty – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

 

 

 

 

Zapytanie Ofertowe - Przeprowadzenie diagnozy psychologicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro dla  zadania pod nazwą:
Przeprowadzenia diagnozy psychologicznej kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej i niezawodowej rodziny zastępczej wraz z jej udokumentowaniem w formie opinii.

 

Plik do pobrania:

Pełna treść Zapytania Ofertowego
Załączniki do Zapytania Ofertowego

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny