Przesunięcie terminu ogłoszenia wyników

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuję, że z powodu złożenia dużej ilości ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26.08.2014 r. na organizację i przeprowadzenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w dziedzinie rozwoju osobistego w ramach  pilotażowej części projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”  Wykonawca nie został jeszcze wybrany. W związku z tym przesunięty zostaje termin ogłoszenia wyników postępowania. Ogłoszenie nastąpi w dniu 10 września 2014 r. do godziny 15.30.

Ogłoszenie o wynikach postępowania

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego z dnia  28 sierpnia 2014 r. na usługę polegającą na świadczeniu opieki dziennej nad dziećmi w czasie udziału ich rodziców w działaniach projektowych projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż", informuje że:

 

nie dokonał wyboru oferty

 


Uzasadnienie:

 

W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, która nie spełniała wymagań zawartych w Zapytaniu ofertowym (w zakresie doświadczenia osób realizujących zamówienie) oraz przewyższała kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia.

 

Z powyższych powodów Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.

 

Zapytanie ofertowe - kurs prawo jazdy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do składania ofert w ramach Projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż'' współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, na usługę pn.
„Organizacja i przeprowadzenie  kursu  prawa jazdy kategorii B i C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną”

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 - Oferta
Załącznik Nr 2

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny