Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego z dnia 04 lipca 2014r. na „Świadczenie usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej” wybrana została oferta:

Pana Bogdana Szeflera

W przedmiotowym postępowaniu złożono  2 oferty:

  1. Pani Patrycja Żegleń
  2. Pan Bogdan Szefler

Uzasadnienie wyboru:  

Wybrany Wykonawca jako jedyny spełnia warunki formalne i merytoryczne zawarte w zapytaniu ofertowym z dnia 04 lipca 2014r. określone przez Zamawiającego.

Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za złożone oferty.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania o cenę z dnia  03 lipca 2014r. na „Usługę wyjazdu w dniu 11 lipca 2014 r. dla 58 uczestników pilotażu”  w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:

Mrągowska Współdzielenia Socjalna „Profit”ul. Wileńska 36/1, 11-700 Mrągowo

 pełna treść ogłoszenia - plik doc

Ogłoszenie o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego z dnia 09 czerwca 2014r. na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w roku 2014,  nie dokonał wyboru oferty.

Uzasadnienie:
W wymaganym terminie do dnia 07 lipca 2014r. do godziny 15.30 wpłynęła 1 oferta, która nie spełniła warunków formalnych.W związku z tym, w przeprowadzonym postępowaniu nie wyłoniono wykonawcy do realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w 2014 roku.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny