Zapytanie o cenę

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w związku z  realizacją Projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, zwraca się z zapytaniem o cenę usługi przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa pedagogicznego.

Pełna treść Zapytania - plik doc.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego z dnia 04 lipca 2014r. na „Świadczenie usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej” wybrana została oferta:

Pana Bogdana Szeflera

W przedmiotowym postępowaniu złożono  2 oferty:

  1. Pani Patrycja Żegleń
  2. Pan Bogdan Szefler

Uzasadnienie wyboru:  

Wybrany Wykonawca jako jedyny spełnia warunki formalne i merytoryczne zawarte w zapytaniu ofertowym z dnia 04 lipca 2014r. określone przez Zamawiającego.

Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za złożone oferty.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania o cenę z dnia  03 lipca 2014r. na „Usługę wyjazdu w dniu 11 lipca 2014 r. dla 58 uczestników pilotażu”  w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:

Mrągowska Współdzielenia Socjalna „Profit”ul. Wileńska 36/1, 11-700 Mrągowo

 pełna treść ogłoszenia - plik doc

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny