Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego z dnia
16 czerwca 2014r. na przeprowadzenie zajęć aktywizujących uczestników projektu „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro” dokonano wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Centrum Edukacji w Mrągowie
os. Grunwaldzkie 6a, 11-700 Mrągowo

Pełna treść ogłoszenia - plik.doc

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego z dnia  10 czerwca 2014r. na „ Świadczenie usług członka Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej”  w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:

Patrycja Blecharska - Zouli, zam. os. Mazurskie 24/24, 11-700 Mrągowo

Pełna treść ogłoszenia - plik doc

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie  zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usług w postaci: zajęć aktywizujących uczestników projektu „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2

Pełna treść zapytania ofertowego - plik doc

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny