Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego z dnia 14 maja 2014r. na przeprowadzenie porad i warsztatów prawnych w ramach projektu systemowego „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:

Kancelaria Adwokacka Adw. Andrzej Zakrzewski, Ul. 1 Maja 40A, 12-100 Szczytno

Pełna treść ogłoszenia -  plik doc

Zmiana zapytania ofertowego z dnia 27.05.2014 r.

ZMIANA  DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA   27.05.2014 r.
na "Świadczenie usług Animatora Centrum dla Rodzin" w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

Termin składania Ofert na "Świadczenie usług Animatora Centrum dla Rodzin" zostaje przedłużony do dnia 06.06.2014 r. do godz.15.30.

Otwarcie Ofert i ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej Oferty nastąpi w dniu 09.06.2014 r., do godz. 16.00.

Pozostałe zasady i warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym pozostają bez zmian.

Zmiana zapytania ofertowego z dnia 27.05.2014 r.

ZMIANA  DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA   27.05.2014 r.
na ,,Świadczenie usług Animatora Centrum dla Rodzin” w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.


Zmianie ulega zapis z: „Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zawarta zostanie umowa
w ciągu 7 dni roboczych od dnia wyboru oferty”.
na: Podpisanie umowy z Wykonawca będzie możliwe dopiero po otrzymaniy środków finansowych w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż”.  

Pozostałe zasady i warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym pozostają bez zmian.

pełna treść zmiany zapytania ofertowego - plik doc.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny