ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE PPK

 

 

 

 

Mrągowo, 01.03.2021r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

informuje,

 

że w postępowaniu prowadzonym na podstawie Zapytania ofertowego OA.2420.1.2021 z dnia 02.02.2021r. na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie wybrano jako najkorzystniejszą ofertę

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

z siedzibą: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

 

Mrągowo, 02.02.2021r.

 

Znak: OA.2420.1.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie.

(Nie stanowi zamówienia w rozumieniu Prawa zamówień publicznych)

 

Zamawiający – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53,
11-700 Mrągowo

Tel.: 89 743 33 60

Fax: 89 743 33 70

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.pcpr.powiat.mragowo.pl

 

zaprasza

podmioty uprawnione do złożenia pisemnych ofert na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (dalej „PPK”) dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej „Ustawa”).

 

ZAPYTANIE OFERTOWE PEŁNA TREŚĆ

 

WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2021 ROKU

Plan postepowań o udzielenie zamówień

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2021 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie nie planuje w 2021 roku przeprowadzać zamówień publicznych których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 23. 1. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2020 r., poz. 2275)   zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym. Plan zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych, na zasadach określonych w dziale III w rozdziale 2, oraz na stronie internetowej zamawiającego.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TABELA

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

loga

                                                                                                                                      Mrągowo, dnia 06.11.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert cenowych na zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej z dnia 04.11.2020r. w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”

Zamawiający, tj.:

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w formie zaproszenia do składania ofert cenowych na zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” wybrano ofertę złożoną przez:

Firma EMA

ul. Rolna 77

10-804 Olsztyn

Oferta firmy EMA jest jedyna ofertą złożoną w prowadzonym postępowaniu. Spełnia ona także kryterium wyboru ofert, które stanowi cena (waga 100 %).

 

 

PZ.242.10.2020                                                                                                                     

 Mrągowo, 04.11.2020r.

ZAPROSZENIE

do składania ofert cenowych na zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej

  1. 1.Zamawiający:

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

NIP 742-18-86-312

REGON 510907573

Tel. 89 743 33 60, fax. 89 743 33 70

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.)

3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 – 2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej
i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający planuje zakupić następujące ilości środków ochrony indywidualnej:

 

PEŁNA TREŚĆ ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

 

ZAŁĄCZNIK DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

 

 

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny