UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Uchwała Nr 114/1108/2017

Zarządu Powiatu Mrągowskiego

z dnia 15.05.2017r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Mrągowskiego.

 

UCHWAŁA NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

KONKURS OFERT NA PROWADZENIE CAŁODOBOWYCH PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

 

Zarząd Powiatu Mrągowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego z przeznaczeniem dla 40 dzieci i młodzieży oraz zespołu administracyjnego do obsługi tych Placówek.

 

KONKURS OFERT NA PROWADZENIE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

ZAPYTANIE O CENĘ

 

 

 

 

OGŁOSZENIE 

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

 

informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania o cenę z dnia  02 maja 2017r. na usługę polegająca na weryfikacji kosztorysów inwestorskich oraz odbiorze prac budowlanych w mieszkaniach osób niepełnosprawnych, w związku z realizacją indywidualnych wniosków osób niepełnosprawnych z zadania likwidacji barier architektonicznych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

 

Pana Wiesława Silinowicz , ul. Widok 12, 11-700 Mrągowo, oferującą wykonanie weryfikacji jednego kosztorysu i jednego odbioru prac budowlanych za kwotę 234 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru:

 

W przedmiotowym postępowaniu złożona została tylko jedna oferta. Wykonawca ten nie został wykluczony, a złożona przez niego oferta cenowa mieściła się kwocie przeznaczonej przez PCPR w Mrągowie na realizację zadania.

 

 

 

 

 

Zapytanie o cenę

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, w związku z realizacją indywidualnych wniosków osób niepełnosprawnych z zadania likwidacji barier architektonicznych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

       zwraca się z zapytaniem o cenę jednostkową wykonania usługi polegającej na:

     - dokonaniu weryfikacji przedłożonych dokumentów określających zakres i koszt
            likwidacji barier architektonicznych w budynkach i mieszkaniach osób
             niepełnosprawnych w związku ze składanymi wnioskami o dofinansowanie
             ze środków PFRON,

       - dokonaniu odbioru robót budowlano-remontowych i montażowych w budynkach
           i mieszkaniach osób niepełnosprawnych które otrzymały dofinansowanie
           ze środków PFRON.

Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty realizacji zadania (w tym należności publiczno-prawne). Zadanie może być powierzone wyłącznie osobom posiadającym uprawnienia budowlane.

Oferty sporządzone na załączniku nr 1 do zapytania o cenę należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo, osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną do dnia 30 maja 2017 r. do godziny 15.30 liczy się data wpływu oferty do PCPR.

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowych informacji udziela Julita Siemierkowska, tel. (089) 743 33 63/64

 

FORMULARZ OFERTY

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny