Ogłoszenie o wynikach postępowania

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego z dnia  28 sierpnia 2014 r. na usługę polegającą na świadczeniu opieki dziennej nad dziećmi w czasie udziału ich rodziców w działaniach projektowych projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż", informuje że:

 

nie dokonał wyboru oferty

 


Uzasadnienie:

 

W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, która nie spełniała wymagań zawartych w Zapytaniu ofertowym (w zakresie doświadczenia osób realizujących zamówienie) oraz przewyższała kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia.

 

Z powyższych powodów Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.

 

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny