OGŁOSZENIE, ROZEZNANIE RYNKU REALIZACJA PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO

Ogłoszenie o wynikach postępowania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania cenowego z dnia 28.08.2017r. na usługę polegającą na przeprowadzeniu programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie,

nie dokonało wyboru oferty

Uzasadnienie:

Na ogłoszone rozeznanie cenowe, w ustalonym terminie tj. do dnia 11.09.2017r.  do godziny 15.30 nie wpłynęła żadna oferta.

Sporządziła:

B. Kulikowska

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Rozeznanie cenowe

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w oparciu o " Powiatowy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w   rodzinie na lata 2017 – 2020 " przyjęty uchwałą                                 

  Nr XXX/158/2017 Rady Powiatu Mągowskiego z dnia 14 lutego 2017r.

2. Wymagania, które muszą spełnić Wykonawcy:

Osoby prowadzące Program muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r.

w sprawie szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne ( Dz. U. Nr 50, poz. 259)

Dowodem na spełnienie powyższych kryteriów są kserokopie dyplomów, świadectw, zaświadczeń oraz oświadczenie dotyczące realizacji programów z zakresu przemocy w rodzinie (zał.nr 2).

3. Programem korekcyjno-edukacyjnym przewiduje się objąć grupę do 12 uczestników.

4. Zakres podstawowych zadań Wykonawcy:

a) prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, w tym:

- spotkań indywidulanych z uczestnikami (1 godzina zegarowa z każdym uczestnikiem)

- zajęć grupowych (edukacyjnych i korekcyjnych) w wymiarze 60 godzin (zegarowych),

b) prowadzenie dokumentacji realizacji Programu,

c) przeprowadzenie ewaluacji Programu,

d) opracowanie raportu z ewaluacji Programu,

e) współdziałanie z Zamawiającym w sprawach dotyczących uczestników Programu, jego realizacji  i harmonogramu zajęć,

f) wydanie zaświadczeń o uczestnictwie w Programie.

5. Obowiązki Zamawiającego obejmują w szczególności:

a) nabór uczestników do Programu,

b) zapewnienie pomieszczeń do prowadzenia zajęć,

c) zapewnienie uczestnikom materiałów piśmienniczych oraz serwisu kawowego.

6. Termin realizacji Programu:

20 września - 20 grudnia 2017r.

7. Miejsce realizacji Programu:

Mrągowo - pomieszczenia wskazane przez Zamawiającego.

8. Wymagane dokumenty:

1) oferta ( na załączonym formularzu – zał. nr 1),

2) kserokopie dokumentów potwierdzająch posiadane wykształcenie, staż pracy i odbyte szkolenia,

3) opis dotychczasowego doświadczenia w prowadzeniu programów korekcujno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie ( zał. nr 2)

4) program zajęć z uwzględnieniem ilości godzin indywidualnych i grupowych, zakres tematyczny i wstępny harmonogram zajęć.

9. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami/dokumentami, należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53 (osobiście

lub pocztą) w terminie do dnia 11 września 2017r. do godz. 15.30, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Program korekcyjno – edukacyjny”

10. Kryteria wyboru oferty:

Cena: 60%

Zawartość merytoryczna programu i doświadczenie oferenta - 40%

11. Dodatkowe informacje:

1) z Wykonawcą, którego oferta została wybrana zawarta zostanie umowa w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru; na etapie zawarcia umowy będzie negocjowany ostateczny program i harmonogram jego realizacji,

2) zaproponowana cena oferty winna uwzględniać wszystkie składniki wynagrodzenia za wykonaną usługę,

3) Zamawiający preferuje realizację programu przez parę Wykonawców ( kobietę i mężczyznę).  

Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia można uzyskać pod numerem
telefonu 89 743 33 63, 89 743 33 64.

 

OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY

   

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny