ZAPYTANIE OFERTOWE - REALIZACJA PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Mrągowo, 14 września 2022 r.

OGŁOSZENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

1.Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dnia 26 sierpnia 2022r. na prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie dokonał wyboru oferty złożonej przez: Wojciecha Kuc z Mrągowa.

2.Uzasadnienie wyboru:

Na realizację zadania wpłynęła tylko jedna oferta.

Wykonawca spełnił kryteria udziału w postępowaniu ofertowym oraz wymagania Zamawiającego zawarte w Zapytaniu ofertowym.

Umowa na realizację przedmiotu zamówienia z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie w terminie 10 dni od dnia wyboru oferty.

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

1. Zamawiający:

Nabywca: Powiat Mrągowski ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo NIP742-18-43-662

Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) z uwagi na art. 2 ust. 1 pkt 1, a przy zastosowaniu obowiązującego u Zamawiającego regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130.000,00 zł .

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w oparciu o „Powiatowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021 – 2024" przyjęty uchwałą Nr XL/181/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 26 marca 2021r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE PEŁNA WERSJA

ZAŁĄCZNIK NR 1 - OFERTA

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE OFERENTA

 

 


 

Rozeznanie cenowe – rewitalizacja zabytkowej
kamienicy 
przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie

 

                Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuję, iż w związku z Rozeznaniem Cenowym z dnia 14.07.2022 r. dotyczącym ustalenia wartości szacunkowej przyszłego zamówienia publicznego w zakresie wykonania projektu budowlano-wykonawczego oraz kosztorysu inwestorskiego rewitalizacji zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie nie wpłynęła żadna kalkulacja cenowa.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny