Rewitalizacja zabytkowej kamienicy

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu budowlanego oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania: Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont klatki schodowej przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie

1. Zamawiający:

Nabywca: Powiat Mrągowski ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, NIP742-18-43-662

Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) z uwagi na art. 2 ust. 1 pkt 1, a przy zastosowaniu obowiązującego u Zamawiającego regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130.000,00 zł.

3. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

Termin: 22.12.2022 r.

4. Zamawiający posiada:

1. Inwentaryzację budowlaną budynku,

2. Książkę obiektu budowlanego,

3. Pozwolenie konserwatorskie na prowadzenia prac konserwatorskich klatki schodowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie,

4. Dokumentację „Badania konserwatorskie stratygrafii nawarstwień wraz z wytycznymi konserwatorskimi wnętrza klatki schodowej oraz poddasza budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie“,

5. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, w tym:

a) opracowanie projektu budowlanego zawierającego wymagane prawem uzgodnienia, opinie i sprawdzenia, na podstawie których zamawiający będzie mógł uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę,

b) opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarem robót,

c) wykonanie specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót,

d) uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

2. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących dokumentacji projektowej.

3. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji z tytułu jej wad, braków, uwag, błędów lub wprowadzania innych rozwiązań, Wykonawca dokona zmian we własnym zakresie na własny koszt w terminie uzgodnionym przez obie strony.

4. W przypadku ujawnienia wad po odbiorze dokumentacji, Wykonawca poprawi je niezwłocznie po otrzymaniu informacji o ich wykryciu.

5. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentacja kosztorysowa muszą być opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i zawierać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i zatwierdzenia oraz opracowania.

6. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanego przedmiotu umowy na wszystkich polach eksploatacji. Przeniesienie praw autorskich do przedmiotu zamówienia nastąpi w dniu przyjęcia przedmiotu przez Zamawiającego.

7. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu:

a) Projekt budowlany- 4 egz.

b) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót- 2 egz.

c) Kosztorys inwestorski- 2 egz.

d) Przedmiar robót- 2 egz,

e) Kompletną dokumentację w formie elektronicznej edytowalnej, PDF. Natomiast kosztorysy i przedmiary robót w wersji pdf.

6. Wymagania, które muszą spełnić Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie – wykonawca musi posiadać doświadczenie w przygotowaniu co najmniej 1 projektu budowlanego o zakresie analogicznym jak przedmiot zamówienia,

3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.

7. Wizja lokalna

Zaleca się aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usługi będącej przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

8. Miejsce i termin składania ofert:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo do dnia 10.10.2022 r. do godziny 16:00 osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego (liczy się data wpływu do Zamawiającego) lub elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9. Kryteria oceny ofert

Cena: waga - 100%

10. Ogłoszenie wyników postępowania:

W ciągu 3 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert, Zamawiający zamieści informację o wynikach postępowania na swojej stronie internetowej www.bip.pcpr.powiat.mragowo.pl a Wykonawcę, którego oferta została wybrana zawiadomi telefonicznie lub elektronicznie ustalając termin i miejsce zawarcia umowy.

11. Wymagane dokumenty:

1) formularz ofertowy (na załączonym formularzu – zał. nr 1).

12. Dodatkowe informacje:

Z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, zostanie podpisana umowa w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru.

Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu:
89 743 33 60, 89 743 33 62.

 

FORMULARZ OFERTOWY

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny