Wynik - Rewitalizacja zabytkowej kamienicy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

Mrągowo, 13.10.2022 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

na realizację zadania: „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont klatki schodowej przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie.”

Niniejsze postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) z uwagi na art. 2 ust. 1 pkt 1, a przy zastosowaniu obowiązującego u Zamawiającego regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130.000,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że jako najkorzystniejsza oferta została wybrana oferta Wykonawcy:

Pracownia Architektury Bogdan Kobyliński, ul. Kościuszki 95/4, 10-554 Olsztyn

z ceną brutto: 9 840 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych).

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru określone w zapytaniu ofertowym z dnia 03.10.2022 r., tj. 100 % cena.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożono 6 ofert:

  1. Zakład Usług Technicznych, 80-541 Gdańsk, ul. Bliska 1B/5, oferta 209 100 zł (słownie: dwieście dziewięć tysięcy sto złotych),
  2. Pracownia Architektury Bogdan Kobyliński, 10-554 Olsztyn, ul. Kościuszki 95/4, oferta 9 840 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych),
  3. Pracownia Projektowo-Inżynierska mgr inż. Łukasz Wiśniewski, 86-302 Mokre, ul. Siwa 7, oferta 49 200 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych),
  4. A.C. ACtio-arch AGNIESZKA CYLWIK PRACOWNIA ARCHITEKTURY, 15-258 Białystok, ul. Pod Krzywą 33/1, oferta 72 570 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych)
  5. „ATM” Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane, 15-399 Białystok, ul. Składowa 12/107, oferta: 60 885 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych),
  6. Akint Sp. z o.o., 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 143a, oferta 119 310 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy trzysta dziesięć złotych).

                                                                                         Zatwierdził:

                                                                                         DYREKTOR

                                                                   Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                         w Mrągowie

                                                                                         Anna Pliszka

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny