Zapytanie cenowe w celu ustalenia ceny usługi odbioru odpadów komunalnych

Mrągowo, dnia 14.11.2022 r.

OA.2011.3.2022

Zapytanie cenowe

w celu ustalenia ceny usługi odbioru odpadów komunalnych

1. Zamawiający:

Powiat Mrągowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

NIP 742-18-86-312

REGON 510907573

tel. 89 743 33 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Podstawa prawna :

Niniejsze postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późń. zm.) z uwagi na art. 2 ust. 1 pkt 1, a przy zastosowaniu obowiązującego u Zamawiającego regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130.000,00 zł.

Zamawiający zaprasza do składania ofert cenowych na usługę odbioru odpadów komunalnych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53 polegającej na:

  1. odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów zmieszanych z 1 pojemnika 240 l co 2 tygodnie w ustalonym dniu tygodnia,
  2. odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów segregowanych tj. papier, plastik i metal z 2 pojemników po 240 l co 2 tygodnie w ustalonym dniu tygodnia, z pojemników należących do PCPR w Mrągowie,
  3. dzierżawie pojemnika 240 l.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania usługi.

2. Posiadanie stosownych pozwoleń wymaganych prawem na prowadzenie działalności w zakresie, którego dotyczy zapytanie cenowe.

 

3. Sposób przygotowania i termin składania ofert:

Odpowiedź na zapytanie cenowe należy złożyć wysyłając formularz oferty cenowej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji papierowej pod adresem:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 53

11-700 Mrągowo

Z dopiskiem: Oferta na odbiór odpadów komunalnych

w terminie do dnia 23.11.2022 r. do godziny 15:00.

Liczy się termin i godzina faktycznego złożenia do PCPR.

 

4. Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

Cena – waga 100% za jednorazowy odbiór, transport i zagospodarowanie 1 pojemnika odpadów zmieszanych 240 l, jednorazowy odbiór, transport i zagospodarowanie 2 pojemników odpadów segregowanych 240 l oraz dzierżawę pojemnika 240 l.

 

5. Ogłoszenie wyników postępowania:

3 dni robocze od dnia wyznaczonego do składania ofert Zamawiający zamieści informację o wynikach postepowania na swojej stronie internetowej: www.bip.pcpr.powiat.mragowo.pl.

Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie zawiadomiony telefonicznie o terminie i miejscu zawarcia umowy.

 

6. Termin realizacji zamówienia:

od 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

 

7. Warunki i forma płatności:

przelewem 14 dni od daty otrzymania faktury po wykonanej i potwierdzonej usłudze.

 

Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu:
89 743 33 60, 89 743 33 62.

 

Zatwierdził:                           

DYREKTOR                            

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

Anna Pliszka                          

Załącznik - Odbiór Odpadów Komunalnych

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny