Wynik - usługa odbioru odpadów komunalnych

Mrągowo, 24.11.2022 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

na usługę odbioru odpadów komunalnych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53

Niniejsze postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późń. zm.) z uwagi na art. 2 ust. 1 pkt 1, a przy zastosowaniu obowiązującego u Zamawiającego regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130.000,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że jako najkorzystniejsza oferta została wybrana oferta Wykonawcy:

REMONDIS WARMIA-MAZURY Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 3

10-522 Olsztyn

 

z ceną brutto: 145,80 zł (słownie: sto czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt groszy).

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru określone w zapytaniu ofertowym z dnia 14.11.2022 r., tj. 100 % cena.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożono 2 oferty:

1. KOMA Olsztyn Sp. z o.o., ul. Towarowa 20a, 10-417 Olsztyn z ofertą:

  • jednorazowy odbiór, transport i zagospodarowanie 1 pojemnika odpadów zmieszanych 240 l - 64,80 zł brutto;
  • jednorazowy odbiór, transport i zagospodarowanie 2 pojemników odpadów segregowanych 240 l – 86,40 zł brutto;
  • dzierżawę pojemnika 240 l za 1 miesiąc- 8,64 zł brutto;

suma: 159,84 zł za jednorazowy odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów wraz z dzierżawą pojemnika.

2. REMONDIS WARMIA-MAZURY Sp. z o.o., ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn z ofertą:

  • jednorazowy odbiór, transport i zagospodarowanie 1 pojemnika odpadów zmieszanych 240 l – 59,40 zł brutto;
  • jednorazowy odbiór, transport i zagospodarowanie 2 pojemników odpadów segregowanych 240 l - 86,40 zł brutto;
  • dzierżawę pojemnika 240 l za 1 miesiąc – na czas obowiązywania umowy pojemniki udostępniane są nieodpłatnie;

suma: 145,80 zł za jednorazowy odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów wraz z dzierżawą pojemnika.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny