Wyrównywanie różnic między regionami III - program

Uwaga!

Nabór Projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” 2018

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 09 listopada 2017r. przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorówProgramu wyrównywania różnic między regionami III” w 2018r.”.

Przypominamy, że Realizatorem programu jest samorząd powiatowy (Powiat Mrągowski). Obsługą programu zajmuje się PCPR w Mrągowie.

Projekty dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w terminie
do 07 lutego 2017 roku.

Samorządy gmin i powiatów oraz organizacje pozarządowe projekty dotyczące obszaru E programu składają w terminie  od 1 listopada 2017 roku do 30 listopada 2018 roku bezpośrednio w Warmińsko-Mazurskim Oddziale PFRON.

WNIOSEK DO POBRANIA

 

 

 

,,Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż w dniu 15.03.2017r. złożone zostało ,,Wystąpienie” w sprawie uczestnictwa samorządu Powiatu Mrągowskiego
w realizacji ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 roku.

W ,,Wystąpieniu” przekazane zostały następujące projekty:

Zakup środka transportu – Obszar D

Lp.

Nazwa i adres Projektodawcy
Nazwa projektu

1.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Mikołajki, ul. Kolejowa 13, 11-730 Mikołajki

  1. Zakup środka transportu- autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
    – uczestników WTZ w Mikołajkach
  2. Zakup autobusu do przewozu dzieci
    i młodzieży niepełnosprawnej uczęszczającej do Ośrodka Rehabilitacyjno
    Wychowawczego w Mikołajkach

 

W dniu 13.07.2017r. Pełnomocnicy Zarządu PFRON podjęli decyzję o przyznaniu dofinansowania dla Powiatu Mrągowskiego na zakup środka transportu - autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z przystosowanymi miejscami do przewozu osób na wózkach inwalidzkich - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mikołajkach przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach.

Kwota przyznanego dofinansowania na zakup autobusu -   165 922,00 zł

........
Ostateczny termin Realizacji zadania przewidziany jest na 28.02.2018r.
Jednocześnie informujemy, iż wniosek na zakup autobusu do przewozu dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej uczęszczającej do ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno- Wychowawczego w Mikołajkach został rozpatrzony negatywnie z uwagi na brak środków.

 

 

 

 

Uwaga!

Nabór Projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” 2017

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 15 listopada 2015 r. przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów

Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 r.”.

Przypominamy, że Realizatorem programu jest samorząd powiatowy (Powiat Mrągowski). Obsługą programu zajmuje się PCPR w Mrągowie.

Projekty dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w terminie do 15 lutego 2017 roku.

Samorządy gmin i powiatów oraz organizacje pozarządowe projekty dotyczące obszaru E programu składają w terminie do 30 listopada 2017 roku bezpośrednio w Warmińsko-Mazurskim Oddziale PFRON.

 

Druk Projektu do pobrania :DRUK PROJEKTU

 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów
„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 r.

 

1. Obszary programu, które będą realizowane w 2017 r.:

1) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

2) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

3) obszar D – likwidacja barier transportowych;

4) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

5) obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;

6) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

2. Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2017 r.:

1) obszar B (50% dofinansowania)– do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

2) obszar C (70% dofinansowania) – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

3) obszar D(70% dofinansowania) – na likwidację barier transportowych do:

a) 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

b) 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

c) 250.000,00 zł dla autobusów;

4) obszar E ( 25% dofinansowania) – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;

5) obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;

6) w przypadku obszaru G, (50% dofinansowania) proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

 

UWAGA!

Zasięg i okres realizacji programu jak i warunki uczestnictwa, formy i zakres pomocy dostępne są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl