Dofinansowania PFRON

Opublikowano: styczeń 2024

Aktualne druki do pobrania:

Wniosek - Likwidacja barier architektonicznych

Wniosek - Likwidacja barier w komunikowaniu

Wniosek - Likwidacja barier technicznych

Sprawy w powyższym zakresie realizowane są w pokoju Nr 2

Osoba do kontaktu: Arkadiusz Cienki

tel. 211829 telephone icon89 743-33-64

 

Sprawy dofinansowań ze środków PFRON do turnusów rehabilityacyjnych, do zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych oraz do sprzętów rehabilitacyjnych

Wniosek - Przedmioty ortopedyczne

Wniosek - Sprzęt Rehabilitacyjny

Wniosek - Turnus rehabilitacyjny

Sprawy w powyższym zakresie realizowane są w pokoju Nr 2

Osoba do kontaktu: Iwona Michalczyk, Magdalena Dymerska

tel. 211829 telephone icon89-743-33-62


 PFRON wersja podstawowalogo pcprpowiat

Nowe programy PFRON dla osób z niepełnosprawnościami:

SAMODZIELNOŚĆ-AKTYWNOŚĆ-MOBILNOŚĆ
„Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie przystąpiło do realizacji dwóch programów adresowanych do osób z niepełnosprawnościami, wspierających ich niezależność oraz ułatwiających podejmowanie aktywności zawodowej i społecznej

 


SAM Dostępne mieszkanie

DOSTĘPNE MIESZKANIE

Celem programu „Dostępne mieszkanie” jest zapewnienie osobom poruszającym się na wózkach, mieszkających w budynkach niedostosowanych do ich potrzeb, możliwości zamiany dotychczasowego mieszkania na mieszkanie wolne od barier architektonicznych.

Adresatem programu może być osoba niepełnosprawna, która spełnia następujące warunki:

 1. Posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 2. Złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
 3. Złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 4. W momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:

 1. Oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
 2. Orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu lub zamianymieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.
Zawieranie umów z beneficjentami odbywać się będzie do 31 grudnia 2024 r.lub do wyczerpania budżetu programu.
Wnioski w ramach programu składa się wyłącznie w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW) finansowanego ze środków PFRON. 

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy można uzyskać na stronie:2931150 building home homepage house architecture icon

oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53

211829 telephone icontel. 89 743 33 60, 89 743 33 62 


SAM Mieszkanie dla absolwenta

MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA

Celem programu „Mieszkanie dla absolwenta” jest wsparcie w rozpoczynaniu niezależnego życia absolwentów z niepełnosprawnością kończących naukę w szkołach, poprzez dofinansowanie wynajmu mieszkań. Wysokość dofinansowania będzie zależna od lokalizacji mieszkania, oraz od niepełnosprawności absolwenta. Na wyższe dofinansowanie będą mogły liczyć osoby poruszające się na wózkach, czyli wymagające mieszkania bez barier architektonicznych.

Adresatem programu może być osoba niepełnosprawna, która spełnia następujące warunki:

 1. Posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 2. Posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. Złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 5. Złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Adresatami działania są pełnoletnie osoby, które w ciągu ostatnich 36 miesięcy ukończyły naukęoraz chcą podjąć pracę.
Zawieranie umów odbywać się będzie do 31 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania budżetu programu.
Wnioski w ramach programu składa się wyłącznie w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW) finansowanego ze środków PFRON.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy można uzyskać na stronie: 2931150 building home homepage house architecture icon

oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53

211829 telephone icontel. 89 743 33 62 


 SOW logoSOW 2

Wnioski o środki PFRON online - bez kolejek!

Już teraz wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”, a także zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych możesz złożyć każdego dnia - bez wychodzenia z domu!

Wykorzystując darmowy System SOW (www.sow.pfron.org.pl) możesz złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy podczas gdy wnioski papierowe są przyjmowane przez jednostki samorządu tylko w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu.
Jedyne, czego potrzebujesz to: dostęp do Internetu, konto w Systemie SOW i Profil Zaufany, który umożliwia elektroniczne podpisywanie dokumentów. Profil Zaufany zakładamy internetowo (www.obywatel.gov.pl) i potwierdzamy w instytucji (np. ZUS, Urząd Skarbowy) lub online przy pomocy dziesięciu różnych banków.

Sprawy dofinansowań ze środków PFRON do turnusów rehabilityacyjnych, do zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych oraz do sprzętów rehabilitacyjnych realizowane są w pokoju Nr 2

Osoba do kontaktu: Pani Iwona Michalczyk
tel. 89 743 33 62


PFRON wersja podstawowa

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Sportu, Kultury, Turystyki I Rekreacji Osób Niepełnosprawnych

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Warunki, jakie muszą spełniać Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie.

 1. O dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków Funduszu mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:
  • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
  • nie posiadają wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu.
 2. Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych nie jest możliwe, jeżeli:
  • Wnioskodawca ma zaległości wobec funduszu;
  • W ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku wnioskodawca był stroną umowy z funduszem, rozwiązaną z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia, pod warunkiem posiadania przez wnioskodawcę pozostałych 40% środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł.

 1. Przyznanie dofinansowania następuje na pisemny wniosek złożony, na odpowiednim formularzu. Termin złożenia wniosku upływa 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
 2. Wnioski są rozpatrywane na bieżąco po otrzymaniu środków Funduszu.
 3. Wnioski mogą dotyczyć osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie działania Powiatu Mrągowskiego.
 4. Wnioski o udzielenie dofinansowania ostemplowane pieczątką wnioskodawcy oraz pieczątkami imiennymi osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wnioskodawcy należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie wraz z kompletem wymaganych załączników.
 5. Wnioskodawcy nie posiadający osobowości prawnej składają wnioski wraz z opinią i pełnomocnictwem swych organów nadrzędnych.
 6. Nie podlegają rozpatrzeniu wnioski:
  • niekompletne,
  • wnioskodawców, którzy w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, byli stroną umowy z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy,
  • wnioskodawców posiadających zaległości wobec Funduszu.
 7. W przypadku złożenia wniosków niekompletnych Centrum w ciągu 10 dni od daty otrzymania wniosku powiadamia pisemnie wnioskodawców o zakresie i terminie uzupełnienia dokumentacji. Nie uzupełnienie wniosku w ciągu 30 dni powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 8. Za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę skompletowania w Centrum wszystkich wymaganych załączników.
 9. W przypadku, gdy złożone dokumenty nie w pełni potwierdzają konieczność udzielenia dofinansowania Centrum może wezwać wnioskodawców do złożenie dodatkowych dokumentów i udzielenia potrzebnych informacji w sprawie przedmiotu wniosku.
 10. Podstawą dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta pomiędzy Starostą, a Wnioskodawcą.
 11. Wnioski o dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych podlegają rozpatrzeniu przez powołaną przez Starostę Mrągowskiego Komisję ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON.
 12. Zakres rzeczowy i finansowy imprezy określa kosztorys.
 13. Wnioskodawca powinien jednoznacznie określić, które pozycje kosztorysu mają być sfinansowane ze środków Funduszu.
 14. Dofinansowane będą zadania organizowane tylko na terenie Polski.
 15. Wnioskodawca zobowiązany jest do powiadomienia Centrum w formie pisemnej, o każdej zmianie mającej wpływ na termin lub zakres realizacji jego zobowiązań, w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia.
 16. O przyznaniu bądź odmowie przyznania środków Centrum powiadamia pisemnie wnioskodawcę. Od decyzji Centrum nie przysługuje odwołanie.
 17. Wniosek zostaje rozpatrzony negatywnie w przypadku, gdy:
  • program merytoryczny lub celowość zakupu usług i sprzętu nie jest zgodny z celami określonymi w niniejszych zasadach,
  • wyczerpany został limit środków przeznaczonych na dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób. niepełnosprawnych.
 18. Centrum nie refunduje kosztów związanych z przygotowaniem wniosku.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

 1. zaświadczenie lub oświadczenie o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku
 2. dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 3. aktualny statut
 4. aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego lub innego organu rejestrowego (ważny trzy miesiące)
 5. aktualne pełnomocnictwo
 6. oświadczenie osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy o zgodzie na wykorzystanie danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, koniecznych do realizacji zadania, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
 7. zaświadczenie z Urzędu Statystycznego o numerze Regon
 8. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o numerze NIP
 9. zaświadczenie lub oświadczenie o posiadaniu środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON
 10. nazwę banku i numer rachunku bankowego wnioskodawcy
 11. oświadczenie o nieposiadaniu zaległości ani wymagalnych zobowiązań wobec Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 12. oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wobec Urzędu Skarbowego
 13. oświadczenie potwierdzające, że wnioskodawca w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku nie był stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie
 14. szczegółowy kosztorys zadania
 15. program merytoryczny zadania
 16. listę osób niepełnosprawnych korzystających z zadania - nie dotyczy imprez masowych powyżej 200 osób

PFRON wersja podstawowa

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Likwidacji Barier Technicznych, Architektonicznych oraz w Komunikowaniu się Osób Niepełnosprawnych

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wniosek o przyznanie dofinansowania wraz z kompletem wymaganych załączników składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie przy ul. Warszawskiej Nr 53 - osobiście, za pośrednictwem opiekuna prawnego bądź za pośrednictwem poczty.


Bariery techniczne

 • O dofinansowanie likwidacji barier technicznych ze środków PFRON mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi im wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem i jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
 • Dofinansowanie likwidacji barier technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu.
 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier technicznych osoba niepełnosprawna może złożyć w każdym czasie
 • PCPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, informuję wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach.
  • Uchybienia we wniosku powinny być usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania od PCPR informacji o uchybieniach występujących we wniosku. Nie usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 • Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych/technicznych podlegają rozpatrzeniu przez powołaną przez Starostę Mrągowskiego Komisję ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON.
 • PCPR w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku przez Komisję ds. opiniowania wniosków powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.
 • Podstawę dofinansowania zadania ze środków Funduszu stanowi umowa cywilno-prawna zawarta przez Starostę z osobą niepełnosprawną.
 • Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania, wnioskodawca pokrywa ze środków własnych.
 • Przekazanie dofinansowania następuje po po dostarczeniu przez wnioskodawcę:faktury wystawionej na wnioskodawcę o terminie płatności 14 dni od daty wystawienia, dowodu uiszczenia udziału własnego,
 • Przedłożone dokumenty podlegają weryfikacji pod względem zgodności z wnioskiem, uzgodnionym kosztem i zakresem robót oraz podpisaną umową.
 • Przekazanie środków finansowych następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów na wskazany rachunek bankowy.
 • Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez Powiat Mrągowski środków PFRON przeznaczonych na realizację zadania.

Katalog rzeczowy przedmiotów lub robót, które podlegają dofinansowaniu ze środków PFRON:

 • podnośnik wannowy i podnośnik sufitowy;
 • siedzisko wannowe,
 • leżak kąpielowy,
 • taboret prysznicowy,
 • krzesło toaletowe,
 • nadstawka sedesowa,
 • podnośnik transportowo–kąpielowy,
 • schodołaz,
 • kuchnia elektryczna, pralka automatyczna, piecyk,
 • lodówka wyłącznie dla osób ze schorzeniem układu trawiennego,
 • poręcze i uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno sanitarnych,
 • szyny teleskopowe (podjazdowe),
 • aparat lub urządzenie do wykrywania przeszkód,
 • glukometr mówiący wyłącznie dla osób niewidomych,
 • ciśnieniomierz mówiący wyłącznie dla osób niewidomych,
 • zegarek brajlowski, mówiący, z wyświetlaczem lub dużymi cyframi,
 • budzik świetlny i wibracyjny,
 • dzwonek do drzwi z sygnalizacją świetlną.

Bariery architektoniczne

 • O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, w tym małoletnie , które mają trudności w poruszaniu się, w pierwszej kolejności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi im wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem i jednocześnie są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.
 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych osoba niepełnosprawna może złożyć w każdym czasie
 • PCPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, informuję wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach.
 • Uchybienia we wniosku powinny być usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania od PCPR informacji o uchybieniach występujących we wniosku. Nie usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 • Przed rozpatrzeniem wniosku, w lokalu, gdzie mają być likwidowane bariery architektoniczne, pracownicy PCPR dokonują wizji lokalnej mającej na celu sprawdzenie zasadności wnioskowanych prac i ich weryfikację.
 • Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych podlegają rozpatrzeniu przez powołaną przez Starostę Mrągowskiego Komisję ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON.
 • PCPR w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku przez Komisję ds. opiniowania wniosków powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.
 • Podstawę dofinansowania zadania ze środków Funduszu stanowi umowa cywilno-prawna zawarta przez Starostę z osobą niepełnosprawną.
 • Do obowiązków wnioskodawcy należy uzyskanie uzgodnień, kosztorysów : przedwykonawczych, powykonawczych, opinii, ekspertyz i pozwoleń na budowę.
 • Koszty uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, ekspertyz i pozwoleń na budowę pokrywa wnioskodawca.
 • Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania, wnioskodawca pokrywa ze środków własnych.
 • Wnioskodawca zobowiązany jest powierzyć wykonanie robót budowlanych wybranym przez siebie podmiotom, zawierając z wykonawcą umowę cywilno-prawną.
 • Umowę z wykonawcą, wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w terminie 7 dni od daty zawarcia.
 • Wnioskodawca ponosi pełna odpowiedzialność za działania wykonawcy.
 • Przekazanie dofinansowania następuje po odbiorze wykonanych prac, którego dokonują pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - w tym jeden posiadający uprawnienia budowlane oraz po dostarczeniu przez wnioskodawcę:
  • faktur lub rachunków wystawionych na wnioskodawcę przez wykonawcę o terminie płatności 30 dni od daty wystawienia,
  • dowodu uiszczenia udziału własnego, kosztorysu powykonawczego, jeśli wymaga tego inspektor budowlany,
 • Przedłożone dokumenty podlegają weryfikacji pod względem zgodności z wnioskiem, uzgodnionym kosztem i zakresem robót oraz podpisaną umową.
 • Przekazanie środków finansowych następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wymaganego kompletu dokumentów na rachunek wykonawcy.
 • W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze zadania, przekazanie środków finansowych zostanie dokonane w ciągu 14 dni po terminie udokumentowania przez wnioskodawcę usunięcia wad.
 • Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez Powiat Mrągowski środków PFRON przeznaczonych na realizację zadania.

Wnioskodawca składa wraz z wnioskiem o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych następujące dokumenty:

 • kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o całkowitej albo częściowej niezdolności do pracy, orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, o grupie inwalidzkiej, o niepełnosprawności osób do 16 roku życia, orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 01.01 1998 r.
 • kopie orzeczenia o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą (w przypadku takich osób).
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informacje o rodzaju niepełnosprawności oraz o trudnościach w poruszaniu się
 • zaświadczenie o dochodach netto Wnioskodawcy i osób wspólnie z nim zamieszkujących,
 • udokumentowane prawo do lokalu lub budynku, w którym ma nastąpić likwidacja barier (wypis z ksiąg wieczystych, umowa najmu) oraz zgoda właściciela lub współwłaściciela lokalu lub budynku mieszkalnego na wprowadzenie zmian
 • kosztorys szczegółowy wyszczególniający przewidziane koszty materiałów i robocizny
 • aktualne potwierdzenie zameldowania na pobyt stały osoby niepełnosprawnej w lokalu lub budynku, w którym ma nastąpić likwidacja barier lub ksero dowodu osobistego,
 • dokumenty potwierdzające inne źródła finansowania zadania
 • zaświadczenie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy
 • kopię decyzji o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego, w przypadku jego pobierania
 • kopię decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej, jeśli takie występują
 • kopię postanowienia sądowego lub notarialne poświadczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego lub pełnomocnika
 • projekt budowlany i, pozwolenie na budowę (w przypadkach gdy wydanie pozwolenia na budowę jest wymagane)

Katalog rzeczowy przedmiotów lub robót, które podlegają dofinansowaniu ze środków PFRON:

 • budowa pochylni – podjazdu ( dotyczy osób niepełnosprawnych z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim) ,
 • zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych,
 • wyrównanie, obniżenie schodów wraz z budową poręczy, budowa i montaż balustrad balkonowych,
 • założenie płytek antypoślizgowych, jeżeli podłoże stwarza trudności w poruszaniu się,
 • roboty polegające na likwidacji progów i/lub likwidacji zróżnicowania poziomu podłogi,
 • zakup i montaż drzwi wejściowych o szerokości co najmniej 90 cm (dotyczy osób poruszających się tylko i wyłącznie za pomocą wózka inwalidzkiego),
 • adaptację pomieszczeń na łazienkę i WC, a także przystosowanie już istniejących pomieszczeń na łazienkę i WC do potrzeb wnioskodawcy w tym:
  • wykonanie odpływu liniowego lub tzw. koperty z syfonem bez przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej,
  • skucie istniejącej posadzki i położenie nowej antypoślizgowej wraz z fugami,
  • zakup i montaż płytek na ścianę max do 6 m,
  • zakup i montaż brodzika z natryskiem, kabiną lub kotarą prysznicową wraz z baterią ,
  • zakup i montaż drzwi łazienkowych do 80 cm (w świetle) w przypadku osób leżących, poruszających się na wózkach inwalidzkich lub przy pomocy specjalistycznego oprzyrządowania (kule, chodzik itp.)
  • zakup i montaż krzesełka lub siedziska prysznicowego ułatwiającego osobie niepełnosprawnej korzystanie z prysznica,
  • zakup i montaż oporęczowania (wymagany uchwyt pod natryskiem oraz przy WC)
  • zakup i montaż kompaktu w WC przystosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
  • zakup i montaż umywalki przystosowanej do osoby niepełnosprawnej w raz z baterią.

 Bariery w komunikowaniu się

 • O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się ze środków PFRON mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi im wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem i jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
 • Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu.
 • Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier w komunikowaniu się osoba niepełnosprawna może złożyć w każdym czasie
 • PCPR w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, informuję wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach.
 • Uchybienia we wniosku powinny być usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania od PCPR informacji o uchybieniach występujących we wniosku.
 • Nie usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 • Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się podlegają rozpatrzeniu przez powołaną przez Starostę Mrągowskiego Komisję ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON.
 • PCPR w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku przez Komisję ds. opiniowania wniosków powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.
 • Podstawę dofinansowania zadania ze środków Funduszu stanowi umowa cywilno-prawna zawarta przez Starostę z osobą niepełnosprawną.
 • Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania, wnioskodawca pokrywa ze środków własnych.
 • Przekazanie dofinansowania następuje po dostarczeniu przez wnioskodawcę:
  • faktury wystawionej na wnioskodawcę o terminie płatności 14 dni od daty wystawienia,
  • dowodu uiszczenia udziału własnego,
 • Przedłożone dokumenty podlegają weryfikacji pod względem zgodności z wnioskiem, uzgodnionym kosztem i zakresem robót oraz podpisaną umową.
 • Przekazanie środków finansowych następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów na wskazany rachunek bankowy.
 • Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez Powiat Mrągowski środków PFRON przeznaczonych na realizację zadania.

Wnioskodawca składa wraz z wnioskiem o dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się następujące dokumenty:

 • kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o całkowitej albo częściowej niezdolności do pracy, orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, o grupie inwalidzkiej, o niepełnosprawności osób do 16 roku życia, orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 01.01 1998 r.
 • kopie orzeczenia o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą (w przypadku takich osób).
 • aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informacje o rodzaju niepełnosprawności oraz o trudnościach w poruszaniu się
 • zaświadczenie o dochodach netto Wnioskodawcy i osób wspólnie z nim zamieszkujących,
 • zaświadczenie o pobieraniu nauki ze szkoły lub uczelni - dotyczy os. uczących się
 • dokumenty potwierdzające inne źródła finansowania zadania
 • kopię postanowienia sądowego lub notarialne poświadczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego lub pełnomocnika
 • potwierdzenie kosztu przedmiotów, urządzeń, o których dofinansowanie ubiega się wnioskodawca.

Katalog rzeczowy przedmiotów, które podlegają dofinansowaniu ze środków PFRON:

 • zestaw komputerowy, laptop lub tablet,
 • telefon komórkowy dla osób niedowidzących,
 • aparat telefoniczny z cewką indukcyjną w słuchawce, wzmacniaczem lub klawiaturą brajlowską,
 • programy mówiące, programy powiększające;
 • komunikatory,
 • programy logopedyczne, edukacyjne,
 • powiększalniki,
 • czytak.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny