Zapytanie ofertowe na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową 2023

Mrągowo, 11 września 2023 r.

OGŁOSZENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego z dnia 03 października 2023 r. na prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie dokonał wyboru oferty złożonej przez:

Wojciech Kuc, ul. Mrongowiusza 24/1, 11-700 Mrągowo

 

Uzasadnienie wyboru:

Na realizację zadania wpłynęła tylko jedna oferta.

Wykonawca spełnił kryteria udziału w postępowaniu ofertowym oraz wymagania Zamawiającego zawarte w Zapytaniu ofertowym.

Umowa na realizację przedmiotu zamówienia z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty.

 


 

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową

Zamawiający:

Nabywca: Powiat Mrągowski  ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo NIP 742-18-43-662

Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605) z uwagi na art. 2 ust. 1 pkt 1, a przy zastosowaniu obowiązującego u Zamawiającego regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130.000,00 zł .

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu oddziaływań  korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących  przemoc domową w oparciu o „Powiatowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową na lata 2021 – 2024" przyjęty uchwałą  Nr LXXVII/365/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22.09.2023 r.

Wymagania, które muszą spełnić Wykonawcy:

Osoby prowadzące oddziaływania korekcyjno-edukacyjne muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową (Dz. U. 2023, poz. 1163) tj.:

 1. posiadają wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, lub
 2. posiadają tytuł zawodowy magistra na kierunku
  1. psychologia, praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, lub
  2. innym, uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki lub resocjalizacji, lub
 3. są terapeutami lub psychoterapeutami,
 4. posiadają udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.
 5. posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc domową.

Dowodem na spełnienie powyższych kryteriów są kserokopie dyplomów, świadectw, zaświadczeń oraz oświadczenie dotyczące realizacji programów z zakresu przemocy domowej według załączonego formularza (zał. nr 2).

Oddziaływaniami korekcyjno-edukacyjnymi przewiduje się objąć:

grupę 5 uczestników.

Zakres podstawowych zadań Wykonawcy:
 1. prowadzenie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, w tym:
  • początkowych konsultacji indywidualnych z uczestnikami programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych  i końcowych konsultacji indywidualnych (po 1 godzinie zegarowej z każdym uczestnikiem),
  • zajęć grupowych z uczestnikami programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w wymiarze  60 godzin (zegarowych),
 2. prowadzenie dokumentacji z realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych według opracowanych przez Zamawiającego formatów dokumentów,
 3. sporządzenie sprawozdania z realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych,
 4. współdziałanie z Zamawiającym w sprawach dotyczących uczestników programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, realizacji i harmonogramu programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych,
 5. wydanie zaświadczeń uczestnikom programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych,
 6. zapewnienie materiałów piśmienniczych dla uczestników programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.
Obowiązki Zamawiającego obejmują w szczególności:
 1. nabór uczestników do programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych,
 2. zapewnienie pomieszczeń do prowadzenia zajęć.
Termin realizacji Programu:

W okresie od dnia 16.10. 2023 r. do dnia 22 grudnia 2023 r.

Miejsce realizacji Programu:

 Mrągowo - pomieszczenia wskazane przez Zamawiającego.

Wymagane dokumenty:
 1. oferta (na załączonym formularzu – zał. nr 1),
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i odbyte szkolenia,
 3. opis dotychczasowego doświadczenia w prowadzeniu programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej (zał. nr 2)
 4. program zajęć z uwzględnieniem ilości godzin indywidualnych i grupowych, zakres tematyczny i wstępny harmonogram programu.
Termin i miejsce składania ofert:

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami  należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53 (osobiście lub pocztą) w terminie do dnia 10.10.2023 r.
do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Program oddziaływań  korekcyjno-edukacyjnych 2023”

Kryteria wyboru oferty:
 1. kwalifikacji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 60 punktów
 2. stażu pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej – 40 punktów

„K” kryterium kwalifikacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

 • każdej ofercie, odpowiednio do liczby godzin odbytych szkoleń w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc domową, przekraczających 50 godzin, udokumentowane zaświadczeniem przedłożonym przez Wykonawcę, przyznana jest liczba punktów,
 • oferta zostanie poddana indywidulanemu obliczeniu punktowemu w/d wzoru:

„K”- oferta badana z liczbą szkoleń / oferta z największą liczbą szkoleń x 60 punktów.

 • obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku

„D”- kryterium stażu pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej

 • każdej ofercie, odpowiednio do ilości lat pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, przekraczających 3 lata stażu pracy, potwierdzonego dokumentami przedłożonymi przez Wykonawcę, przyznawana jest liczba punktów,
 • oferta zostanie poddana indywidulanemu obliczeniu punktowemu w/d wzoru:

„D”- oferta z badanym stażem pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej/ oferta z największą liczbą lat 40 punktów

 • obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku

P = K+D

Dodatkowe informacje:

Z Wykonawcą, którego oferta uzyska największą liczbę punktów zostanie uzgodniony termin podpisania umowy oraz na etapie zawarcia umowy będzie negocjowany ostateczny program i harmonogram jego realizacji.

Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia można uzyskać pod numerem  telefonu:
89 743 33 60, 89 743 33 63

Zatwierdził:

                                  DYREKTOR

           Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                 w Mrągowie

                                 Anna Pliszka

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Wynik - usługa odbioru odpadów komunalnych

Mrągowo, 24.11.2022 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

na usługę odbioru odpadów komunalnych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53

Niniejsze postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późń. zm.) z uwagi na art. 2 ust. 1 pkt 1, a przy zastosowaniu obowiązującego u Zamawiającego regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130.000,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że jako najkorzystniejsza oferta została wybrana oferta Wykonawcy:

REMONDIS WARMIA-MAZURY Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 3

10-522 Olsztyn

 

z ceną brutto: 145,80 zł (słownie: sto czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt groszy).

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru określone w zapytaniu ofertowym z dnia 14.11.2022 r., tj. 100 % cena.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożono 2 oferty:

1. KOMA Olsztyn Sp. z o.o., ul. Towarowa 20a, 10-417 Olsztyn z ofertą:

 • jednorazowy odbiór, transport i zagospodarowanie 1 pojemnika odpadów zmieszanych 240 l - 64,80 zł brutto;
 • jednorazowy odbiór, transport i zagospodarowanie 2 pojemników odpadów segregowanych 240 l – 86,40 zł brutto;
 • dzierżawę pojemnika 240 l za 1 miesiąc- 8,64 zł brutto;

suma: 159,84 zł za jednorazowy odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów wraz z dzierżawą pojemnika.

2. REMONDIS WARMIA-MAZURY Sp. z o.o., ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn z ofertą:

 • jednorazowy odbiór, transport i zagospodarowanie 1 pojemnika odpadów zmieszanych 240 l – 59,40 zł brutto;
 • jednorazowy odbiór, transport i zagospodarowanie 2 pojemników odpadów segregowanych 240 l - 86,40 zł brutto;
 • dzierżawę pojemnika 240 l za 1 miesiąc – na czas obowiązywania umowy pojemniki udostępniane są nieodpłatnie;

suma: 145,80 zł za jednorazowy odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów wraz z dzierżawą pojemnika.

Zapytanie cenowe w celu ustalenia ceny usługi odbioru odpadów komunalnych

Mrągowo, dnia 14.11.2022 r.

OA.2011.3.2022

Zapytanie cenowe

w celu ustalenia ceny usługi odbioru odpadów komunalnych

1. Zamawiający:

Powiat Mrągowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

NIP 742-18-86-312

REGON 510907573

tel. 89 743 33 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Podstawa prawna :

Niniejsze postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późń. zm.) z uwagi na art. 2 ust. 1 pkt 1, a przy zastosowaniu obowiązującego u Zamawiającego regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130.000,00 zł.

Zamawiający zaprasza do składania ofert cenowych na usługę odbioru odpadów komunalnych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53 polegającej na:

 1. odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów zmieszanych z 1 pojemnika 240 l co 2 tygodnie w ustalonym dniu tygodnia,
 2. odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów segregowanych tj. papier, plastik i metal z 2 pojemników po 240 l co 2 tygodnie w ustalonym dniu tygodnia, z pojemników należących do PCPR w Mrągowie,
 3. dzierżawie pojemnika 240 l.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania usługi.

2. Posiadanie stosownych pozwoleń wymaganych prawem na prowadzenie działalności w zakresie, którego dotyczy zapytanie cenowe.

 

3. Sposób przygotowania i termin składania ofert:

Odpowiedź na zapytanie cenowe należy złożyć wysyłając formularz oferty cenowej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji papierowej pod adresem:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 53

11-700 Mrągowo

Z dopiskiem: Oferta na odbiór odpadów komunalnych

w terminie do dnia 23.11.2022 r. do godziny 15:00.

Liczy się termin i godzina faktycznego złożenia do PCPR.

 

4. Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

Cena – waga 100% za jednorazowy odbiór, transport i zagospodarowanie 1 pojemnika odpadów zmieszanych 240 l, jednorazowy odbiór, transport i zagospodarowanie 2 pojemników odpadów segregowanych 240 l oraz dzierżawę pojemnika 240 l.

 

5. Ogłoszenie wyników postępowania:

3 dni robocze od dnia wyznaczonego do składania ofert Zamawiający zamieści informację o wynikach postepowania na swojej stronie internetowej: www.bip.pcpr.powiat.mragowo.pl.

Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie zawiadomiony telefonicznie o terminie i miejscu zawarcia umowy.

 

6. Termin realizacji zamówienia:

od 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

 

7. Warunki i forma płatności:

przelewem 14 dni od daty otrzymania faktury po wykonanej i potwierdzonej usłudze.

 

Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu:
89 743 33 60, 89 743 33 62.

 

Zatwierdził:                           

DYREKTOR                            

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

Anna Pliszka                          

Załącznik - Odbiór Odpadów Komunalnych

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny