Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności


WNIOSKI DO POBRANIA:

WNIOSEK o wydanie LEGITYMACJI

 WNIOSEK o wydanie KARTY PARKINGOWEJ

WNIOSEK o wydanie orzeczenia dla osoby PONIŻEJ 16 ROKU ŻYCIA (2023)

WNIOSEK o wydanie orzeczenia dla osoby POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA (2023)


 ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE

Wypełniony wniosek wraz z kwestionariuszem i wymaganymi załącznikami należy wysłać listem poleconym na adres:

 

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Warmińsko- Mazurskim

ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk

 

Wszelkich informacji udziela:

 

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Województwie Warmińsko–Mazurskim w Ełku

pod nr tel.: 87 621 36 77.

 

Wniosek można również złożyć za pośrednictwem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie, wówczas wniosek zostanie przekazany do Wojewódzkiego Zespołu nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

WNIOSEK o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia

KWESTIONARIUSZ samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem


INFORMACJA

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie informuje,

że z dniem 30 grudnia 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2023 r. poz. 2768), zawierająca regulacje normujące zasady przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności wydanych na czas określony przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. 

Stosownie do art. 1 powołanej ustawy orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, ze zm.) które: 

 1. zachowało ważność na zasadach określonych w art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.) w brzmieniu dotychczasowym, albo
 2. którego termin ważności upłynął po 5 dniu sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 roku, 

zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 roku, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenia o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne. 

W związku z zachowaniem ważności wyżej wymienionych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności na okres do dnia 30 września 2024 roku karta parkingowa wydana na podstawie tych orzeczeń zachowuje ważność na ten okres, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności stanie się ostateczne (art. 2 ustawy). 


Podstawa prawna działania Zespołu

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia,
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie:

ul. Warszawska 53

11-700 Mrągowo

pok.7

tel. 89 743 33 67

fax. 89 743 33 70

e-mail:

  

Interesanci przyjmowani są w:

Poniedziałek w godzinach: od 8:00 do 16:00

Wtorek – Piątek w godzinach: od 07:35 do 15:30

Czwartek - dzień pracy wewnętrznej

   

UWAGA !!! 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzeka mieszkańców powiatu mrągowskiego.

Funkcję Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie pełni - Pani Izabela Kieda

Funkcję Sekretarza pełni – Pani Danuta Szczygłowska

Powiatowy Zespół powołuje i odwołuje Starosta.

 

Zespół wydaje:

 • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
 • legitymacje osoby niepełnosprawnej,
 • karty parkingowe

 

Jeśli chcesz uzyskać orzeczenie powinieneś złożyć:

 • wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osoby do 16 roku życia) lub o stopniu niepełnosprawności (dla osoby powyżej 16 roku życia),
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku),
 • dokumentację medyczną: badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, karty informacyjne z pobytów w szpitalu. Dokumenty medyczne należy złożyć w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach. Kserokopie dokumentu może również uwierzytelnić (poświadczyć zgodność z oryginałem) pracownik Powiatowego Zespołu, któremu należy okazać do wglądu oryginał,
 • dołączyć posiadane kserokopie orzeczeń: Lekarza Orzecznika ZUS o niezdolności do pracy, orzeczenia KIZ o posiadanej grupie inwalidzkiej lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - orzeczenie wydane jako ostatnie (oryginały do wglądu),

 

Do realizacji celów określonych ustawą ustalono trzy stopnie niepełnosprawności:

 • znaczny
 • umiarkowany
 • lekki

 

Do znacznego stopnia niepełnosprawności

zalicza się osobę z naruszona sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności

zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenie w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

 

Zespół nie wypłaca świadczeń finansowych.
Orzeczenie jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność. Przysługujące osobie niepełnosprawnej świadczenia oraz ulgi i uprawnienia uzależnione są od orzeczonej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, a w niektórych przypadkach również od kodu schorzenia lub szczegółowego wskazania znajdującego się na orzeczeniu.

Otrzymane w Zespole orzeczenie należy złożyć we właściwej instytucji, przyznającej świadczenia lub ulgi.

 

Jeśli chcesz uzyskać legitymację osoby niepełnosprawnej powinieneś:

 • złożyć pisemny wniosek o wydanie legitymacji,
 • dołączyć ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
 • dołączyć jedno aktualne zdjęcie o wymiarze 35 mm x 45 mm,

Zgodnie z § 35 rozporządzeniaMinistra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2003 nr 139 poz. 1328, ze zm.) podstawą do wydania przez PZON każdej legitymacji jest odpowiednie orzeczenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności lub zmieniający je wyrok sądowy.

Zgodnie z powyższym brak jest podstaw do wydania legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności oraz legitymacji dokumentującej niepełnosprawność na podstawie orzeczenia ZUS, KRUS bądź innej instytucji orzekającej.

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie uprzejmie informuje że z dniem 01 sierpnia 2017r. zmianie uległy zasady wydawania legitymacji osób niepełnosprawnych w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2016r. poz. 2046, ze zm.).Tym samym od dnia 01 sierpnia 2017r. zespoły orzekające zobowiązane są do stosowania powyższych przepisów w zakresie rozpatrywania wniosków o wydanie legitymacji.

Osoba ubiegająca się o wydanie od dnia 01 sierpnia 2017r. legitymacji osoby niepełnosprawnej zobowiązana jest złożyć do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie wniosek wg nowego wzoru.

 

Jak odwołać się od orzeczenia?

CO ZROBIĆ, JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z DECYZJĄ SKŁADU ORZEKAJĄCEGO WYRAŻONĄ W DORĘCZONYM CI ORZECZENIU?

Od orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności służy odwołanie do organu odwoławczego (II instancji) w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia. Odwołanie należy złożyć w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie.

Od momentu złożenia w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności odwołania, ten sam skład orzekający ma 7 dni na jego rozpatrzenie.

Jeśli skład orzekający uzna zasadność odwołania, zostanie wydane orzeczenie uwzględniające zgłoszone postulaty.

Jeśli skład orzekający nie znajdzie podstaw do uznania odwołania za zasadne, zostanie ono przekazane wraz z aktami sprawy do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu Oddział Zamiejscowy w Ełku.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny