Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności


WNIOSKI DO POBRANIA:

WNIOSEK o wydanie LEGITYMACJI

 WNIOSEK o wydanie KARTY PARKINGOWEJ

WNIOSEK o wydanie orzeczenia dla osoby PONIŻEJ 16 ROKU ŻYCIA (2023)

WNIOSEK o wydanie orzeczenia dla osoby POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA (2023)


INFORMACJA

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie informuje,

że od 6 sierpnia 2023 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące przedłużania ważności orzeczeń i kart parkingowych.

 


WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, którego ważność była przedłużana automatycznie na podstawie tzw. ustawy covidowej, a którego okres ważności:

 1. Upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.
 2. Upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.
 3. Upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 5 sierpnia 2023 r. tj. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

- jednak nie dłużej niż do wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenie albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 


WAŻNOŚĆ KART PARKINGOWYCH

 1. Karty parkingowe wydawane niepełnosprawnym (art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym) zachowują ważność zgodnie z tymi samymi zasadami i terminami, jak orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności tj. gdy ważność:
 1. Upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.
 2. Upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.
 3. Upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 5 sierpnia 2023 r. tj. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

- jednak nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenie i stopniu niepełnosprawności.

2. Karty parkingowe wydane placówkom (art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r – Prawo o ruchu drogowym), których ważność była przedłużana automatycznie na podstawie tzw. ustawy covidowej, zachowują ważność do 31 marca 2024 r.


 

Działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie w okresie stanu epidemii w Polsce spowodowanego COVID-19.

 

WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I KART PARKINGOWYCH WYDŁUŻONA

 

            31 marca 2020r. weszła w życie ustawa, która określa, o ile i w jakich przypadkach przedłużone zostaną orzeczenia oraz karty parkingowe, których ważność skończyła się lub dobiega końca. Zgodnie z przepisami tej ustawy:

            Orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, których ważność:

1) Upłynęła w okresie od 09 grudnia 2019r. do 07 marca 2020r. i w tym okresie został złożony kolejny wniosek o wydanie orzeczenia,

2) upłynęła w terminie od dnia 08 marca 2020r. zachowując ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

            W związku z zachowaniem ważności orzeczeń na powyższych warunkach, także karty parkingowe zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

            Jeśli od kończącego się orzeczenia uzależniona byłą wydana wcześniej decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, to okres wskazany w decyzji także ulega przedłużeniu tak jak orzeczenie i nie wymaga to wywiadu środowiskowego.

 

BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ ORZECZNICZA W POWIATOWYM ZESPOLE DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W MRĄGOWIE

 

 

1. Przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz o wydanie kart parkingowych i legitymacji odbywa się na bieżąco. Wnioski te (podpisane i z wymaganymi załącznikami) należy składać listownie lub elektronicznie a tylko wyjątkowo – osobiście.

 

 2. Rozpatrywanie wniosków:

 Jeśli dołączona do wniosku dokumentacja medyczna jest wystarczająca do wydania oceny, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, może być wydane bez badań a więc bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego.

 Tylko w przypadku, gdy dokumentacja medyczna nie pozwala na zaoczną ocenę, wnioski będą rozpoznane po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 Wnioski o wydanie kart parkingowych i legitymacji rozpatrywane są na bieżąco.

 

W okresie od 16 marca 2020r. prawie 100 orzeczeń zostało wydanych w trybie „zaocznym”.

 

 3. Doręczanie orzeczeń, kart parkingowych i legitymacji:

 Orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz karty parkingowe
i legitymacje osób niepełnosprawnych doręczane są za pośrednictwem poczty, a więc
z wyłączeniem ich osobistego odbioru w siedzibie Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 

 

 

Komunikat dotyczący kart parkingowych i legitymacji

 

Mając na uwadze zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19 Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał Polecenie Nr DE-IV.9532.3.2020 z dnia 2 kwietnia 2020r. dotyczące kart parkingowych i legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

 

W obecnym okresie (epidemia koronawirusa) wniosek na kartę parkingową może być podpisany przez osobę niepełnosprawną w domu. Nie jest wymagane złożenie podpisu

w obecności przewodniczącego zespołu w siedzibie zespołu.

 

Składając lub wysyłając wniosek o kartę parkingową lub legitymację, osoba niepełnosprawna powinna dołączyć oświadczenie, w którym wyrazi zgodę na przesłanie gotowej karty parkingowej lub legitymacji drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Treść Polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

Polecenie Wojewody dla PZON

 

 

Komunikat dotyczący działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania
o Niepełnosprawności

 

            W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, na okres od 17 do 31 marca 2020r. zawieszone zostają działania orzecznicze Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Mrągowie.

 

 

 

 

Podstawa prawna działania Zespołu

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r.  Nr 127, poz. 721, ze zmianami),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162),rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
  (Dz. U. Nr 139, poz. 1328).

 

 

Siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie:

 

ul. Warszawska 53

11-700 Mrągowo

pok.7

tel. 89 743 33 67

fax. 89 743 33 70

e-mail:

  

Interesanci przyjmowani są w:

 

Poniedziałek w godzinach: od 8:00 do 16:00

Wtorek – Piątek w godzinach: od 07:35 do 15:30

Czwartek - dzień pracy wewnętrznej

 

  

UWAGA !!!

 

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzeka mieszkańców powiatu mrągowskiego.

Funkcję Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie pełni - Pani Izabela Kieda

Funkcję Sekretarza pełni – Pani Danuta Szczygłowska

Powiatowy Zespół powołuje i odwołuje Starosta.

 

 

 

Zespół wydaje:

- orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,

- orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,

- legitymacje osoby niepełnosprawnej,
- karty parkingowe

 

Jeśli chcesz uzyskać orzeczenie powinieneś złożyć:

 

- wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osoby do 16 roku życia) lub o stopniu niepełnosprawności (dla osoby powyżej 16 roku życia),


- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania
o niepełnosprawności (wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku),


- dokumentację medyczną: badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, karty informacyjne z pobytów w szpitalu. Dokumenty medyczne należy złożyć w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach. Kserokopie dokumentu może również uwierzytelnić (poświadczyć zgodność z oryginałem) pracownik Powiatowego Zespołu, któremu należy okazać do wglądu oryginał,

- dołączyć posiadane kserokopie orzeczeń: Lekarza Orzecznika ZUS o niezdolności do pracy, orzeczenia KIZ o posiadanej grupie inwalidzkiej lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - orzeczenie wydane jako ostatnie (oryginały do wglądu),

 

 

 

Do realizacji celów określonych ustawą ustalono trzy stopnie niepełnosprawności:

- znaczny

- umiarkowany

- lekki

 

Do znacznego stopnia niepełnosprawności

zalicza się osobę z naruszona sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

 

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

 

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności

zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenie w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

 

Zespół nie wypłaca świadczeń finansowych.
Orzeczenie jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność. Przysługujące osobie niepełnosprawnej świadczenia oraz ulgi i uprawnienia uzależnione są od orzeczonej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, a w niektórych przypadkach również od kodu schorzenia lub szczegółowego wskazania znajdującego się na orzeczeniu.

Otrzymane w Zespole orzeczenie należy złożyć we właściwej instytucji, przyznającej świadczenia lub ulgi.

 

 

Jeśli chcesz uzyskać legitymację osoby niepełnosprawnej powinieneś:

 

- złożyć pisemny wniosek o wydanie legitymacji,

- dołączyć ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

- dołączyć jedno aktualne zdjęcie o wymiarze 35 mm x 45 mm,

Zgodnie z § 35 rozporządzeniaMinistra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2003 nr 139 poz. 1328, ze zm.) podstawą do wydania przez PZON każdej legitymacji jest odpowiednie orzeczenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności lub zmieniający je wyrok sądowy.

Zgodnie z powyższym brak jest podstaw do wydania legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności oraz legitymacji dokumentującej niepełnosprawność na podstawie orzeczenia ZUS, KRUS bądź innej instytucji orzekającej.

 

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie uprzejmie informuje że z dniem 01 sierpnia 2017r. zmianie uległy zasady wydawania legitymacji osób niepełnosprawnych w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2016r. poz. 2046, ze zm.).Tym samym od dnia 01 sierpnia 2017r. zespoły orzekające zobowiązane są do stosowania powyższych przepisów w zakresie rozpatrywania wniosków o wydanie legitymacji.

 

Osoba ubiegająca się o wydanie od dnia 01 sierpnia 2017r. legitymacji osoby niepełnosprawnej zobowiązana jest złożyć do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Mrągowie wniosek wg nowego wzoru.

 

 

 

Jak odwołać się od orzeczenia?

CO ZROBIĆ, JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z DECYZJĄ SKŁADU ORZEKAJĄCEGO WYRAŻONĄ W DORĘCZONYM CI ORZECZENIU?

Od orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności służy odwołanie do organu odwoławczego (II instancji) w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia. Odwołanie należy złożyć w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie.

Od momentu złożenia w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności odwołania, ten sam skład orzekający ma 7 dni na jego rozpatrzenie.

Jeśli skład orzekający uzna zasadność odwołania, zostanie wydane orzeczenie uwzględniające zgłoszone postulaty.

Jeśli skład orzekający nie znajdzie podstaw do uznania odwołania za zasadne, zostanie ono przekazane wraz z aktami sprawy do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu Oddział Zamiejscowy w Ełku.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny