Instytucjonalna piecza zastępcza

Do zadań własnych powiatu należy m. in.: zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Placówka opiekuńczo – wychowawcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne.

Dziecko do placówki opiekuńczo – wychowawczej kieruje powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka.

Placówka opiekuńczo – wychowawcza jest prowadzona jako placówka opiekuńczo – wychowawcza typu:

  1. socjalizacyjnego
  2. interwencyjnego
  3. specjalistyczno – terapeutycznego
  4. rodzinnego

Akty prawne regulujące funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych:

  • ustawa       z dnia 9       czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1426 z późn. zm.)
  • rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720 ze zm.).

W powiecie mrągowskim funkcjonują 3 placówki opiekuńczo – wychowawcze:

  • Dom dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom Nr 1 w Mrągowie na os. Nikutowo 44, z liczbą miejsc - 14
  • Dom dla Dzieci TND Nr 2 w Mrągowie na ul. Warszawskiej 53/4, z liczbą miejsc - 14
  • Dom dla Dzieci TND Nr 3 w Mrągowie na ul. Spacerowej 3A z liczbą miejsc - 14

Liczba dzieci przebywających w Domach dla Dzieci TND w Mrągowie wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

  • 43 dzieci w tym: 13 z terenu innych powiatów.

 

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Lemanek tel. 89 743 33 66


 

Świadczenie „Dobry Start” dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż w związku z realizacją rządowego programu „Dobry Start”, w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. prowadzić będzie nabór wniosków o świadczenie „Dobry Start” (tylko w wersji papierowej). Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku, w związku
z rozpoczęciem roku szkolnego. Uprawnione do jego otrzymania są zamieszkujące na terenie Powiatu Mrągowskiego rodziny zastępcze oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych na dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20. roku życia;
w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 24. roku życia
osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi do ukończenia 20. roku życia, bądź legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 24.roku życia, w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani
w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Program obejmuje także uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

 

Szczegółowe informacje oraz formalne wnioski dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53 oraz na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

 

Formularz wniosku o przyznanie świadczenia „Dobry Start” – pobierz

 

Załącznik do wniosku o przyznanie świadczenia „Dobry Start” – pobierz (składany
w przypadku ubiegania się o świadczenie na więcej niż 5 dzieci).

 

Komunikat w sprawie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (500+).

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż od 1 lipca 2019 r. w związku z nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dzieciom do 18 roku życia umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, placówkach opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, placówkach  opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych przysługuje prawo
do dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego tj. 500 zł miesięcznie.

 

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie.                           Wniosku o dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci przebywając w pieczy zastępczej nie składa się w formie elektronicznej.

 

Przyznanie dodatku wychowawczego oraz odmowa jego przyznania następuje na podstawie decyzji administracyjnej. Stroną postępowania administracyjnego jest dyrektor placówki. Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian
w sytuacji dziecka w placówce mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

 

Dodatek wychowawczy przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka
w placówce  do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko, placówki nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. W przypadku gdy dodatek wychowawczy przysługuje
za niepełny miesiąc kalendarzowy wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu kalendarzowym.

 

Dodatek ten, w szczególności, powinien być przeznaczony na rozwój zainteresowań wychowanków placówki oraz zwiększanie ich szans edukacyjnych i rozwojowych.

 

Od dnia 01.04.2016r. dodatek wychowawczy przysługuje dzieciom do 18 r.ż. przebywającym
w rodzinnej pieczy zastepczej.

 

 

ZAPROSZENIE DO PROGRAMU
„ZOBACZ LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ 2018”

Fundacja Przyjaciółka zaprasza do udziału w programie profilaktyki wad wzroku podopiecznych domów dziecka – „Zobacz lepszą przyszłość”. Program realizowany jest przez Grupę Essilor oraz fundację Vision for Life od stycznia 2017 r. Partnerami programu są: Fundacja Przyjaciółka oraz firmy produkujące szkła okularowe: Essilor Polonia Sp. z o.o., JZO S.A., JAI KUDO Polska Sp. z o.o. Ambasadorem programu jest znana projektantka mody – Lidia Kalita.

Cel programu to wyposażenie w BEZPŁATNE OKULARY (szkła + oprawki) podopiecznych przebywających w opiece zastępczej w Polsce w wieku 5-26 lat.

Informacje dostępne na stronie www.fundacja.przyjaciolka.pl/essilor/


 

Informacja

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza Program Stypendialny skierowany do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnionych wychowanków.

Adresaci konkursu: dzieci i młodzież przebywająca w:

• rodzinnej formie opieki zastępczej: spokrewnionej rodzinie zastępczej, niezawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej specjalistycznej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
• placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego
• usamodzielniona młodzież z pieczy zastępczej do lat 24.

Czas składania wniosków:

17 grudnia – 18 stycznia 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Wyniki konkursu:

4 lutego 2019r – wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej www.towarzystwonaszdom.pl

 

 

 

 

 STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

Fundacja Przyjaciółka rozpoczyna nabór wniosków dla uczniów szkół gimnazjalnych przebywających w pieczy zastępczej.

Stypendium przeznaczone jest dla młodzieży, która otrzymała świadectwo ukończenia I, II lub III klasy gimnazjum.

Wnioski należy składać do dnia 15.09.2017r.

Szczegółowe informacje oraz Regulamin Stypendialny dostępne są na stronie

www.fundacja.przyjaciółka.pl

 

 

Informacja

 

Towarzystwo Nasz Dom w Warszawie informuje, że w ramach projektu zdolni uczniowie przebywający w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej i uczący się w ostatnich klasach liceów, techników i szkół zawodowych mogą ubiegać się o uczestnictwo w kursach, które przybliżą spełnienie ich zawodowych marzeń.

 

Kandydat do programu składa aplikację zawierającą opis kursu wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, dlaczego szkolenie ma zostać ufundowane właśnie jemu. Przy ocenie komisja bierze pod uwagę wyniki w nauce, wysoki poziom motywacji oraz pozytywną opinię wychowawców lub opiekunów.

 

Poprzednie edycje  programu ukazały realne potrzeby młodych ludzi z domów dziecka i rodzinnej pieczy zastępczej u progu dorosłego życia. Udało się nam już sfinansować kursy zawodowe dla wielu uczestników.

 

Termin złożenia aplikacji upływa 5 listopada (liczy się data stempla pocztowego).
Wybrani uczestnicy otrzymają wsparcie finansowe na wybrany przez nich kurs, udział w dwudniowym szkoleniu rozwojowym  oraz roczną opieką merytoryczną.

 

Wszelkie informacje o programie znajdują się w Regulaminie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nim.
http://towarzystwonaszdom.pl/kierunek-samodzielnosc/

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt

 

Elżbieta Prządka – koordynatorka Programu
tel. 508 106 152, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny