Rodzinna piecza zastępcza

Poradnictwo dla rodzin zastępczych organizowane przez PCPR w Mrągowie

Psycholog
Poniedziałki i wtorki w godzinach 9.00 – 14.00

Pedagog
Poniedziałki i czwartki w godzinach 8:00 – 10.00

Zadzwoń i uzgodnij termin wizyty – tel. 211829 telephone icon89 743 33 66


 

Uchwała Nr 253/1847/2023

Zarządu Powiatu w Mrągowie

z dnia 22.03.2023r.

w sprawie przyjęcia zasad przyznawania świadczeń oraz zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinach zastępczych

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2022r., poz. 1526) na podstawie art.57, art. 88, w związku 83 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 447 z późn. zm.).

Zarząd Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się zasady przyznawania świadczeń oraz zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinach zastępczych. Zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mrągowie.

§ 3.

Traci moc UchwałaNr 140/1003/2013 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 08.03.2013r.
w sprawie ustalenia zasad udzielania świadczeń oraz zatrudniania osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych w Powiecie Mrągowskim wynikających z przepisów ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uchwała Zarządu Powiatu - Zasady finansowania świadczeń dla rodzin zastępczych


 

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

1) rodzina zastępcza:

a) spokrewniona,

b) niezawodowa,

c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna.

2) rodzinny dom dziecka.

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

Rodzinę zastępczą zawodową lub rodzinę zastępczą niezawodową tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,

4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

6) przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

7) zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu.

 

Obecnie w powiecie mrągowskim funkcjonuje 46rodzin zastępczych(83 dzieci umieszczonych) w tym:

33 rodziny zastępcze spokrewnione (44 dzieci umieszczonych)

rodzin zastępczych niezawodowych (13 dzieci umieszczonych)

8 rodzin zastępczych zawodowych (26 dzieci umieszczonych), w tym 1 rodzina o charakterze pogotowia rodzinnego.

(stan na dzień 20.10.2021r.).

Podstawa prawna:ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 821),rozporządzenie MPiPS z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 274, poz. 1620),rozporządzenie MPiPS z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego (Dz. U. Nr 272, poz. 1609),

Kontakt telefoniczny: (089) 743 33 66.

  

Rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje comiesięczne świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego dziecka, w wysokości odpowiedniej do sprawowanej formy opieki tj.:

 

Świadczenia obligatoryjne:

 

 1. 746 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w spokrewnionej rodzinie zastępczej,
 2. 1131 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej lub rodzinnym domu dziecka.
 3. Każda rodzina opiekująca się dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymuje dodatkowo dodatek nie niższy niż 227 zł miesięcznie.
 4. Każda rodzina otrzymuje również dodatek wychowawczy na dziecko do ukończenia 18 roku życia w wysokości 500 zł miesięcznie.
 5. Rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymują dodatkowo comiesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji.

 

Ponadto rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:

 

Świadczenia fakultatywne:

 

 1. Dofinansowanie do wypoczynku dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej.
 2. Świadczenie na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodzinnej pieczy zastępczej dziecka.
 3. Świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki oraz innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów rodzinom zastępczymi osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka.
 4. Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – dla rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych.
 5. Świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzaniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – raz do roku dla rodzin zastępczych zawodowych.

 

 

Podstawa prawna: art. 80, 81, 82 w zw. z art. 37 ust. 2, art. 83 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz. 821.), Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (M.P. z 2021 r. poz. 282)

 

 

 

 

 

DRUKI DO POBRANIA:

WNIOSEK - DODATEK WYCHOWAWCZY (500+)

WNIOSEK - DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU

WNIOSEK - ŚWIADCZENIE NA POKRYCIE ZWIĘKSZONYCH KOSZTÓW UTRZYMANIA (ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI)

WNIOSEK - ŚWIADCZENIE NA POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA DZIECKA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ

WNIOSEK - ŚWIADCZENIE NA PRZYJĘCIE DZIECKA (WYPRAWKA)

WNIOSEK - UTRZYMANIE LOKALU MIESZKALNEGO

WNIOSEK - ZDARZENIE LOSOWE, MAJĄCE WPŁYW NA JAKOŚĆ SPRAWOWANEJ OPIEKI

 

 

 

Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin zastępczych

Osoby potrzebujące wsparcia psychologa lub pedagoga proszone są o kontakt telefoniczny  pod numerem telefonu 89 743 33 66 lub osobisty celem umówienia dogodnego terminu.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do udziału w konkursie organizowanym przez Fundację EY

Wygraj Rodzinne Wakacje 2020!

Konkurs kierowany jest do rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

Do wygrania dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego dla całej rodziny do 5 tys. zł.! Łączna pula nagród: 50 000 zł!  

W tegorocznej edycji konkursu należy przygotować rodzinny teledysk do ulubionej piosenki. Efektem powinien być max. 3 minutowy filmik.

Na początku zastanówcie się wspólnie, którą piosenkę tak bardzo lubicie, a następnie stwórzcie do niej własny teledysk. Możecie ułożyć rodzinną choreografię, zatańczyć, zaśpiewać, przebrać się albo wymyślić coś jeszcze innego! Ogranicza Was tylko wyobraźnia. 

ZGŁOSZENIE

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Pracę konkursową,
 2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniami,
 3. Zgodę na przetwarzanie przez Fundację EY danych osobowych, zgodę na dysponowanie zdjęciami oraz filmem załączonymi do formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenie o formie prowadzenia działalności jako podmiot rodzinnej opieki zastępczej.
 4. Budżet na organizację rodzinnych wyjazdów wakacyjnych.
 5. Zdjęcia rodziny dokumentujące pracę wszystkich jej członków podczas pracy nad zadaniem konkursowym (maksymalnie 5 zdjęć).

Zgłoszenia przyjmujemy tylko w wersji elektronicznej (online). 

Całość (filmik, formularz, budżet, zdjęcia) należy przesłać do 22 czerwca 2020 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (poprzez dysk google lub www.mediafire.com). Należy telefonicznie upewnić się, czy zgłoszenie wpłynęło.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej www.ey.com

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z Marceliną Cieślak: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , 786 842 210.

 

 

 

Akademia Letniej Przygody 2020

Konkurs „Akademia Letniej Przygody” skierowany jest do rodzin zastępczych spokrewnionych*, które wychowują dzieci w wieku szkolnym (7- 18 lat). W jego ramach można uzyskać dofinansowanie do wyjazdu zorganizowanego (obóz, kolonie), w ramach którego dziecko będzie mogło rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności.

Maksymalne dofinansowanie na jedno dziecko to 1 500 zł. 

Do rozdysponowania w ramach konkursu jest 15 000 zł.

* Wg. obowiązującej ustawy rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. W konkursie przewidujemy możliwość udziału dzieci i młodzieży wychowywanej przez pozostałych krewnych (ciocia, wujek itp.).

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wykonać pracę konkursową.

Zadanie dla dziecka:

W ramach zadania konkursowego należy nagrać mini teledysk do ulubionej piosenki (max. 1 min filmik - można np. zatańczyć, ułożyć własną choreografię, przebrać się itp.). 

Gotową pracę konkursową wraz z formularzem uzupełnionym przez opiekuna (rodzica zastępczego) należy przesłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   (poprzez dysk google lub www.mediafire.com). Należy telefonicznie upewnić się, czy zgłoszenie wpłynęło.

Formularz w wersji elektronicznej wraz z filmikiem należy przesłać do 22 czerwca 2020 r.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej www.ey.com

 

 

OBÓZ SOCJOTERAPEUTYCZNY

"Fundacja po DRUGIE" ogłasza nabór na kolejną edycję obozu socjoterapeutycznego OSA.

Oferta jest skierowana do dziewcząt i chłopców z zaburzeniami zachowania, w szczególności do wychowanek i wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych dla nieletnich; od 12 do 18 roku życia.

Celem obozu jest wspieranie codziennych oddziaływań korekcyjnych i wychowawczych, rozwijanie pasji i zainteresowań oraz budowanie pozytywnych doświadczeń grupy.

Kadra obozu to osoby na co dzień pracujące z dziećmi i młodzieżą wymagającymi oddziaływań resocjalizacyjnych, posiadająca niezbędne umiejętności i doświadczenie do prowadzenia zróżnicowanych grup odbiorców.

Obóz odbędzie się w miejscowości Ząb, pensjonat Staszelówka

Termin: 28 czerwca – 7 lipca 2019 roku. (10 dni)

Cena: 1750 zł/osoba (w przypadku większej liczby uczestników z jednej placówki, cena za drugą osobę wynosi 1700 zł).

Zapewniamy wyżywienie (śniadanie, obiad, kolację), zakwaterowanie w 4 - 5 osobowych pokojach z łazienkami, transport na trasie Warszawa - Ząb - Warszawa.

Zachęcamy do kontaktu z koordynatorką obozu:

Małgorzata Sabalska, T. 603 519 465

Zgłoszenia do udziału w obozie przyjmowane są drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zobacz Lepszą Przyszłość

 

Fundacji Polki Mogą Wszystko oraz Grupy Essilor Polska kolejnej edycji programu Zobacz Lepszą Przyszłość.

 

Zobacz Lepszą Przyszłość to unikalny, ogólnopolski program profilaktyki wad wzroku wśród dzieci
i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji. Głównym założeniem i celem Programu jest wyposażenie w BEZPŁATNE OKULARY podopiecznych m.in. z placówek: instytucjonalnej pieczy zastępczej, rodzinnej pieczy zastępczej każdego typu, wsparcia dziennego oraz stowarzyszeń wspierających dzieci z całej Polski.

 

Celem programu jest wyposażenie w BEZPŁATNE OKULARY dzieci i młodzieży w wieku 5-26 lat, znajdujących się w trudnej sytuacji.

 

W 2019r. bezpłatnie przebadanych zostało 8 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej z terenu powiatu mrągowskiego.

 

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, tel. 89 743 3366.

 

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej/niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnych domów dziecka


 Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb

PCPR zapewnia szkolenie oraz udziela informacji na temat funkcjonowania rodzin zastępczych, wsparcia w tym finansowego oraz aktualnych przepisów prawnych.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy po szczegółowe informacje do:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

Ul. Warszawska 53

11-700 Mrągowo

tel. 89 743 33 66   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej ogłasza nabór kandydatów na wolontariuszy do pomocy dzieciom i młodzieży przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej

 

Do zadań wolontariusza będzie należało wspomaganie rozwoju zainteresowań i pomaganie w nauce dzieciom będącym w rodzinach zastępczych w Mrągowie, w tym:

 

 • pomoc w odrabianiu lekcji przez dzieci z rodzin zastępczych
 • organizowaniu dzieciom czasu wolnego, np. poprzez gry i zabawy

 

Do współpracy zachęcamy nauczycieli, studentów, licealistów i inne osoby, które ukończyły 18 rok życia, są gotowe i chętne do pomocy dzieciom z rodzin zastępczych
z terenu Powiatu Mrągowskiego.

  

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
ul. Warszawska 53
tel. 89 743 33 66
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

13. EDYCJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO „MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

Towarzystwo „Nasz Dom” ogłasza Program Stypendialny. Adresatami konkursu są dzieci
i młodzież przebywająca w:

- spokrewnionej rodzinie zastępczej, niezawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej specjalistycznej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej
o charakterze pogotowia opiekuńczego, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego;

- placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego;

- usamodzielniona młodzież z pieczy zastępczej do lat 24.

Szczegóły Programu dostępne są na stronie internetowej:

http://towarzystwonaszdom.pl/program-stypendialny-moja-przyszlosc/

Wnioski należy składać do dnia 17 stycznia 2020 roku.


  

Świadczenie „Dobry Start” dla dzieci przebywających 

w pieczy zastępczej

Dobry start

 
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż w związku z realizacją rządowego programu „Dobry Start”, w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. prowadzić będzie nabór wniosków o świadczenie „Dobry Start” (tylko w wersji papierowej). Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Uprawnione do jego otrzymania są zamieszkujące na terenie Powiatu Mrągowskiego rodziny zastępcze oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych na dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20. roku życia; w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 24. roku życia; osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi do ukończenia 20. roku życia, bądź legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 24. roku życia, w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Program obejmuje także uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. 

 

Szczegółowe informacje oraz formalne wnioski dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53 oraz na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

 

Formularz wniosku o przyznanie świadczenia „Dobry Start” – pobierz

 

Załącznik do wniosku o przyznanie świadczenia „Dobry Start” – pobierz (składany
w przypadku ubiegania się o świadczenie na więcej niż 5 dzieci).


 

  

Poradnictwo dla rodzin zastępczych organizowane przez
PCPR w Mrągowie:

Psycholog

Czwartki w godz. 9:00 - 15:00

Piątki w godz. 9:00 – 15:00

Jeśli jest taka potrzeba, możemy ustalić inny termin.

Zadzwoń i uzgodnij termin wizyty.


Konsultacje odbywają się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie,
ul. Warszawska 53.
Telefon: 89 743 33 66           e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 


Opublikowano 18-09-2018 
 
Uwaga! Wrześniowe spotkanie
„Warsztat rodzica zastępczego”
odbędzie się w innym miejscu.
 

warsztat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, 
że  spotkanie  informacyjno-szkoleniowe 
pn. „Warsztat rodzica zastępczego” 
odbędzie się 24 września 2018 r. 
(poniedziałek) w godz. 11:00 - 13:00 
w sali nr 1 w Urzędu Gminy  w Mrągowie 
przy ul. Królewieckiej 60A.
 

 DO ZOBACZENIA !!!

 


Opublikowano 28-07-2018 

Świadczenie 300+ dla rodzin zastępczych

program-300-plus

W związku z realizacją rządowego programu „Dobry Start” przypominamy rodzinom zastępczym o składaniu wniosków.

Wnioski o przyznanie świadczenia należy składać w terminie od 01.08.2018r. do 30.11.2018r. (tylko w wersji papierowej) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie.

Formularze można otrzymać w PCPR w Mrągowie lub samodzielnie wydrukować z naszej strony internetowej.

Formularz do wydruku:  300+


 

„Warsztat rodzica zastępczego”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje że spotkanie informacyjno-szkoleniowe pn. „Warsztat rodzica zastępczego” odbędzie się 09 lipca 2018r. (poniedziałek)

w godz. 11:00 - 13:00 w sali nr 8 w Starostwie Powiatowym w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A.

 

 

„DOBRY START” w pieczy zastępczej

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

Dla kogo wsparcie?
Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski rodzin zastępczych i dyrektora placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu powiatu Mrągowskiego , będą przyjmowane i realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie.

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach - 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.

Uproszczona procedura
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Sporządziła: Żaneta Małagowska

 

„Warsztat rodzica zastępczego”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje że spotkanie informacyjno-szkoleniowe pn. „Warsztat rodzica zastępczego
odbędzie się 11. 06. 2018r. (poniedziałek) w godz. 11:00 - 13:00 w sali nr 8 w Starostwie Powiatowym w Mrągowie
przy ul. Królewieckiej 60A.

 

Wakacje z Muszkieterami –

„Wakacyjna Akademia Talentów” dla dzieci z rodzin zastępczych

W ramach akcji charytatywnej „Wakacje z Muszkieterami” Fundacja Muszkieterów organizuje wypoczynek wakacyjny dla dzieci w wieku szkolnym z miejscowości w których funkcjonują supermarkety Intermarche i Bricomarche.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie wybrało spośród wychowanków rodzin zastępczych powiatu mrągowskiego dwójkę dzieci, które wezmą udział w wakacyjnym wyjeździe do Julinka koło Warszawy. Wybór był trudny, gdyż zgodnie z wymaganiami fundatora, aby wziąć udział w wyjeździe dzieci musiały mieć średnią ocen w semestrze zimowym roku szkolnego 2017/18 wynoszącą co najmniej 3,5; posiadać  dobrą opinię wychowawcy szkolnego, wyróżniać się czynną postawą w życiu swojej szkoły lub społeczności lokalnej, charakteryzować się pozytywną postawą wobec otoczenia i być w pełni samodzielnym.

Dwoje dzieci z rodzin zastępczych powiatu mrągowskiego wyruszy już 24 czerwca 2018 r. do Julinka, gdzie będą mogły rozwijać swoje talenty.

Akcję wspiera polska florecistka, olimpijka Sylwia Gruchała. Honorowym Patronatem akcji jest Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak.

Więcej informacji :

www.facebook.com/FundacjaMuszkieterow / www.wakacjezmuszkieterami.pl

 

 

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

„R jak rodzina to najważniejsza drużyna - I jak integracja to najlepsza satysfakcja”

W dniu 30 maja 2018r. rodziny zastępcze z terenu Powiatu Mrągowskiego spotkały się na zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie pikniku, by uroczyście obchodzić Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Piknik był okazją do wspólnego spotkania się rodzin zastępczych oraz możliwością podzielenia się radościami, doświadczeniami i problemami w wypełnianiu funkcji rodziny zastępczej.

W ramach pikniku był pokaz iluzji i magii, w którym dzieci chętnie brały czynny udział. Wielu emocji i radości przyniosła fotobudka, gdzie każda z rodzin mogła zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w zabawnych przebraniach.

Dużo emocji i zaangażowania przyniosły zabawy animacyjne oraz pokaz dużych baniek mydlanych. Było dużo śmiechu, tańców oraz śpiewu. Dla wszystkich obecnych był grill oraz słodki poczęstunek. Uśmiechnięte i zadowolone buzie zarówno dzieci jak i rodziców świadczyły o udanej zabawie.

Piknik odbył się dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników PCPR w Mrągowie, za co należą się serdeczne podziękowania.

 

 

 

Grupa wsparcia dla zawodowych rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że spotkanie grupy wsparcia dla zawodowych rodzin zastępczych odbędzie się
07 czerwca 2018r. w godzinach 09:00 – 11:00
w PCPR w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 53.

 

          „Warsztat rodzica zastępczego”

dla rodzin zastępczych niezawodowych i spokrewnionych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż odbędą się cykliczne spotkania warsztatowe dla rodzin zastępczych
niezawodowych i spokrewnionych.

W trakcie warsztatów omawiane będą między innymi takie zagadnienia jak:

 • jak rozmawiać z dzieckiem o rodzicach
 • kryzysy rozwojowe w poszczególnych etapach życia dziecka
 • opanowanie trudnych zachowań dzieci przez rodziców zastępczych
 • funkcjonowanie emocjonalne dzieci i młodzieży
 • trudności wychowawcze jako przejaw braku zaspokojonych potrzeb
 • uzależnienia i współuzależnienia - profilaktyka

Miejsce i termin pierwszego spotkania:

 • 07 maja 2018r. (poniedziałek) w godzinach 11:00 – 13:00
  w sali nr 8 w Starostwie Powiatowym w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A.

Serdecznie zapraszamy

 

Poradnictwo dla rodzin zastępczych:

Konsultacje psychologiczne:

pierwszy poniedziałek miesiąca – 11:00 – 16:00

Konsultacje pedagogiczne i rodzinne:

Poniedziałki – 9:00 – 14:00

Wtorki, środy, czwartki – 7:30 – 11:00

Piątki – 13:30 – 15:30

Grupa wsparcia dla zawodowych rodzin zastępczych:

pierwszy czwartek miesiąca

Konsultacje odbywają się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie,
ul. Warszawska 53.
Telefon: 89 743 33 66           e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej/niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnych domów dziecka


 Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb

PCPR zapewnia szkolenie oraz udziela informacji na temat funkcjonowania rodzin zastępczych, wsparcia w tym finansowego oraz aktualnych przepisów prawnych.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy po szczegółowe informacje do:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

Ul. Warszawska 53

11-700 Mrągowo

tel. 89 743 33 66   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin zastępczych:

Konsultacje z psychologiem:

Pierwszy poniedziałek miesiąca – 9:00 – 14:00

Konsultacje z pedagogiem:

Poniedziałki – 9:00 – 14:00

Konsultacje odbywają się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie,
przy ul. Warszawska 53.
Telefon: 89 743 33 66

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej ogłasza nabór kandydatów na wolontariuszy do pomocy dzieciom i młodzieży przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej

Do zadań wolontariusza będzie należało wspomaganie rozwoju zainteresowań i pomaganie w nauce dzieciom będącym w rodzinach zastępczych w Mrągowie, w tym:

 • pomoc w odrabianiu lekcji przez dzieci z rodzin zastępczych
 • organizowaniu dzieciom czasu wolnego, np. poprzez gry i zabawy

Do współpracy zachęcamy nauczycieli, studentów, licealistów i inne osoby, które ukończyły 18 rok życia, są gotowe i chętne do pomocy dzieciom z rodzin zastępczych
z terenu Powiatu Mrągowskiego.Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
ul. Warszawska 53
tel. 89 743 33 66
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

"Wolontariuszem może być każdy.
Liczy się czas oddany służbie dobru drugiego człowieka.
Każdy z nas pragnie być potrzebny.
Jest to jeden z warunków osiągnięcia poczucia spełnienia szczęścia"

Janina Ochojska

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej ogłasza nabór kandydatów na wolontariuszy do wspomagania rozwoju zainteresowań i pomagania w nauce dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Mrągowskiego.

 

Do zadań wolontariusza będzie należało:

 

 • pomoc w odrabianiu lekcji
 • pomoc w nauce czytania i pisania
 • wyrównywanie braków szkolnych
 • spędzanie czasu wolnego
 • wspieranie rozwoju zainteresowań

 

Korzyści dla wolontariusza:

 

 • zdobycie cennego doświadczenia, popartego zaświadczeniem o odbytym wolontariacie i referencjami,
 • satysfakcja z pomocy innym,
 • wzrost umiejętności społecznych,
 • nabycie nowych umiejętności.

 

Do współpracy zachęcamy nauczycieli, studentów, licealistów i inne osoby, które ukończyły 18 rok życia, są gotowe i chętne do pomocy dzieciom z Rodzin Zastępczych z terenu Powiatu Mrągowskiego. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej tel. 89 743 33 66.
Uwaga:
Ilość godzin w tygodniu pracy wolontariusza będzie uzależniona od potrzeb rodziny oraz dyspozycyjności czasowej osoby pomagającej.

 

 

 

Wyprawka szkolna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

Od 175 do 445 złotych – na takie dofinansowanie zakupu podręczników będą mogli liczyć uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wsparcie można otrzymać w ramach przyjętego przez Radę Ministrów programu „Wyprawka szkolna”. Na jego realizację rząd przeznaczył w sumie 13 mln złotych.

Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej. Co ważne, w odniesieniu do niektórych adresatów programów dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych innych niż podręczniki.

Jakie dofinansowanie?

Wysokość wsparcia w ramach programu „Wyprawka szkolna” jest uzależniona m.in. od rodzaju niepełnosprawności oraz typu szkoły. Dofinansowanie może wynieść od 175 do 445 złotych.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Przyznanie wsparcia wymaga złożenia wniosku przez rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka). Wniosek o wsparcie może złożyć też pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018. Termin przyjmowania wniosków ustali wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły, a w przypadku szkół muzycznych, rolniczych i leśnych – ministrowie prowadzący dany typ szkoły. Warto pamiętać, że terminy te przypadają na pierwsze dni września. 

Więcej informacji

Więcej informacji na temat programu „Wyprawka szkolna” znajdziesz na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dowiesz się tam między innymi, na jakie wsparcie możesz liczyć, kto wypłaci Ci dofinansowanie i w jaki sposób powinieneś udokumentować wydatki.

 

 

 

 REKRUTACJA RODZIN ZASTĘPCZYCH W RAMACH PROJEKTU - "NOWE UMIEJĘTNOŚCI - WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI"

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w ramach projektu -
„NOWE UMIEJĘTNOŚCI – WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI”, prowadzi rekrutację Rodzin Zastępczych z Powiatu Mrągowskiego. Projekt zakłada cykl bezpłatnych szkoleń skierowanych dla rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych.
Celem szkoleń będzie zwiększenie wiedzy oraz umiejętności planowania i osiągania wyznaczanych celów oraz zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie ewaluacji planów.

Uczestnicy wyposażeni zostaną w wiedzę teoretyczną jak i praktyczną dotyczącą pracy z dzieckiem, ustalenia i realizacji indywidualnych planów pomocy dziecku oraz współpracy z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej. Szkolenia będą miały charakter praktyczny.

Dla każdego uczestnika przewidziane są materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe. Każdy uczestnik otrzyma teczkę z materiałami oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkolenia zostaną poprowadzone przez Fundację Dziecko i Rodzina na terenia miasta Mrągowa.

 

 

 

 

Pedagog dla rodzin zastępczych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza rodziny zastępcze do korzystania z indywidualnych konsultacji pedagogicznych.

Pedagog pełni dyżury w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie (pok. nr 5) w każdy piątek w godzinach 9:00 – 14:00.

 

 

Grupy wsparcia dla zawodowych rodzin zastępczych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że spotkania grupy wsparcia dla zawodowych rodzin zastępczych będą odbywały się w ostatni piątek każdego miesiąca.

Spotkania zaplanowane są w godzinach 10:00 – 13:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo.

 

 

 

 

 

 

Grupa wsparcia dla zawodowych rodzin zastępczych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza rodziny zastępcze do udziału w spotkaniu grupy wsparcia organizowanej w siedzibie Centrum dla zawodowych rodzin zastępczych.

 

Spotkanie zostało zaplanowane na 03.02.2017r. w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie Centrum, ul. Warszawska 53.

 

 

 

 

 

 

Dodatek wychowawczy 500+

 

logo rodzina 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że program "Rodzina 500+" jest również kierowany do RODZIN ZASTĘPCZYCH, RODZINNYCH DOMÓW
DZIECKA  PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH TYPU RODZINNEGO w powiecie mrągowskim.
W związku z powyższym od dnia 1 kwietnia 2016 roku można ubiegać się o w/w świadczenie pieniężne składając w siedzibie placówki przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie wypełniony 

wniosek.
Formularz wniosku można pobrać w pokoju nr 5 w godz:    

 

                                 poniedziałek       8.oo - 16.oo

 

                                 wtorek - piątek   7.3o - 15.3o

 

                                                      lub

 

                                      klikając w poniższy link

FORMULARZ WNIOSKU O DODATEK WYCHOWAWCZY 500+
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  89-743-33-66
  

 

obrazek rodzina 500

 

Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

 

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

 

W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa świadczenia: dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek.

 

Dla kogo dodatek wychowawczy?

 

Dodatek ten przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

 

Ważne! Dodatek otrzymają zarówno osoby otrzymujące świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również osoby otrzymujące świadczenia na zasadach z ustawy o pomocy społecznej (art. 226 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

 

Dla kogo dodatek do zryczałtowanej kwoty?

 

W przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, na każde dziecko umieszczone w tej placówce, przysługuje do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Dodatek ten przysługuje na wniosek dyrektora placówki.

 

Uwaga!

 

Dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty  nie przysługuje na dziecko pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu przez nie 18 roku życia.

 

Gdzie złożyć wniosek?

 

Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji. Wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wzór wniosku nie jest określany rozporządzeniem. Jest to analogiczne rozwiązanie jak w przypadku świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Ważne!Nie obowiązuje wzór wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego określony w rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

 

Na jaki okres przysługuje dodatek?

 

Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

 

Od kiedy przysługuje dodatek?

 

Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

 

Ważne terminy!

 

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, przysługującego na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.), prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 1 kwietnia).

 

Oznacza to, że jeżeli rodzina zastępcza złoży wniosek np. 15 czerwca, dostanie wyrównanie od kwietnia. Natomiast w przypadku złożenia wniosku dopiero  np. 7 lipca, dodatek będzie przysługiwał tylko od lipca.

 

Dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty jest finansowany w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Gmina i powiat nie ponoszą wydatków związanych z tym świadczeniem. Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny