NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Mrągowo, 17.09.2020r.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze, tj.: stanowisko referenta w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie/  Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) w Mrągowie

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O NABORZE

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIE O ZATRUDNIENIE

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

 

 

PROJEKT WSPIERANIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

 

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w partnerstwie w Wojewodą Warmińsko – Mazurskim
we współpracy ze Starostą Powiatu Mrągowskiego
realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii
COVID – 19”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Realizatorem projektu w imieniu Powiatu Mrągowskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie.
Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpień COVID – 19 w obszarze pieczy zastępczej.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 259.342,00 zł.
Pozostałą część w wysokości 48.373,00 zł stanowią środki współfinansowania krajowego.
Wartość projektu ogółem wynosi 307.715,00 zł.
www.mapadotacji.gov.pl

 

 

PLAKAT

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY 2020R.

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż w okresie październik – grudzień 2020r. będzie realizowany program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, finansowany przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie.

Jeżeli jesteś pełnoletnią osobą (kobietą lub mężczyzną), jeśli nie radzisz sobiez kontrolowaniem i opanowaniem własnych negatywnych emocji oraz stosujesz agresję wobec swoich bliskich,dołącz do grupy uczestników.

Nie ponosisz żadnych kosztów, udział w programie jest bezpłatny, zajęcia będą prowadzone w formie spotkań indywidualnych i warsztatów grupowych przez specjalistę z zakresu pracy korekcyjno-edukacyjnej ze sprawcami przemocy   w rodzinie.

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną, realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego będzie odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego (używanie środków dezynfekcyjnych, maseczek i rękawic, zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy uczestnikami programu).

Szczegółowych informacji udziela pracownik socjalny Bożena Kulikowska-osobiście w PCPR ul. Warszawska 53 lub telefonicznie 89 743 33 63, 89 743 33 64.

Wszelkie informacje dotyczące tegoż programu będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, www.pcpr.powiat.mragowo.pl

"OPIEKA WYTCHNIENIOWA" DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

„Opieka wytchnieniowa” dla organizacji pozarządowych!

Od dnia 08 września 2020r. w programie "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami" - edycja 2020-2021 o dofinansowanie oferty w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, o których mowa  w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty.

Szczegóły konkursu: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenia-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-dla-czlonkow-rodzin-lub-opiekunow-osob-z-niepelnosprawnosciami---edycja-2020-2021

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny