PROGRAM "POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI"

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie realizuje program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”
MODUŁ IV

Zadanie realizowane jest jako  dodatkowe wsparcie rzeczowe dla osób niepełnosprawnych
w związku z panującą epidemią COVID-19.

Na jego realizację powiat mrągowski pozyskał środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 70 350 zł.

Wsparcie rzeczowe obejmuje pakiety zawierające akcesoria ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne oraz urządzenia medyczne: termometr bezdotykowy i pulsoksymetr.

Pomoc trafi do 210 osób niepełnosprawnych w wieku 65+ z terenu powiatu mrągowskiego.

Wartość pakietu dla jednej osoby wynosi około 400 zł 

INFORMACJA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH DOTYCZACA DODATKU WYCHOWAWCZEGO (500+)

INFORMACJA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH DOTYCZĄCA DODATKU WYCHOWAWCZEGO (500+) OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w związku ze zmianą Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2407 ze zm.) informuje:

  1. Od dnia 01.01.2022r. dodatek wychowawczy, o którym mowa w art. 80 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostaje zastąpiony przez świadczenie wychowawcze, o którym mowa w Ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
  2. Od dnia 01.01.2022r. dla osób sprawujących pieczę zastępczą, składających po raz pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) organem właściwym do przyjmowania wniosków, prowadzenia postępowań, przyznawania oraz obsługi programu rządowego dotyczącego przyznania świadczenia wychowawczego ( 500+) jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
  3. Osoby sprawujące pieczę zastępczą, którym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie przyznało dodatek wychowawczy (500+) w okresie od dnia 01.01.2022r. nie dłużej niż do dnia 31.05.2022r. będą nadal go otrzymywać z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53. W przypadku, gdy uprawnienie do dodatku wychowawczego (500+) kończy się w okresie między 01.01.2022r. a 31.05.2022r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie będzie z urzędu przedłużało prawo do dodatku wychowawczego (500+) do dnia 31.05.2022r.
  4. Od dnia 01.06.2022r. wszystkie osoby sprawujące pieczę zastępczą, świadczenie wychowawcze (500+) będą otrzymywać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Będą więc musiały złożyć wniosek (wyłącznie elektronicznie) w ZUS.

Szczegółowe zasady składnia wniosków znajdują się w poniższym linku:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

INFORMACJA 07.01.2022r. DZIEŃ WOLNY OD PRACY

Informacja

07.01.2022r. (piątek) dzień wolny od pracy

Informuję, że w dniu 07.01.2022 r. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  oraz Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie będą nieczynne.

Dzień ten został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym w miesiącu styczniu 2022r.,ze względu na wypadające w bieżącym roku święto Nowy Rok ( 01.01.2022r.) w innym dniu niż niedziela.

Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z późn. zm.).

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
Jolanta Kowalczyk

PROGRAM STYPENDIALNY "MOJA PRZYSZŁOŚĆ" 2022R.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją

Towarzystwa Nasz Dom zaprasza do udziału w programie stypendialnym „Moja Przyszłość”. Program skierowany do dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnych formach opieki zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz usamodzielnionych wychowanków.

Adresaci konkursu: dzieci od 10 roku życia i młodzież do 24 roku życia przebywająca w:

• rodzinnej formie opieki zastępczej: spokrewnionej rodzinie zastępczej, niezawodowej rodzinie zastępczej, zawodowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

• placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego;

• usamodzielniona młodzież z pieczy zastępczej.

Wysokość pomocy:

Dofinansowanie na 1 dziecko nie może przekroczyć 2000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych).

• Dofinansowanie w wysokości do 2000 złotych na dziecko dotyczy korepetycji poszerzających zakres podstawy programowej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej – np. nauka obcego języka, kursy na uczelnie wyższe, kursy zawodowe, koła naukowe, rozwój pasji i zainteresowań.

• W przypadku korepetycji uzupełniających podstawę programową szkół podstawowych i ponadpodstawowych dofinansowanie na 1 dziecko nie może przekroczyć 1000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).

Priorytety udzielanej pomocy:

• rozwijające pasje i zainteresowania,

• pozwalające na zdobycie kompetencji zawodowych,

• przygotowujące do rozpoczęcia kolejnego etapu edukacji,

• zajęcia rewalidacyjno-kompensacyjne (tzw. korepetycje).

Czas składania wniosków:

13 grudnia 2021 – 14 stycznia 2022 r. składanie e-wniosków stypendialnych. (decyduje data przysłania elektronicznej wersji wniosku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu: Magdalena Molska-Książek, 508 097 012 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji na stronie www.towarzystwonaszdom.pl

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny