PROJEKT CEMS CHANCE DLA UCZNIÓW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do udziału w projekcie CEMS Chance realizowanego przez Fundację EY.

CEMS Chance to 5-dniowy cykl warsztatów, skierowany do uczniów III klasy gimnazjum oraz I klasy szkoły ponadgimnazjalnej z całej Polski, którzy pochodzą z małych miejscowości lub znajdują się w trudnej sytuacji życiowej – rodzinnej, finansowej czy zdrowotnej. Szczególnie zapraszamy do udziału w projekcie młodzież z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Podczas pobytu w Warszawie uczestnicy biorą udział w licznych szkoleniach, warsztatach i panelach motywacyjnych, które mają na celu pomóc im m.in. w wyborze przyszłej ścieżki edukacyjnej oraz zachęcić do samorozwoju.

Najbliższa, XV już edycja projektu, odbędzie się w dniach terminie20 – 24 maja 2019 r. r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Rekrutacja do projektu odbędzie się w dniach 13 - 27 kwietnia 2019 r. poprzez formularz nastronie internetowejwww.cemschance.pl (formularz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUhcsMBikw6MzArhtemlpwci7BaHrH57k-yV6NmKe9KdBYPg/viewform?fbclid=IwAR2J0inKL-i6IwPm4QX996PpcG7gePpu2E1iArA5jRBKE982GaDY4qwG4pA)

Liczba uczestników jest ograniczona.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. Jedynym kosztem ponoszonym przez uczestnika jest dojazd do Warszawy i powrót do domu.


PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

pobrane

     Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 21 marca 2019  została ogłoszona XVIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych, programu, który od siedemnastu lat wspiera młodych ludzi ze wsi i małych miast w dążeniu do zdobycia wyższego wykształcenia. Tytułowy pomost to stypendia na I rok studiów. Otrzymało je dotąd 16.100 absolwentów szkół średnich rozpoczynających studia, w tym ponad 200 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

stypendia na studia

Na stronie internetowej programu www.stypendia-pomostowe.pl zamieszczone zostały szczegółowe informacje, w tym regulamin XVIII edycji i jej haromonogram.

Program skierowany jest do tegorocznych maturzystów, pochodzących ze wsi i małych miast (do 20 tys. mieszkańców), którzy uzyskali co najmniej 90 punktów z egzaminów pisemnych na maturze, dostaną się na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w polskich publicznych uczelniach akademickich i spełnią pozostałe warunki określone w regulaminie. W ramach Programu oferujemy stypendium na I rok studiów w wysokości 5000 zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Na kolejnych latach studiów pomoc w ramach programu adresowana jest do stypendystów osiągających dobre wyniki w nauce.

Wnioski składane są on-line. Formularze będą aktywne od 1 lipca 2019 r. Termin składania wniosków on-line upływa 14 sierpnia 2019 r. o godzinie 16:00. Wydrukowane i podpisane dokumenty wraz z załącznikami należy przesłać do Fundacji do 23 sierpnia 2019 r. 

 

 


 

AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach informuje o realizacji projektu

„Akademia Zdrowej Rodziny” nr RPWM.11.02.03-28-0013/18

w terminie 01.03.2019-28.02.2020

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Celem głównym Projektu  jest podniesienie zdolności do  przezwyciężania trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez 40 osób z 12 rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Sorkwity poprzez umożliwienie im dostępu do usług wsparcia rodziny.
 
Rezultatem realizacji projektu będzie wzmocnienie funkcjonowania 12 rodzin oraz wzrost jakości opieki i wychowania dzieci w naturalnym środowisku rodzinnymProjekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn
Rekrutację do projektu prowadzą pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach W ramach Projektu zrealizowane zostaną poniższe formy wsparcia:Akademia dobrego rodzica - wparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych - 80 godzin

  • Grupa wsparcia - organizacja i wsparcie grup samopomocowych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - 80 godzin
  • Akademia dobrego życia - usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodzinyi przyczyniające się do podniesienia jakości codziennego życia - 80 godzin
  • Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin wykazujących trudności w rozwiązywaniu problemów życiowych – 150 godzin indywidualnego poradnictwa psychologicznego, 120 godzin indywidualnego poradnictwa pedagogicznego, 80 godzin indywidualnego poradnictwa prawnego
  • Akademia Szczęśliwego Dziecka- usługi opiekuńcze dla dzieci w wieku 0-6 lat-590 godzin
    - usługi wychowawcze dla dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat 60 godzin oraz organizacja wypoczynku letniego z programem rozwoju
  • Akademia Integracji rodzin - usługi mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym kształtowaniu wiedzy i postaw - trzydniowy wyjazd rodzinny, wyjazd rodzinny do parku rozrywki, wyjazd rodzinny do teatru
  • Usługi wsparcia rodziny w formie Asystenta Rodziny i pracy socjalnej dla 12 rodzin
     

Projekt przewiduje wsparcie towarzyszące mające na celu ograniczenie barier w dostępie do projektu:·        

.          Refundacja kosztów dojazdu na zajęcia projektowe
·         Organizacja opieki na dziećmi podczas trwania zajęć projektowych
·         Bezpłatne materiały szkoleniowe
·         Catering

Szczegółowe informacje są dostępne w biurze projektu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16A w dni powszednie w godzinach 7.15-15.15 , na stronie gopssorkwity.idsl.pl w zakładce  „Akademia Zdrowej Rodziny”  oraz pod nr telefonu 89 742 85 40

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny