Projekt ABSOLWENT

                Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt „Absolwent" współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozpoczęcie projektu – 01.12.2022

Zakończenie projektu – 31.12.2024

Projekt skierowany jest do osób z województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego, które:

 • realizują ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej lub są absolwentami szkoły wyższej, do 5 lat po ukończeniu studiów
 • na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia,
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Jeśli spełniasz powyższe kryteria i potrzebujesz wsparcia w poszukiwaniach swojej wymarzonej pracy, zapraszamy do udziału w projekcie.

W ramach projektu oferujemy:

 • Wsparcie doradcy zawodowego, z którym wspólnie ustalicie Indywidualny Plan Działania.
 • Spotkania z Psychologiem (indywidualne oraz grupowe), które pomogą Ci określić Twoje mocne strony
 • Będziesz mógł konsultować swoje pomysły na pracę z pośrednikiem pracy
 • Specjalista ds. aktywności zawodowej będzie Cię wspierał zarówno przed jak i po podjęciu zatrudnienia/stażu
 • Będziesz mógł wziąć udział w warsztatach, na których dowiesz się m.in. jak przygotować swoje CV

Absolwent 2

Ogłoszenie - miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Mrągowskiego w 2023 roku wynosi:

 1. w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie 5.513,23 zł
  (słownie: pięć tysięcy pięćset trzynaście złotych 23/100).
  Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 30 stycznia 2023 roku pod pozycją 634.

 2. w Ewangelickim Domu Opieki „ARKA” w Mikołajkach 4.780 zł
  (słownie: cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych).
  Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 30 stycznia 2023 roku pod pozycją 633.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2023 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje,
iż nie planuje przeprowadzać w 2023 roku zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000,00 złotych.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 23. 1. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2022 r., poz. 2185) zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym. Plan zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych, na zasadach określonych w dziale III w rozdziale 2, oraz na stronie internetowej zamawiającego.

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2023R.

WARSZTATY UPOWSZWCHNIAJĄCE "SAMI DZIELNI! NOWE STANDARDY MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI"

Nabór na warsztaty upowszechniające organizowane przez ROPS w Krakowie
Informujemy o możliwości uczestnictwa przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego oraz organizacji pozarządowych z terenu RP w warsztatach upowszechniających organizowanych na terenie województwa małopolskiego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu pn. ,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Podczas warsztatów upowszechniających będzie możliwość zapoznania się z praktycznymi aspektami opracowanego i wdrożonego w ramach projektu standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Szczegółowe informacje są dostępne pod linkiem https://rops.krakow.pl/sami-dzielni/dzialania-upowszechniajace-model

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny