rozeznanie rynku - obsługa księgowa

Projekt „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                                

  Mrągowo, dnia 09.01. 2014 r.

 

ROZEZNANIE RYNKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług z zakresu obsługi księgowej w ramach Projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

  

1. Dane zamawiającego:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

NIP:742-18-86-312; REGON:510907573

Tel: 89 743 33 60 Fax: 89 743 33 70

E-mail: pcpr@powiat. mragowo.pl

BIP: www.pcpr.powiat.mragowo.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek – 8.00-16.00

wtorek-piątek – 7.30-15.30

  

2. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie osoby w ramach umowy zlecenia w okresie od 20.01.2014 r. do 31.12.2014 r. do obsługi księgowej pilotażu.

Ogólny zakres obowiązków:

· rozliczanie należności i zobowiązań;

· prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej zgodnie z wymogami prawa;

· sporządzanie sprawozdawczości;

· dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem;

· kontrolowanie stopnia realizacji planu i zaangażowania wydatków;

· prowadzenie rozrachunków publicznoprawnych (ZUS, Urząd Skarbowy)

Warunki zatrudnienia:

1. Umowa zlecenie.

2. Okres zatrudnienia: od 20.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany okresu zatrudnienia osoby do obsługi księgowej pilotażu w przypadku zmiany Harmonogramu Realizacji Pilotażu.

3. Miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Warszawska 53,
11-700 Mrągowo.

4. Wykonywanie obowiązków (80 godz. miesięcznie) w nienormowanym czasie pracy.

  

3. Warunki udziału w postępowaniu i sposób spełniania tych warunków:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie warunków zawartych w niniejszym „zapytaniu ofertowym” oraz w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się osoby, które:

a) posiadaj niezbędna wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia wykazując że:

 • posiadają wykształcenie spełniające wymogi określone w art. 54 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
 • posiadają staż pracy w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego
  lub innej jednostce sektora finansów publicznych na stanowisku głównego księgowego
  (co najmniej 1 rok stażu pracy) lub samodzielnym stanowisku ds. finansowo-księgowych (co najmniej 3-letni staż pracy);

b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp.

Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość obsługi komputera, w tym obsługa programu finansowo-księgowego FINANSE DDJ (firmy Wolters-Kluwer), Płatnik-ZUS, WORD, EXCEL;
 • znajomość przepisów o rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych;
 • umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych jednostek budżetowych;
 • znajomość przepisów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • znajomość przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych;
 • umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych;
 • umiejętność rozliczeń projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej.

4. Sposób potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Oferent zobowiązany jest złożyć wraz z formularzem ofertowym (wzór formularza – zał. nr 1):

 • informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym (zał. nr 2).
 • kserokopie dokumentów (dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów) poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • kserokopia dokumentów potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności;
 • oświadczenie potwierdzające wymogi art. 54 ust. 2 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (zał. 3)
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków,
  o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnieniu warunków udziału
  w postępowaniu (zał. nr 4);

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofert wraz z załącznikami..

 

6. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

 • Termin składania ofert: do dnia 15.01.2014 r., do godz. 15.30
 • Miejsce składania ofert:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

z dopiskiem:

„Oferta na obsługę księgową pilotażu”

Formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, lub przesłać za pomocą poczty (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego).

 • Termin otwarcia ofert: dnia 16.01.2014 r., o godz. 8.00
 • Miejsce otwarci ofert: siedziba Zamawiającego - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo.

7. Kryteria wyboru oferty:

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, przypisując im odpowiednie wagi procentowe:

 • kwalifikacje zawodowe – 40 %
 • doświadczenie zawodowe – 60%

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu ocen wszystkich kryteriów, otrzyma najwyższą ilość punktów. Oceny dokona 3 – osobowa komisja.

 

8. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Magdalena Kowalska - koordynator pilotażu

tel. 89 743 33 62

 

9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i na stronie internetowej – strona: www.pcpr.powiat.mragowo.pl.

Załączniki do niniejszego „zapytania ofertowego”:

 • załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego;
 • załącznik nr 2 – informacja o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.
 • Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia potwierdzającego wymogi art. 54 ust. 2 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (zał. 3)
 • załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

Szczegółowe informacje oraz załączniki do oferty można uzyskać:

 

Osoba do kontaktu: Magdalena Kowalska - koordynator

Telefon 89 743 33 62

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny