zapytanie ofertowe porady prawne

                                                                                                           Mrągowo, dnia 20 września 2013r.

 

Nasz znak: SOA.POKL.23.4.2013

 

Zapytanie ofertowe

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r.
Nr 240, poz. 1429, z późn. zmian.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usług w postaci:przeprowadzeniu indywidualnych porad prawnych i warsztatów prawnych dla uczestników projektu „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2

 

1. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo, tel.: (89) 743 33 60, fax (89) 743 33 70, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnych porad prawnych i warsztatów prawnych w ramach projektu „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro”.

 

3. Istotne warunki zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych.

1. Liczba uczestników – 9 osób w wieku 18 – 30 lat

2. Miejsce – Mrągowo - miejsce wyznaczone przez Zamawiającego

3. Termin realizacji – wrzesień – listopad 2013r.

 

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu „Oferta” ( Załącznik Nr 1) w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną oraz zawierać dokumenty wymienione w punkcie 10. Ofertę można złożyć osobiście u Zamawiającego ( Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53), pocztą, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem podnumer (89) 743 33 70.

W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Indywidualne poradnictwo prawne i warsztaty prawne
w ramach projektu Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro ”.

 

8. Termin złożenia i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 27 września 2013r. do godz. 15.00,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 września 2013r. o godz. 9.00.

Szczegółową wersję zapytania ofertowego wraz z załącznikami można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

osoba do kontaktu:

Agnieszka Dalecka tel. 089 743 33 62

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

unieważnienie zapytania ofertowego

                                                                                                        Mrągowo, dnia 20 września 2013r.

  

  

I N F O R M A C J A

  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie unieważnia zapytanie ofertowe
z dnia 02 sierpnia 2013r. znak: PCPR.POKL.23.1.2013 dotyczące usługi w postaci przeprowadzenia indywidualnych porad prawnych i warsztatów prawnych dla uczestników projektu systemowego „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro”.

ogłoszenie - kurs prawa jazdy

Mrągowo, dnia 12 września 2013r.

 

PCPR.POKL.23.3.2013

 

Zapytanie ofertowe

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 240, poz. 1429, z późn. zmian.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi w postaci:przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B w ramach realizacji projektu systemowego „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2

 

1. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo,
tel.: (89) 743 33 60, fax (89) 743 33 70, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kategorii B dla 5 uczestników projektu „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro”.

 

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu „Oferta” ( Załącznik Nr 1) w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną oraz zawierać dokumenty wymienione w punkcie 10. Ofertę można złożyć osobiście
u Zamawiającego ( Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, Ul. Warszawska 53), pocztą, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem podnumer
(89) 743 33 70.

W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro”.

 

8. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 17 września 2013r. do godz.15.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 września 2013. o godz. 9.00

Szczegółową wersję zapytania ofertowego wraz z załącznikami można uzyskać:

osoba do kontaktu: Agnieszka Dalecka tel. 089 743 33 62,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zapytanie ofertowe

PCPR.SOI.4255.33.2013 Mrągowo, 03.07.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do składania ofert na realizację Programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, w roku 2013.

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo, tel.: (89) 743 33 60, fax (89) 743 33 70, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 579 z późn. zm.) oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie ze względu na wartość zamówienia oszacowanego poniżej 14.000 euro.

3. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

4. Opis przedmiotu zamówienia - liczba uczestników – do 12 - liczba godzin: 85 ( w tym sesje indywidualne oraz sesje grupowe) - zakres merytoryczny programu: zgodnie z wytycznymi do tworzenia modelowych programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – załącznik Nr 2 do KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE, przyjętego uchwałą nr 162/2006 Rady Ministrów z dnia 25 września 2006r.(RM 111-132-06) - obowiązki Wykonawcy: 1) opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym i przekazanie uczestnikom programu harmonogramu zajęć, 2) prowadzenie dokumentacji zajęć, 3) współdziałanie z Zamawiającym w sprawach dotyczących uczestników programu, sposobu realizacji oraz harmonogramu zajęć, 4) wydanie zaświadczeń uczestnikom, którzy ukończą program, 5) opracowanie końcowego sprawozdania z realizacji programu, 6) przeprowadzenie ewaluacji programu i przedstawienie Zamawiającemu raportu z ewaluacji.

5. Termin realizacji: 15.IX. 2013r. – 15.XII 2013r.

6. Miejsce realizacji zamówienia: Mrągowo – sale wyznaczone przez Zamawiającego.

7. Warunki udziału w postępowaniu i sposób spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, nauki o rodzinie, politologia albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, -dowodem na spełnienie tego warunku jest kserokopia/kserokopie dyplomu ukończenia studiów. 2) posiadają uprawnienia do prowadzenia programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie - dowodem na spełnienie tego warunku jest kserokopia dokumentu poświadczającego uprawnienia do prowadzenia programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. 3) posiadają doświadczenie w prowadzeniu programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie lub w pracy terapeutycznej ze sprawcą przemocy - dowodem na spełnienie tego warunku jest oświadczenie o realizacji programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie lub w pracy terapeutycznej ze sprawcą przemocy ( wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego). 4) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy- Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, - dowodem na spełnienie tego warunku jest oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych ( wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego oraz oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy - – Prawo zamówień publicznych ( wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego). Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

8. Informacje dodatkowe: 1) Zamawiający wymaga aby przedmiotu zamówienia realizowany był przez parę Wykonawców ( kobieta i mężczyzna) 2) Oferent załącza do oferty: - założenia do programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie uwzględniający m.in. zakres tematyczny i wstępny harmonogram zajęć. 3) Oferty pochodzące od osób fizycznych obowiązuje jedna ( wspólna) oferta.

9. Kryteria oceny ofert: 1) Zamawiający w pierwszej kolejności oceni czy Wykonawcy, którzy złożyli oferty nie podlegają wykluczeniu z postępowania a następnie oceni czy oferty nie podlegają odrzuceniu, 2) oferta pozostająca w sprzeczności z wymaganiami przedstawionymi w Zapytaniu ofertowym , w szczególności niekompletna lub zawierająca inne rozpoznane wady, zostaje odrzucona bez jej rozpatrywania. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej z tytułu odrzucenia oferty. 3) oferty, które uzyskały pozytywną ocenę formalną będą podlegać ocenie merytorycznej według kryteriów: · cena – 60% Wartość przyznanych punktów zostanie określona jako iloczyn stosunku minimalnej ceny oferowanej do ceny badanej; *60 . · zawartość merytoryczna programu ( założenia) i doświadczenie oferenta – 40% Program oceniany będzie przez każdego z członków 3-osobowej komisji punktami od 1 do 40. Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.

10. Sposób przygotowania oferty: 1) ofertę należy sporządzić na formularzu OFERTY (załącznik Nr 1 do „Zapytania ofertowego”), w formie pisemnej, w języku polskim, 2) oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę, 3) do oferty powinny być dołączone dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie 7 i 8.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 1) miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie w 2013r.” 2) termin składania ofert: do 31.07.2013r. do godz. 13:00. 3) termin otwarcia ofert: 31.07.2013r. o godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego.

12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana niezwłocznie po dokonaniu wyboru nie później niż dnia 01.08.2012r. – godz. 12:00 na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli cena brutto najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Oferentem lub unieważnienia postępowania.

13. Zawarcie umowy: Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zawarta zostanie umowa w ciągu 10 dni od dnia wyboru oferty. Na etapie zawarcia umowy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przedstawia ostateczny program i harmonogram jego realizacji.

OSOBY ZAINTERESOWANE OTRZYMANIEM DRUKÓW – ZAŁĄCZNIKÓW PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY Z PCPR.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny