unieważnienie zapytania ofertowego

                                                                                                        Mrągowo, dnia 20 września 2013r.

  

  

I N F O R M A C J A

  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie unieważnia zapytanie ofertowe
z dnia 02 sierpnia 2013r. znak: PCPR.POKL.23.1.2013 dotyczące usługi w postaci przeprowadzenia indywidualnych porad prawnych i warsztatów prawnych dla uczestników projektu systemowego „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro”.

ogłoszenie - kurs prawa jazdy

Mrągowo, dnia 12 września 2013r.

 

PCPR.POKL.23.3.2013

 

Zapytanie ofertowe

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 240, poz. 1429, z późn. zmian.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi w postaci:przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B w ramach realizacji projektu systemowego „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2

 

1. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo,
tel.: (89) 743 33 60, fax (89) 743 33 70, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kategorii B dla 5 uczestników projektu „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro”.

 

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu „Oferta” ( Załącznik Nr 1) w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną oraz zawierać dokumenty wymienione w punkcie 10. Ofertę można złożyć osobiście
u Zamawiającego ( Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, Ul. Warszawska 53), pocztą, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem podnumer
(89) 743 33 70.

W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro”.

 

8. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 17 września 2013r. do godz.15.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 września 2013. o godz. 9.00

Szczegółową wersję zapytania ofertowego wraz z załącznikami można uzyskać:

osoba do kontaktu: Agnieszka Dalecka tel. 089 743 33 62,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zapytanie ofertowe

PCPR.SOI.4255.33.2013 Mrągowo, 03.07.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do składania ofert na realizację Programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, w roku 2013.

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo, tel.: (89) 743 33 60, fax (89) 743 33 70, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 579 z późn. zm.) oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie ze względu na wartość zamówienia oszacowanego poniżej 14.000 euro.

3. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

4. Opis przedmiotu zamówienia - liczba uczestników – do 12 - liczba godzin: 85 ( w tym sesje indywidualne oraz sesje grupowe) - zakres merytoryczny programu: zgodnie z wytycznymi do tworzenia modelowych programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – załącznik Nr 2 do KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE, przyjętego uchwałą nr 162/2006 Rady Ministrów z dnia 25 września 2006r.(RM 111-132-06) - obowiązki Wykonawcy: 1) opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym i przekazanie uczestnikom programu harmonogramu zajęć, 2) prowadzenie dokumentacji zajęć, 3) współdziałanie z Zamawiającym w sprawach dotyczących uczestników programu, sposobu realizacji oraz harmonogramu zajęć, 4) wydanie zaświadczeń uczestnikom, którzy ukończą program, 5) opracowanie końcowego sprawozdania z realizacji programu, 6) przeprowadzenie ewaluacji programu i przedstawienie Zamawiającemu raportu z ewaluacji.

5. Termin realizacji: 15.IX. 2013r. – 15.XII 2013r.

6. Miejsce realizacji zamówienia: Mrągowo – sale wyznaczone przez Zamawiającego.

7. Warunki udziału w postępowaniu i sposób spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, nauki o rodzinie, politologia albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, -dowodem na spełnienie tego warunku jest kserokopia/kserokopie dyplomu ukończenia studiów. 2) posiadają uprawnienia do prowadzenia programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie - dowodem na spełnienie tego warunku jest kserokopia dokumentu poświadczającego uprawnienia do prowadzenia programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. 3) posiadają doświadczenie w prowadzeniu programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie lub w pracy terapeutycznej ze sprawcą przemocy - dowodem na spełnienie tego warunku jest oświadczenie o realizacji programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie lub w pracy terapeutycznej ze sprawcą przemocy ( wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego). 4) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy- Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, - dowodem na spełnienie tego warunku jest oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych ( wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego oraz oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy - – Prawo zamówień publicznych ( wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego). Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

8. Informacje dodatkowe: 1) Zamawiający wymaga aby przedmiotu zamówienia realizowany był przez parę Wykonawców ( kobieta i mężczyzna) 2) Oferent załącza do oferty: - założenia do programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie uwzględniający m.in. zakres tematyczny i wstępny harmonogram zajęć. 3) Oferty pochodzące od osób fizycznych obowiązuje jedna ( wspólna) oferta.

9. Kryteria oceny ofert: 1) Zamawiający w pierwszej kolejności oceni czy Wykonawcy, którzy złożyli oferty nie podlegają wykluczeniu z postępowania a następnie oceni czy oferty nie podlegają odrzuceniu, 2) oferta pozostająca w sprzeczności z wymaganiami przedstawionymi w Zapytaniu ofertowym , w szczególności niekompletna lub zawierająca inne rozpoznane wady, zostaje odrzucona bez jej rozpatrywania. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej z tytułu odrzucenia oferty. 3) oferty, które uzyskały pozytywną ocenę formalną będą podlegać ocenie merytorycznej według kryteriów: · cena – 60% Wartość przyznanych punktów zostanie określona jako iloczyn stosunku minimalnej ceny oferowanej do ceny badanej; *60 . · zawartość merytoryczna programu ( założenia) i doświadczenie oferenta – 40% Program oceniany będzie przez każdego z członków 3-osobowej komisji punktami od 1 do 40. Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.

10. Sposób przygotowania oferty: 1) ofertę należy sporządzić na formularzu OFERTY (załącznik Nr 1 do „Zapytania ofertowego”), w formie pisemnej, w języku polskim, 2) oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę, 3) do oferty powinny być dołączone dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie 7 i 8.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 1) miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie w 2013r.” 2) termin składania ofert: do 31.07.2013r. do godz. 13:00. 3) termin otwarcia ofert: 31.07.2013r. o godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego.

12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana niezwłocznie po dokonaniu wyboru nie później niż dnia 01.08.2012r. – godz. 12:00 na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli cena brutto najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Oferentem lub unieważnienia postępowania.

13. Zawarcie umowy: Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zawarta zostanie umowa w ciągu 10 dni od dnia wyboru oferty. Na etapie zawarcia umowy Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym przedstawia ostateczny program i harmonogram jego realizacji.

OSOBY ZAINTERESOWANE OTRZYMANIEM DRUKÓW – ZAŁĄCZNIKÓW PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MAILOWY Z PCPR.

STRONA GŁÓWNA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
      11-700 Mrągowo ul. Warszawska 53fb 

 
Dyrektor: Anna Pliszka
  
Logo 2 web

Telefony kontaktowe:

fax
89 743 33 70
Dyrektor
89 743 33 61
Sekretariat (centrala)
89 743 33 60
Księgowość
89 743 33 65
Dofinansowania PFRON:
- bariery techniczne
- bariery architektoniczne
- sport, turystyka, rekreacja
89 743 33 64
Turnusy rehabilitacyjne
Zaopatrzenie ortopedyczne
Sprzęt rehabilitacyjny
Warsztaty terapii zajęciowej
"Aktywny Samorząd"
 
89 743 33 62
Przemoc w rodzinie
Domy pomocy społecznej
89 743 33 63
Piecza zastępcza
89 743 33 66
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
89 743 33 67
 
Godziny pracy:
poniedziałek    800 - 1600
wtorek-piątek  730 - 1530

NIP 742-18-86-312
REGON 510907573

Numer konta bankowego
Nazwa banku: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Numer rachunku: 22 1240 1037 1111 0011 3299 8214

Druki do pobrania: 
   

 Przetwarzanie danych osobowych 
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

RODO a
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie wypełniając obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO", informuję, że,

 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo, tel. 89 743 33 60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , www.pcpr.powiat.mragowo.pl .
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań jednostki na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 lit. a, b, f , ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z:
  • ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
  • ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
  • ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń pomocy społecznej (w tym głównie usług w domach pomocy społecznej), udzielania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych i profilaktyczno-terapeutycznych, poradnictwa specjalistycznego, zapewnienia dzieciom pozbawionym opieki pieczy zastępczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach, ustalania prawa do świadczeń związanych w sprawowaniu opieki zastępczej oraz świadczeń w ramach programów usamodzielniania.
  W przypadku niepodania danych osobowych ustalenie uprawnień do wymienionych świadczeń i usług nie jest możliwe.
  W innych przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści.
 5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od osób, których one dotyczą. Może je również otrzymywać od podmiotów zobowiązanych do ich przekazywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. ośrodków pomocy społecznej, sądów).
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w punkcie 4, dane te mogą być udostępniane innym podmiotom (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania (np. dostawcom systemów informatycznych, kancelarii prawnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej). Dane osobowe przekazane będą także innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu (np. operatorowi pocztowemu, bankom). Mogą być również przekazywane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa (np. sądy, prokuratura, policja, urząd skarbowy).
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 4, a następnie przez wymagany przepisami prawa okres archiwizacji zgodny z kategorią archiwalną określoną w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt".
 8. W związku z przetwarzaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie danych osobowych osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
  1. dostępu do treści danych oraz informacji o procesie ich przetwarzania,
  2. sprostowanie (poprawianie) danych w przypadkach, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekorzystne,
  3. usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym"),
  4. ograniczenia przechowania danych,
  5. przenoszenie danych,
  6. sprzeciwu wobec przetwarzania.
   o ile nie ogranicza tego przepis prawa, na podstawie którego Pani/Pana dane są przetwarzane.
   W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo cofnięcia jej w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 9. Dane osobowe przetwarzane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Nie będą też przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie narusza przepisy RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny