INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAKUP I DOSTAWĘ DRUKAREK

                                                                                                                                     

loga

 Mrągowo, dnia 28.10.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert cenowych na zakup i dostawę drukarek z dnia21.10.2020r. w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
w okresie epidemii COVID – 19”

Zamawiający, tj.:

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w formie zaproszenia do składania ofert cenowych na zakup i dostawę drukarek w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Sklep AUDIO – VIDEO Dariusz Kopka

ul. Moniuszki 14B

11 – 700 Mrągowo

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty. Wybrana oferta została uznana
za najkorzystniejszą w oparciu o kryterium: cena brutto - 100%.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAKUP I DOSTAWĘ TELEWIZORÓW

                                                                                                                                     

 

loga

 

 Mrągowo, dnia 28.10.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert cenowych na zakup i dostawę telewizorów z dnia21.10.2020r. w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
w okresie epidemii COVID – 19”

Zamawiający, tj.:

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w formie zaproszenia do składania ofert cenowych na zakup i dostawę telewizorów w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Sklep AUDIO – VIDEO Dariusz Kopka

ul. Moniuszki 14B

11 – 700 Mrągowo

W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty. Wybrana oferta została uznana
za najkorzystniejszą w oparciu o kryterium: cena brutto - 100%.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

                  

 

loga

 

 

PZ.242.8.2020                                                                                                                                        Mrągowo, 21.10.2020r.

                                                                                    

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i dostawę sprzętu komputerowego

                                                                                        

Zamawiający:                                                                        

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:                      

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

NIP 742-18-86-312

REGON 510907573

Tel. 89 743 33 60, fax. 89 743 33 70

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zaprasza do złożenia ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej z przeznaczeniem do wyrównywania braków szkolnych, podnoszenia kompetencji i organizacji czasu wolnego w czasie nauczania zdalnego, w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”.

1. Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.).

2. Opis Przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 8 komputerów przenośnych typu laptop z oprogramowaniem dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z przeznaczeniem do wyrównywania braków szkolnych, podnoszenia kompetencji i organizacji czasu wolnego w czasie nauczania zdalnego.

2) Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużytkowany, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych oraz przydatny do wykorzystania bez jakichkolwiek dodatkowych inwestycji i zakupów.

3) Wykonawca zobowiązany jest do dostawy (obejmującej transport i rozładunek) przedmiotu zamówienia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo.

4) Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt 24-miesięcznej gwarancji.

5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

3. Termin realizacji zamówienia:

1) Dostawa przedmiotu zamówienia musi nastąpić w terminie do 02.11.2020 r.

2) Wykonawca związany jest ofertą 30 dni kalendarzowych, których bieg rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

4. Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin składania ofert:

1) Ofertę (czytelnie wypełnioną i podpisaną) na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej:

„Oferta na zakup i dostawę sprzętu komputerowego”

w siedzibie Zamawiającego, tj.

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

w terminie do dnia 26.10.2020r. do godziny 10:00.

2) Oferty można też złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail pcpr@powiat.mragowo,pl,

3) O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby/skrzynki odbiorczej Zamawiającego.

 

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

PROJEKT UMOWY

 

 

 

 

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny