Tytuł Projektu:

Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro

Informacje ogólne:
Tytuł projektu: „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro”
Okres realizacji projektu: 01 stycznia 2013r. – 31 grudnia 2014r.

Finansowanie:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII: Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Cel projektu:
Zwiększenie potencjału społeczno – zawodowego 24 osób z terenu Powiatu Mrągowskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe:
1. zwiększenie skuteczności PCPR w Mrągowie z zakresie aktywnej integracji i pracy socjalnej,
2. zwiększenie kompetencji zawodowych 24 osób z terenu Powiatu Mrągowskiego,
3. zwiększenie umiejętności społecznych 24 osób z terenu Powiatu Mrągowskiego,
4. zwiększenie dostępu do rehabilitacji zdrowotnej wśród 24 osób zamieszkałych na terenie Powiatu Mrągowskiego.

Uczestnicy projektu:
grupa I:
osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zamieszkujące na terenie powiatu mrągowskiego, nie pozostające w zatrudnieniu w wieku aktywności zawodowej oraz korzystające z usług pomocy społecznej,

grupa II:
młodzież w wieku 18 – 25 lat wychowująca się w rodzinach zastępczych,

Rekrutacja:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie ogłasza nabór do uczestnictwa w projekcie systemowym SKIEROWANYM DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH(KOBIET I MĘŻCZYZN) „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W PROJEKCIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE:

1. zameldowane na terenie Powiatu Mrągowskiego
2. posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności
3. bezrobotne, poszukujące pracy lub nie pozostające w zatrudnieniu
4. młodzież niepełnosprawna ucząca się
5. korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w tym również z dofinansowania przyznanego przez PCPR w Mrągowie ze środków PFRON
6. będące w wieku aktywności zawodowej tj. 15-30 lat

OFEROWANE WSPARCIE:

  • poradnictwo specjalistyczne (psycholog, pedagog, prawnik)
  • kurs prawa jazdy kat. B
  • zajęcia rehabilitacyjne
  • doradztwo zawodowe

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

ul. Warszawska 53
11-700 Mrągowo

Tel. (89) 743 33 60
Fax (89) 743 33 70

e-mail pcpr@powiat.mragowo.pl
www.pcpr.powiat.mragowo.pl

Koordynator projektu
tel. (89)743 33 62