Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży zapewnia całodobowy, okresowy pobyt matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę na dziećmi.

Podstawowe usługi świadczone przez Dom obejmują
w zakresie potrzeb bytowych:
 • zapewnienie całodobowego, okresowego pobytu,

 • odrębne pomieszczenia do spania oraz wspólne pomieszczenia do pobytu dziennego dla mieszkańców z dziećmi,

 • pokój dla mieszkanki w ciąży,

 • ogólnodostępne łazienki,

 • ogólnodostępna kuchnia do samodzielnego sporządzania posiłków oraz jadalnia z możliwością przygotowania drobnych posiłków,

 • pomieszczenie do prania i suszenia,

 • pomoc w załatwianiu spraw osobistych w przypadku wystąpienia takiej potrzeby,

 • środki higieny osobistej, środki czystości w sytuacji, gdy nie ma możliwości ich samodzielnego zakupu.
 w zakresie interwencyjnym
 • zapewnienie schronienia,

 • wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej,

 • izolowanie osób ubiegających się o pomoc przed sprawcami przemocy,

 • zapobieganie marginalizacji społecznej przez umożliwienie mieszkańcom odnalezienia miejsca w społeczeństwie,

 • zapobieganie sieroctwu społecznemu przez przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego wypełniania roli rodzicielskiej,

 • zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, a zwłaszcza wzorca wyuczonej bezradności.

Dla kogo?

Podstawą przyjęcia do placówki jest skierowanie wydane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie.
Skierowanie wydaje się po zgromadzeniu przez PCPR następujących dokumentów:

 • wniosku osoby ubiegającej się o przyjęcie,
 • wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,

 • zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do umieszczenia w Domu,

 • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka,

 • orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jeżeli takowe jest wydane,

 • opinii ośrodka pomocy społecznej zawierającej uzasadnienie pobytu,

Umieszczenie w placówce osób potrzebujących jest możliwe na mocy porozumienia zawartego pomiędzy: Powiatem Mrągowski a Powiatem Kętrzyńskim.

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży znajduje się w Kętrzynie.

Adres Domu:

ul. Pocztowa 13, 11-400 Kętrzyn,
Adres kontaktowy: ul. Pocztowa 9, 11-400 Kętrzyn,
Telefon: 89 751 09 00