Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej
na lata 2019 – 2023

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony ofiar przemocy  domowej na lata 2019 – 2023 jest realizacją art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2023, poz. 535). Głównym celem Programu jest ograniczanie skali problemu i skutków przemocy domowej. Przemoc ta bowiem może być zarówno następstwem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie i należy ją zaliczyć do kategorii negatywnych o dużej szkodliwości społecznej.

Jednym z celów Programu jest podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy domowej. Realizacja tego celu jest ważna z uwagi na fakt, że mimo, iż coraz więcej mówi się o zjawisku przemocy domowej, to w świadomości społecznej wciąż funkcjonuje wiele niebezpiecznych mitów i stereotypów na ten temat. Powoduje to, że ludzie wciągnięci w sytuację przemocy nie szukają pomocy na zewnątrz a świadkowie przemocowych zachowań ignorują je, wzmacniając tym samym poczucie bezkarności u sprawców. Takie destrukcyjne przekonania społeczeństwa prowadzić mogą do bardzo poważnych konsekwencji społecznych.

Zasadnym więc staje się opracowanie celów szczegółowych Programu, które będą się odnosić do całego systemu zapobiegania i zwalczania przemocy domowej, a co za tym idzie realizowane będą przez wszystkie instytucje i organizacje zobligowane do podejmowania działań na rzecz zapobiegania oraz zwalczania przemocy domowej na terenie powiatu. Podejmowanie bowiem kompleksowych i wielopoziomowych działań ukierunkowanych zarówno na ochronę ofiar przemocy, jak i na edukowanie i korygowanie niepożądanych postaw i zachowań osób stosujących przemoc a także skoordynowana i sprawna współpraca międzyinstytucjonalna jest warunkiem niezbędnym realizacji celów Programu.