Pomoc ma na celu wspieranie procesu integracji cudzoziemca, który w Polsce uzyskał:

  • status uchodźcy,
  • ochronę uzupełniającą, lub
  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, tj. przebywa na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną i jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem mu ochrony uzupełniającej.

Cudzoziemiec po otrzymaniu decyzji w sprawie nadania statusu uchodźcy lub udzieleniu ochrony uzupełniającej może skorzystać z pomocy w ramach INDYWIDUALNEGO PROGRAMU INTEGRACJI.

Pomocy udziela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca, na wniosek cudzoziemca złożony za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez cudzoziemca statusu uchodźcy albo ochrony uzupełniającej lub uzyskania przez niego zezwolenia na pobyt czasowy.

Wniosek złożony przez cudzoziemca obejmuje małoletnie dzieci cudzoziemca oraz jego małżonka jeśli uzyskali status uchodźcy albo ochronę uzupełniającą  lub uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy.

 Indywidualny program integracji jest uzgadniany pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie a cudzoziemcem.

Formy pomocy:
  • świadczenie pieniężne na utrzymanie (w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny oraz opłat mieszkaniowych) i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego.
  • opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne.
  • poradnictwo specjalistyczne, w tym prawne, psychologiczne, rodzinne.
  • udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami, w szczególności z instytucjami rynku pracy, ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi.
Zakres pomocy:
  • pomocy udziela się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.

Zadanie jest realizowane w oparciu o następujące akty prawne:

  • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.: Dz.U z 2023r. poz.901 z późn.zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom (tj.: Dz. U. z 2019r. poz. 1946)