Na terenie powiatu mrągowskiego znajdują się dwa domy pomocy społecznej:

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie

11-700 Mrągowo, ul. Młodkowskiego 19
Kontakt: tel. 89 741-60-66
E-mail: dps.mragowo@powiat.mragowo.pl
Dyrektor: Jolanta Iwanicka

Dom prowadzony przez Powiat Mrągowski.

Przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Liczba miejsc: 95

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2024:
6 592,30 PLN

DPS Ewangelicki Dom Opieki ARKA
w Mikołajkach

11-730 Mikołajki, Pl. Kościelny 5a
Kontakt: tel. 87 421-68-11
E-mailmikolajki@luteranie.pl
Dyrektor: Edyta Juroszek

Dom prowadzony przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Mikołajkach. Przeznaczony dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.

Liczba miejsc: 100 (w tym: 70 dla osób w podeszłym wieku oraz 30 dla osób przewlekle somatycznie chorych).

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2024:
5 600,00 PLN

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Mrągowskiego w 2024 roku wynosi:
W Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie

6.592,30 zł 
(słownie: sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 30/100).
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 22 stycznia 2024 roku pod pozycją 647.

W Ewangelickim Domu Opieki „ARKA” w Mikołajkach

5.600,00 zł 
(słownie: pięć tysięcy sześćset złotych).
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 24 stycznia 2024 roku pod pozycją 702.

PROCEDURA UMIESZCZANIA
Ośrodek Pomocy Społecznej
 1. Wniosek składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęcie do domu pomocy społecznej.
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadza przeprowadza wywiad środowiskowy oraz kompletuje niezbędną dokumentację.
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję o skierowaniu.
 4. Całość dokumentacji przekazuje do właściwego ze względu na siedzibę domu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
 1. PCPR wydaje decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej funkcjonującym na terenie powiatu.
 2. W przypadku braku wolnych miejsc PCPR informuje pisemnie osobę zainteresowaną o wpisaniu jej na listę osób oczekujących na umieszczenie i określa przybliżony termin przyjęcia.
USTALENIE ODPŁATNOŚCI
 1. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
 2. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
  – mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
  – małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą z Ośrodkiem Pomocy Społecznej:

  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeśli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
  2. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
  3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2
 3. Decyzję ustalającą odpłatność wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do DPS (zwykle ośrodek pomocy społecznej).