Do zadań własnych powiatu należy m. in.: zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Placówka opiekuńczo – wychowawcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne.

Dziecko do placówki opiekuńczo – wychowawczej kieruje powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka.

Typy placówek opiekuńczo-wychowawczych:

Socjalizacyjna

Interwencyjna

Specjalistyczno – terapeutyczna

Rodzinna

Akty prawne regulujące funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych

ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – nawias (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 177 z późn. zm.)

rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720 ze zm.).

W powiecie mrągowskim funkcjonują 3 placówki opiekuńczo – wychowawcze:

  • Dom dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom Nr 1 w Mrągowie na os. Nikutowo 44, z liczbą miejsc – 14
  • Dom dla Dzieci TND Nr 2 w Mrągowie na ul. Warszawskiej 53/4, z liczbą miejsc – 14
  • Dom dla Dzieci TND Nr 3 w Mrągowie na ul. Spacerowej 3A z liczbą miejsc – 14

Liczba dzieci przebywających w Domach dla Dzieci TND w Mrągowie wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

  • 43 dzieci w tym: 13 z terenu innych powiatów.

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Lemanek
Tel. 89 743 33 66