Tytuł Projektu:

SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż

Okres realizacji Projektu: 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

Programu Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet I – Zatrudnienie i Integracja Społeczna
Działanie 1.2 – Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Instytucja Inicjująca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej

Beneficjent Systemowy: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Cel projektu:

Cel główny Projektu:
Głównym celem projektu jest utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej.

Cele szczegółowe Projektu:
– Opracowany mechanizm koordynacji i współpracy instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej z wykorzystaniem filaru reintegracji społecznej i zawodowej na poziomie powiatu i gminy wobec rodzin,
– Opracowane nowe instrumenty aktywizacji zawodowej i integracji społecznej ukierunkowane na kompatybilność oddziaływania na rodziny i ich członków, tzw. rodzinnych programów aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej (rodzinnych kontraktów socjalnych),
– Zwiększenie spójności oddziaływania instytucji dwóch systemów wsparcia i pomocy.

Uczestnicy projektu:

Rodziny wielodzietne (co najmniej 3 dzieci), korzystające z różnych form pomocy, w których przynajmniej jeden z rodziców zarejestrowany jest w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mrągowie jako osoba bezrobotna.

Informacje dodatkowe

W ramach projektu zostanie opracowany model współpracy Ośrodków Pomocy Społecznej w Pieckach i Mikołajkach, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz innych instytucji działających
W obszarze integracji i aktywizacji społecznej oraz zawodowej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie.

Zostanie utworzone w Mrągowie Centrum dla Rodzin.
W ośrodku tym wybranym rodzinom zostaną zapewnione różnorodne zajęcia z zakresu prozatrudnieniowego, integracji społeczno-zawodowej, pomocy społecznej a także, edukacji, kultury i sportu. Rodziny będą wspierane przez specjalistów, którzy zapewnia pomoc w zakresie doradztwa zawodowego interpersonalnego. W Centrum będą organizowane rodzinne zajęcia, zabawy dla dzieci oraz wspólne wyjścia.

Jednym z działań w realizacji projektu jest stworzenie dwóch zespołów: Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę (PZKW) oraz Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej (MGI).

PZKW będzie odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie Lokalnego Programy Interdyscyplinarnej Współpracy, czyli wspólnego powiatowego katalogu działań, który ma integrować działania instytucji pomocy i integracji społecznej oraz rynku pracy, ujednolicić sposób pracy z klientami w oparciu o dostępną infrastrukturę. PZKW będzie ok. 10 – osobowym zespołem.

MGI będzie odpowiedzialna za opracowanie i wdrożenie Rodzinnych programów aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej dla wybranych rodzin. MGI będzie ok. 10 – osobowym zespołem składającym się z pracowników socjalnych, doradców zawodowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, szkół itp. instytucji. Zespół ten będzie działał bezpośrednio w terenie z 10 rodzinami wielodzietnymi (z co najmniej 3 dzieci) animując ich działania z wykorzystaniem lokalnych zasobów.

Wsparcie realizowane będzie w ramach czterech modułów: prozatrudnieniowego, społecznego i integracyjnego, rodzinnego oraz sportowo-kulturalnego.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone m.in.:

  1. kursy i szkolenia zawodowe;
  2. warsztaty prowadzenia gospodarstwa domowego;
  3. wyjazdy wakacyjne;
  4. wycieczki edukacyjne i kulturalne;
  5. poradnictwo i pośrednictwo pracy;
  6. spotkania integracyjne.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie internetowej Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich www.crzl.gov.pl oraz www.efs.gov.pl.

Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie.

Partnerami projektu są:
Gminny Ośrodek Pomocy w Pieckach

ul. 1 maja 6, 11-710 Piecki
Tel. 089 742 22 78

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach

ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki
Tel. 087 4219065

Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie

ul. Kopernika 1, 11-700 Mrągowo
Tel. 89 743 35 00

Koordynator projektu: Artur Żuk

Tel. (89) 743 33 60
Fax (89) 743 33 70
Mail: cpr.cdr@powiat.mragowo.pl